Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Etisk egengranskning av kvalitetsprojekt och liknande

Kvalitetsprojekt, studentprojekt, utvecklingsprojekt som inte bedöms vara av sådan tyngd att beteckningen forskningsprojekt är tillämpbar kan må väl av en etisk granskning. Ansvarig för att en sådan granskning görs är respektive projektledare. Projektet bör godkännas av närmaste verksamhetschef, institutionschef eller motsvarande.

För att underlätta en sådan etisk granskning har etikrådet utarbetat en blankett. Projektledaren besvarar frågorna, gärna tillsammans med sin handledare. Blanketten signeras därefter av verksamhetschef eller motsvarande.

Om alla frågor kan besvaras utan tveksamhet kan projektet starta. Identifieras etiska tveksamheter rekommenderas att projektet omarbetas. Om detta inte är möjligt underställs projektet forskningsetiska kommittén vid Hälso-universitetet i Linköping för granskning.

Ifylld granskningsblankett sparas under projekttiden hos ansvarig projektledare och bifogas med fördel det färdigställda projektet.

Blankett etisk egengranskning

Blanketten ”Etisk egengranskning” har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Vetenskapliga rådet, Hälsohögskolan, Etikrådet, Qulturum och Ryhovs vetenskapliga kommitté. Den har godkänts av Etikrådet, rektor vid Hälsohögskolan i Jönköping och FOU-enheterna vid Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset.

Kontakt

Eivor Blomqvist
010-242 42 09, 0706-82 42 09
eivor.blomqvist@rjl.se

Uppdaterad: 2018-11-08
Eivor Blomqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion