Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Om Barn med funktionsnedsättning

Syftet med informationen som presenteras här är att sprida kunskap och väcka intresse för barn och unga som har en funktionsnedsättning. Detta för att underlätta för verksamheter och föreningar som möter målgruppen.

Barn som har en funktionsnedsättning är olika individer med olika grad av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan variera beroende på i vilken situation personen befinner sig i och hur miljön runt omkring ser ut. Detta kan göra att en person med funktionsnedsättning ibland blir hindrad från att kunna delta i samhället fullt ut. I en sådan situation blir personen istället funktionshindrad. Det är alltså samhället som avgör ifall en person har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder.

I länken ovan har vi samlat några av de viktigaste aktörerna och exempel på stöd kring barn och unga med funktionsnedsättningar.

Vad säger FN:s konventioner?

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 2)
  • Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23)
  • Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder. (Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 7)

Att hitta rätt

Att hitta rätt (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion