Region Jnkpings ln Förbättringskraft
Så mycket bättre för sjuka äldre

Vad påverkar att vi når våra mål?

Påverkansanalys hjälper oss att förstås vad vi ska arbeta med.

När man vill förändra eller utveckla något är det bra att först sätta upp ett övergripande mål och sedan sätta upp sådana faktorer som påverkar det vi ska ändra så att vi kan uppnå det mål vi satt upp.

Här är en analysmodell för det. Målet finns till vänster och det som påverkar, att vi kan nå målet, finns till höger - först de primära faktorerna, sedan de sekundära.

Exempel: Så här såg det ut i arbetet Bättre liv för sjuka äldre:

 Påverkansanalys - mall (mallar och fler bildspel även längst ned på sidan):


Påverkansanalys 1 övergriande nivå

Till vänster: det övergripande målet, Bättre liv för sjuka äldre. I rutorna i mitten finns de fem områden som är de primära faktorer/områden som är viktigast att arbeta med för att de bedöms ha störst påverkan på våra möjligheter att uppnå det övergripande målet. En av dessa faktorer är "Sammanhållen vård och omsorg".

Till höger finns de sekundära faktorerna, i detta exempel de strategier som vi funnit är de viktigaste att hjälpa oss att åstadkomma en bättre sammanhållen vård och omsorg i landsting och kommuner (finns under fliken Fem strategier).

Påverkansanalys nivå 2

På nästa nivå har vi som målområde satt upp "Sammanhållen vård och omsorg". Vi har valt och skrivit till det konkreta målet "Minska onödiga inläggningar på sjukhus". En av de primära faktorerna som påverkar detta är Utskrivning från sjukhus. Att satsa på detta område är då en viktig stgrategi, inte minst då vi vet att många patienter återkommer till sjukhuset inom 30 dagar. Så här ser nivå 2 ut:

Påverkansanalys 2

I denna påverkansanalys måste vi bestämma vilka mått och mätningar vi ska ha, både för målområdet och för de primära påverkansfaktorerna (= de fem strategierna). För varje strategi/primär påverkansfaktor, har vi ha ett mått/mätning inskriven i bilden för att tydliggöra detta. De som är med  här i bilden kan ses som förslag till mätning.

Det är dessa primära påverkansfaktorer som har stor inverkan på hur vi ska lyckas.

Längst till höger finns de sekundära faktorerna = konkreta förbättringsförslag att testa (förbättringskoncept).

Påverkansanalys nivå 3

På den tredje nivån utgår vi från en av de primära faktorerna i steg 2 Utskrivning från sjukhus, för att visa som exempel hur det kan se ut mer i detalj. En likadan analys kan göras för alla fem områdena.

Om vi ska lyckas lyckas att skapa en säkrare utskrivningsprocess, måste vi tydliggöra vilka faktorer som har påverkan på just det. Vi vet eller kommer fram till att det är framför fem faktorer i första hand eller förändringar som vi måste jobba med. På samma sätt behöver vi även nu ha mått och mätningar för att kunna se om det vi gör verkligen blir en förbättring.

Påverkansanalys 3

De primära faktorerna är några av de "genvägar"/strategier och metoder som finns i katalogen "En meny av möjligheter" och på denna webbplats. Om vi arbetar med dessa vet vi säkert att de bidrar till förbättringar genom erfarenheter från verksamheter som gjort det.

Bland de sekundära faktorerna i den högra kolumnen finns nu konkreta idéer och förslag och metoder att arbeta med för att åstadkomma eller genomföra förbättringar. Idéer som påverkar de primära faktorerna, som i sin tur påverkar att vi uppnår målet.

Påverkansanalys nivå 4

I en fjärde analys går vi ytterligare in på detalj. Nu sätter vi upp som mål Involvera patient och närstående, som i nivå 3 var ett av de primära faktorerna. Motsvarande analys bör göras på alla fem koncepten, här är exempel gjort på ett av dem:

Påverkansanalys 4

Nu är konkreta målet att ta med patienter och närstående i behandling och omhändertagande. De ska känna sig väl informerade. Givetvis ska vi även här ha mått och mätningar för att kunna se om våra satsningar verkligen ger bättre.

Nu är de viktigaste påverkansfaktorerna konkreta aktiviteter och rutiner som vi måste få till i våra arbetssätt, t ex att införa ett standardiserat utskrivningssamtal. För det kan vi använda t ex Teach back-metoden för att säkra att patient och närstående förstått vad som sagts och bestämts om kommande behandling eller saker att göra hemma.

När vi bestämt vilka förbättringskoncept (=primära framgångsfaktorer) som vi ska arbeta med, bestämmer vi och fyller i rutorna till höger. Där skriver vi HUR detta ska gå till. Det gör vi genom att ta fram idéer, handlingsplaner, bestämma vem som gör vad och när ska det vara klart. Vi ska också ta fram mått och mätningar och börja testa våra förändringsidéer med PGSA-cirkeln. Därmed har vi förhoppningsvis fått struktur på det vi ska göra/gör.

Powerpointmallar:

 

Källa: Analysmodellen har tagits fram av Institute for Healthcare Improvements, IHI.

 

 

Uppdaterad: 2016-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion