Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sjukvårdspersonalens roll vid upprättande av testamente

Personal inom sjukvården tillfrågas ibland om hjälp med att bevittna patienters testamenten. Det har hittills saknats riktlinjer för hur personalen ska agera och förhålla sig till ett sådant önskemål.

Huvudregeln är att testamenten ska upprättas skriftligt. Om testatorn inte själv är i stånd att skriva sin namnteckning kan det bli aktuellt att upprätta ett skriftligt testamente med "hand på penna". Det finns också situationer då en person uttrycker sin vilja i ett muntligt testamente. I samtliga fall krävs två samtidigt närvarande vittnen.

Vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll, men intygar med sin underskrift (inklusive hemvist och yrke) att de känner till att handlingen är ett testamente och att personen i fråga själv har skrivit sitt namn eller känns vid sin underskrift på testamentshandlingen.

Ett intyg kan även innehålla ytterligare frivillig text, till exempel om att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk, att innehållet överensstämmer med dennes yttersta vilja och att beslut som framgår av testamentet är fattade utan otillbörlig påtryckning. Sådan text skrivs för att tjäna som framtida bevis när det gäller testamentsskrivarens sinnestillstånd. Om man har bevittnat ett testamente med sådan text måste man vara beredd att ställa upp som vittne vid en eventuell tvist om testamentet.

Sjukvårdspersonal som skött en patient strax före dennes bortgång eller en tid dessförinnan, men som inte har en tidigare relation till patienten, får inte vara förmånstagare i ett testamente.

Ett testamente är ogiltigt om någon tvingat testatorn att upprätta det eller förmått honom eller henne till det, genom missbruk av personens oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning.

(Ärvdabalken kapitel 10, 13 och 15)

Etikrådets rekommendation

Etikrådet rekommenderar inte att personer som är direkt engagerade i vården av en patient bevittnar testamenten. Däremot bör sjukvårdspersonalen ombesörja att andra lämpliga personer kan närvara och bevittna testamentet. Bäst är om någon helt utomstående och i sammanhanget erfaren person, till exempel banktjänsteman eller anställd vid begravningsbyrå, tillkallas. Lämpligen sköter sjukvårdens kuratorer denna förmedling.

Ovanstående princip får i brådskande fall inte hindra att ett önskat testamente över huvud taget blir upprättat. Om det visar sig omöjligt att tillkalla utomstående personer bör en kurator tillsammans med någon annan, som inte är direkt inblandad i vården av den sjuke, kunna bevittna testamentet.

Vid upprättande av muntligt testamente och då testamente skrivs med "hand på penna" är det viktigt att den som bevittnar testamentet har god kännedom om patienten. Samma sak gäller då man intygar att testamentet innehåller patientens uppriktiga och yttersta vilja. Kraven på en säker bedömning av sinnesförmögenheter är i dessa situationer högre än om det enbart gäller bevittnande om en namnteckning. Själva bedömningen av huruvida patienten är vid sina sinnens fulla bruk bör göras av en läkare.

Kontakt

Eivor Blomqvist
010-242 42 09, 0706-82 42 09
eivor.blomqvist@rjl.se

Uppdaterad: 2018-11-08
Eivor Blomqvist, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion