Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Etik i vården

Etikarbete - etikrådet

Etikarbete i allmän mening utövas och pågår, medvetet eller omedvetet, i varje mänskligt möte. Varje möte ger också uttryck för värderingar och olika människosyn. Det har ett stort värde att på en arbetsplats tillsammans reflektera över hur man arbetar, vad olika beslut och handlingar grundar sig på och vilka konsekvenserna blir av dem.

I Region Jönköpings län finns sedan 1996 ett centralt etikråd med uppdrag att initiera, stödja och stimulera etikarbetet. Rådets insatser riktas mot personal inom hälso- och sjukvård och tandvård samt förtroendevalda. På enhets/kliniknivå är etikarbete ett arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en värdefull resurs.

Etikrådet är tvärprofessionellt och representerar olika verksamheter och geografiska områden inom Region Jönköpings län. Sjukhukyrkan är också representerad. Rådet sammanträder ca tio gånger per år. Etikrådet rapporterar till regiondirektören en gång om året. Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

Etikrådets uppdrag är att:

  • höja medvetenhet och kompetens om etikens olika aspekter hos anställda och förtroendevalda
  • verka för att regionens personal ständigt möter vårdsökande och befolkning med respekt för den enskildes behov och personliga integritet
  • främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig verksamhet
  • medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering.

Etikrådet är rådgivande och tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt, patientärenden och/eller frågor som har arbetsrättslig anknytning. Seminarier, föreläsningar och nätverksträffar för etikombuden arrangeras kontinuerligt. I varje nummer av personaltidningen Pulsen finns en etikspalt som utgör ett forum för debatt och information i etikfrågor.

Etikrådet har samlat material i form av böcker, trycksaker och film som handlar om etik och bemötande i en ”verktygslåda” som kan lånas på sjukhusbiblioteken eller köpas till arbetsplatsen. Delar av materialet finns även på intranätet.

Utbildningar

Etikrådet genomför regelbundet föreläsningar och seminarier på länets tre sjukhus. De är öppna för alla medarbetare inom regionen efter anmälan i Lärandekalendern. I mån av tid medverkar vi även på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar.
Lärandekalendern, utbildningsområde Etik, på intranätet (begränsad läsbehörighet, nytt fönster) 

Etisk värdegrund

Etikrådet tog 2008 på uppdrag av landstingsfullmäktige fram en etisk värdegrund för dåvarande Landstinget i Jönköpings län. Dokumentet sammanfattar viktiga lagar och etiska principer som sammantaget bidrar till den etiska värdegrunden. I "verktygslådan" återfinns även publikationer i form av andra landstings värdegrundsdokument.

Etikombud

På enhets/kliniknivå bedrivs etikarbete av etikombud i samarbete med respektive enhets/verksamhetschef. Målet är att det ska finnas etikombud inom alla vårdenheter i Region Jönköpings län.

Målet är att etikombuden ska utgöra en resurs som kan fördjupa den etiska diskussionen i det patientnära arbetet och fånga upp etiska problem och frågeställningar inom olika verksamheter. Ombuden bildar dessutom ett nätverk för personer med intresse för etiska frågor.

Att vara etikombud är ett frivilligt åtagande. Det är första linjens chef som utser ett eller flera ombud inom kliniken. Etikombuden erhåller en introduktionsutbildning vars syfte är att ge kunskap i etikens grundbegrepp och teorier och träning i etisk analys och argumentation. Från och med 2017 går den under beteckningen "Etikskolan". Totalt har mer än 400 etikombud utbildats sedan starten 2000.

Etik i personaltidningen Pulsen

Etikrådet skriver i varje nummer av Pulsen och artiklarna kan användas för reflektion och samtal på arbetsplatsen.

Senaste numret
Våra personliga rum (pdf, öppnas i nytt fönster)

Etikrådets tidigare artiklar
Tidigare artiklar och reflektionsfrågor i personaltidningen Pulsen (nytt fönster)

Riktlinjer

Etikrådet fungerar som remissinstans och samtalspartner i frågor som rör etik och prioriteringar. Inkommande ärenden och synpunkter mynnar i vissa fall ut i skriftliga riktlinjer som sprids och marknadsförs vid olika samlingar.

Etiska riktlinjer

Etikrådets ledamöter

Margaretha Stenmarker, ordförande
överläkare, bitr verksamhetschef Futurum

Eivor Blomqvist, sekreterare
sektionschef folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret

Åsa Ekstrand Sporre
kurator/psykoterapeut, psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus

Charlott Karlsson
tandhygienist, käkkirurgiska kliniken, Jönköping

Charlotta Larsdotter
överläkare, direktör Vårdcentralerna Bra liv

Lasse Larsmark
sjukhuspräst, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Elizabet Muhic
verksamhetschef, barn- och ungdomsenheten Värnamo sjukhus

Malin Skreding Hallgren
utvecklingsledare, Qulturum

Anders Sjögren
chefläkare, Värnamo sjukhus

Anke Zbikowski
överläkare, kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontakta etikrådet

Eivor Blomqvist
sekreterare
010-242 42 09, 0706-82 42 09

Margaretha Stenmarker
ordförande
010-242 12 82, 070-277 67 85

Uppdaterad: 2018-11-26
Eivor Blomqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion