Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsgenomgångar

Syfte

Läkemedelsgenomgångar är en modell för att förebygga och åtgärda läkemedelsrelaterade problem (LRP). Ett läkemedelsrelaterat problem är ”en händelse eller omständigheter som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall” .

Riktlinjer

För länsövergripande riktlinjer för arbete med läkemedelsgenomgångar, se
Riktlinje för ordination och hantering av läkemedel, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämning nytt fönster).
Riktlinjen finns sammanfattad i Flödesschema läkemedelsgenomgång

Frågor att besvara vid genomgång av läkemedel

  • Finns det fortsatt indikation för behandling med läkemedlet?
  • Finns det dokumenterad effekt på symtom eller sjukdom som läkemedlet är givet för?
  • Är läkemedlet och doseringen anpassad till patientens ålder,  njur-och leverfunktion?
  • Har patienten flera läkemedel inom samma terapiområde? Dubbelförskrivning?
  • Är biverkningarna eller risk för biverkningar större än läkemedlets nytta?
  • Finns det risker för interaktioner ?
  • Finns det ett mål och en plan för fortlöpande utvärdering i behandlingen med läkemedlet?
  • Vid behov, hur snabbt kan läkemedlet sättas in eller sättas ut utan besvärande biverkningar?
  • Finns det icke-farmakologiska alternativ ?

Arbetsmaterial vid läkemedelsgenomgång

Fakta och stöd vid läkemedelsgenomgång

Goda exempel

Apotekare på vårdcentral

Mål och uppföljning

Läkemedelskommittén samordnar mätningar för uppföljning av arbetet. Dessa finns samlade under Mål och resultat

Kontakt

Judit Dénes (ansvarig)
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Anna Wiberg
Klinisk apotekare
010-242 19 69

Apotekare kan medverka vid läkemedelsgenomgångar. För mer information, kontaktas ovanstående.

Mer information

Läkemedelsgenomgångar ingår i Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete "Säker vård - alla gånger". För mer information se Läkemedelsrelaterade problem

Uppdaterad: 2018-09-07
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service