Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Goda exempel

från genomförda förändringar och förbättringsarbeten i ambitionen att åstadkomma allt bättre vård och omsorg för äldre.

Checklistor

Elärande

Förebyggande arbete

...för att minska antal frakturer. Genom att arbeta mer systematiskt och förebyggande på de skånska sjukhusen arbetar man hårt för att minska risken för frakturer. På Helsingborgs lasarett har man nu börjat informera patienter som skadats i fall, hur de i fortsättningen ska minska risken att drabbas av benbrott. Det är vårdprogrammet Frakturkedjan som påbörjats på Skånes Universitetssjukhus, startar nu i nordvästra Skåne och ska så småningom också implementeras i Kristianstad. Se artikel i Helsingborgs Dagblad.

Handlingsplaner

  • Jämtlands strategi och handlingsplan bättre liv för sjuka äldre

Kommunal verksamhet

Utvecklingsarbete med goda resultat
Arbete med BPSD, bättre teamarbete, nya rutiner och arbetssättet Trygg hemgång.

Rapporter och artiklar med goda och intressanta exempel

Läkemedelshantering

En adekvat läkemedelsbehandling har stor betydelse för äldres hälsa. BraVås hedersutmärkelse 2013 har tilldelats Tomtebogårdens äldreboende i Mora för sitt arbete med att minska antalet läkemedel. Resultatet är piggare och friskare äldre.

Rapporter

Samverkan/flöde

Lovande studieresultat för sammanhållen vårdkedja för äldre sårbara personer som sökt vård på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus. Eva Nilsson Bågenholm bloggar om ett lyckat utvecklingsarbete där även primärvården ingår, kallat ”Vårdkedja; från akutmottagning till eget boende”. Arbetet är också en intressant interventionsstudie.

Resultat

  • Demenskvalitetsutveckling i Osby kommun 2013 - 2014. Enheter: Soldalen och Lindhem.

    En undersökning utifrån den checklista som bland annat Svenskt Demens Centrum har varit med och tagit fram, Checklista demens| Särskilt boende - ett stöd för team som arbetar på ett särskilt boende. Den bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och är uppdelad i tio områden. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet. Se mer om resultaten!
     

Skriftliga rutiner

Skriftlig rutin för brytpunktssamtal - brytpunktsprocess (se fliken Hjälpmedel-övriga!)

Vårdprogram

  • Ett exempel på lokalt vårdprogram för personer med utvecklingsstörning och demens. Framtaget av Minnesmottagningen, Kristianstad. Vårdprogrammet har fått bra respons.
    Kontaktperson: Ann-Charlotte Palm, Anncharlotte.G.Palm@skane.se

Färre återinläggningar

Projekt Undvikbar slutenvård - slutrapport från Landskrona, Region Skåne, 2014. Om att minska inläggningar. Syfte: Att utifrån bakgrunden av att det finns en uppfattning om att kunna förbättra brukaren/patientens väg till rehabilitering och att slutenvården och kommunen tillsammans, genom att prova andra vägar, kan undvika slutenvård genom att erbjuda patienter hjälp på annat, mer adekvat, sätt. Författare: Eva Klang Vänerklint

----

Välkommen hem heter en satsning i Tranås där kommunen och Höglandssjukhuset i Eksjö samarbetar för att förbättra mottagandet hemma av personer som legat inlagda på sjukhuset. Genom att kommunen satsar på att möta upp hemma och se till att allt fungerar så bra som möjligt har man kunnat minska på antalet återinläggningar. Läs mer: artikel i Tranås Tidning, januari 2014, pdf, nytt fönster).

 

 

Seniorcentral med extra allt

Chi Gong och gymnastik i det fria, en av många aktiviteter.

Seniorcentralen är ett samarbete mellan Tranås kommun, vårdcentralerna BraLiv, landstinget och nätverket Esther somblivit mycket uppskattat av seniorerna. Här finns allt från underhållande aktiviteter till gym, föreläsningar, hälsans rum och crusing på stan...

Läs mer i denna broschyr (pdf, nytt fönster)

Kontakt: Maria Johansson

 Äldrecentrum i Rengsjö

är ett annat gott exempel. Där har man sett till att rätt vård, rehab och omsorg för de mest sjuka äldre sätts in efter en särskild vårdplanering. Flera klarar efter detta att själva förflytta sig och kan därmed leva ett mer aktivt liv.

Förebyggande aktiviteter för alla pensionärer i Rengsjö/Växbo har ökat den sociala gemenskapen, gjort dem mera aktiva och förbättrat deras kunskap om friskvård.

Läs mer: Rengsjö-projektet

Kontaktperson: Riina Mast,
Aleris Hälsocentral Bollnäs,
riina.mast@aleris.se

Uppdaterad: 2018-04-11
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion