Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Ordlista - processorienterat arbetssätt

Delprocess Process som har identifierats som en del av en huvudprocess.
Flöde Här synonymt med "process"
Flödesschema Standardiserat sätt att göra en grafisk beskrivning av en process med givna symboler som står för olika saker i beskrivningen.
Huvudprocess Övergripande nivå av en process. Kan brytas ned i delprocesser.
Kund Den/de som är kunder till processen. Kan vara en patient, resenär, elev, konsertbesökare, annan organisation, annan enhet etc.
Ledningsprocess Rör beslut och skapar förutsättningar för verksamhetens mål och strategi. Den medverkar till verksamhetens styrning och ledning. Ledningsprocessen hanterar utvärdering, utveckling och förändring av verksamheten.
Process En kedja av samverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall, i syfte att uppnå ett bestämt och mätbart slutresultat för en kund.

Är en samling aktiviteter som har ett gemensamt mål och är länkade till varandra i ett flöde.

Processbeskrivning Någon form av beskrivning som används för att kommunicera vad, hur, när och vem i en process. En processbeskrivning kan göras på flera olika sätt: i löpande text, grafiskt (processkarta), genom film, foto eller ljud.
Processteam

Tvärprofessionell arbetsgrupp med kompetenser inom specifika ansvarsområden i processen. Processteamet har till uppgift är att kartlägga processen, ta fram mål och mätningar samt identifiera förbättringsområden. Teamets uppdrag är att initiera och utvärdera aktiviteter i processen inom de identifierade förbättrings­områdena. Det är av värde att kund, patient, anhörig eller deras före­trädare deltar i teamet.

Framgångsfaktorer för effektiva processteam

  • Tvärprofessionell representation – alla delar som kan påverka/blir påverkade ska vara representerade
  • Administrativt stöd/resurs
  • Erfarenhet av förbättringsarbete
  • Engagemang och vilja till förändring
  • Flexibilitet att byta ut/lägga till personer i teamet utifrån behov
Processkarta En grafisk beskrivning av en process. Kan skapas med olika symboler t.ex. flödesschema. Kan skapas med eller utan IT-stöd.
Processkartläggning Aktivitet då en processkarta tas fram.
Processledare Processledarens uppgift är att på ett strukturerat sätt leda, samordna och koordinera arbetet för att säkra att processens resultat utvecklas mot uppställda mål
Processägare

Processägaren har mandat att fatta beslut och fördela resurser för att säkra och utveckla processens resultat mot uppställda mål

Samarbetspartner Annan person, organisation, verksamhet som den egna verksamheten samarbetar med i en eller flera delar av processen.
Stödprocess Är processer vilka är viktiga för att stödja huvudprocesserna. En stödprocess har inte direktkontakt med slutkunden men är en förutsättning för att övriga processer ska fungera effektivt.

Kontakt

Maria Malmström

Charlotte Carlsson

 

Uppdaterad: 2018-12-19
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion