Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

10. Äldrelots

Från webbplats för Äldrelotsar, Landstinget BlekeingeÄldrelotsen är ett stöd för patienten. Allt arbete äldrelotsen gör sker utifrån individens behov - äldrelotsen har den äldre individens fokus.

Äldrelotsarna har olika professioner och arbetar länsövergripande. I kommunerna arbetar de som personlig äldrelots åt äldre individer och dess närstående.

Äldrelotsens uppdrag

Äldrelotsen har en stödjande funktion genom att vid behov vara delaktig i vårdplanering, följa upp informationsöverföring och ha fokus på hälsofrämjande insatser för den äldre och närstående.

I äldrelotsens uppdrag ingår också att fortlöpande identifiera och dokumentera förbättringsområden i vårdens och omsorgens processer.

Målet är att förbättra för den äldre och deras närstående så att de ska känna trygghet och få en god livskvalitet. För att detta ska nås behövs ett väl fungerande vård- och omsorgssystem som präglas av helhetssyn och samverkan.

Äldrelotsens mission:

För de äldres trygghet och samtidigt skapa värde i vård och omsorg, utifrån ett oberoende helhetsperspektiv. Samtidigt bidrar äldrelotsen till kommuners och landstings värdeeffektivitet.

I Lotsmodellen ingår områden som

  • kontakt
  • hembesök
  • enkät
  • samordning
  • arbetsplan
  • checklistor
  • förbättringsforum

 

Mer information:

Mer info om Äldrelotsprojektet: text och filmer!

Det finns också en bok om Äldrelotsprojektet:

Kontaktperson:

Annika Davidsson,
annika.davidsson@ltblekinge.se

Uppdaterad: 2013-11-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion