Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

6. Allmänna villkor för vårdval inom specialiserad vård i Jönköpings län

6.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera som vidtagits med anledning av ovanstående.

Diskrimineringslag, riksdagen (nytt fönster)

Föräldraledighetslag, riksdagen (nytt fönster)

Barnkonventionen

Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från denna.

Barnkonventionen, Unicef (nytt fönster)

Hållbar utveckling

Leverantören ska följa regionens ”Program för hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv 2017-2020”. Leverantören ska samverka med Regionen i miljöfrågor och redovisa hur man arbetar för att uppfylla miljömålen.

Program för hållbar utveckling 2017-2020 (nytt fönster)

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa.

Information

Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och service eller samarbetet mellan leverantören och regionen.

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och underleverantörer.

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.

Kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad vård

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.

Leverantörens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan för att säkra resultat tillsammans med andra vårdgivare.

Leverantören ska följa Regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och använda Regionens mallar för beslutstöd och vårdplaner.

Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i regionens arbete med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet med regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Föreskrifter för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta, (nytt fönster)

Läkemedel

Leverantören ska samverka med regionens läkemedelskommitté, följa kommitténs rekommendationer för förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning uppfylls. Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas.

Leverantören ska medverka till att det vid alla öppenvårdsbesök finns en korrekt och aktuell läkemedelslista i journalsystemet Cosmic. Leverantören ska uppfylla regionens krav på dokumentation av genomförda ordinationsförändringar under korrekt sökord med motivering och indikation. Diagnos, indikation, arbetsplatskod och förskrivarkod ska anges vid förskrivning av läkemedel. Vid ordinationsförändring ska läkemedelslista lämnas till vårdtagaren.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom läkemedelsområdet”.

Samverkansregler för vård och industri, SKL (nytt fönster)

Läkemedelskommitténs riktlinjer (nytt fönster)

Marknadsföring

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska vara saklig och korrekt.

Marknadsföringslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientens rättigheter

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter enligt svensk lag. Det gäller bland annat rätten att snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Likaså rätt till information enligt patientlagen, självbestämmande och delaktighet, fast vårdkontakt, inflytande över behandling, behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare samt deltagande i patientsäkerhetsarbete.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Vården ska utformas i samråd med patienten. Leverantören ska ta vara på patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientlag, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhet

Leverantören ska följa patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. Leverantören ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska samverka med chefläkare, medverka i enskilda patientärenden och biträda patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av enskilda ärenden.

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt lex Maria. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på anmälan till vårdvalsenheten. Leverantören kan få stöd från regionens lex Maria-ansvariga.

Leverantören ska beakta regionens satsning ”Säker vård – alla gånger” inom de områden som berör verksamheten. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa kunskapsområden.

Leverantören ska delta i för verksamheten relevanta risk- och händelseanalysmetoder och mätningar samt regionens utbildningar i patientsäkerhet för chefer.

Lex Maria, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Säker vård – alla gånger (nytt fönster)

Rehabilitering

Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet.

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller aktivitetsnedsättning.

Samverkan

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, överenskommelser och regionens riktlinjer. Samverkan gäller enskilda patienters vård men också planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt kompetensutveckling.

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystemet för samverkan och överenskommelser mellan kommuner och landsting”.

Leverantören ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja så att invånarna garanteras god vård. När invånarnas behov inte kan tillgodoses enbart av vårdenheten ska samverkan ske med andra vårdenheter, myndigheter och organisationer.

Samverkan mellan regionen och leverantörer organiseras genom medicinska programgrupper och regelbundna forum för information och dialog med verksamhetschefer. Medicinsk programgrupp består av representanter från regionen och leverantörer i privat och regionens regi.

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa dokument i regionens kliniska kunskapsstöd, fördela uppdrag och utse representanter i olika samverkansorgan.

6.2 Ansvar och skyldigheter

Allvarlig händelse och katastrofberedskap

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och regionens beredskapsplaner.

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i beredskap och regional sjukvårdsledare.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan bedrivas vid en allvarlig händelse.

Föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel

Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.

Hjälpmedel (nytt fönster)

Insyn

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Kommunallag, riksdagen (nytt fönster)

Intyg

Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.

Medicinsk service

Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av personal från ackrediterad laboratorieverksamhet.

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.

Riktlinjer för hantering av remisser i Cosmic, Regionens intranät (pdf)

Patientjournal

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, rutinbeskrivningar och mallar.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att vårdenhetens ersättning inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Patientdatalag, riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag, riksdagen (nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslag, riksdagen (nytt fönster)

Tryckfrihetsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Patientskadeförsäkring

Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för handläggning av anmälda ärenden.

Patientskadelag, riksdagen (nytt fönster)

Sjukskrivning

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Smittskydd

Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt följa lagar, förordningar och regionens riktlinjer för smittskydd.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Smittskyddslag, riksdagen (nytt fönster)

Smittskydd (nytt fönster)

SmiNet (nytt fönster)

Vårdhygien

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. Leverantören ska rapportera ombyggnation, installation av medicinteknisk utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

Vårdhygieniska riktlinjer (nytt fönster)

Vårdplanering

Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

6.3 Tillgänglighet

E-hälsa

Leverantören ska minst erbjuda, informera om och administrera följande e-hälsotjänster enligt regionens riktlinjer:

  • kontaktkort på 1177 Vårdguiden
  • direktbokning av tider
  • förnyelse av recept och hjälpmedel
  • rådgivning
  • journal via nätet
  • stöd och behandling
  • sms-påminnelser

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.

Distansbesök

Leverantörer som erbjuder distansbesök ska följa regionens riktlinjer för informationssäkerhet och digitala vårdmöten.

Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.

Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal och registreras enligt regionens riktlinjer.

Remisser utifrån distansbesök ska utformas enligt regionens riktlinjer.

Information till invånare

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten drivs på uppdrag av regionen enligt lag om valfrihetssystem.

Leverantören ska leverera kontaktuppgifter till kontaktkort på 1177 Vårdguiden enligt regionens riktlinjer ”Kontaktuppgifter för hälso- och sjukvården”.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och standard för kallelser. Leverantören ska medverka i regionens informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet.

Invånarnas val

Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela landet.

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till faktaunderlag för sitt val av vårdgivare.

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård.

Remisser

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (2004:11), regionen riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver remitteras vidare.

Föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m., Socialstyrelsen (nytt fönster)

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta (nytt fönster)

Sjuk- och behandlingsresor

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.

Regelverk för sjukresor, Länstrafiken (nytt fönster)

Telefon

Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.

Tolk

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Vårdgaranti

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantins krav på tillgänglighet. Leverantören ska uppfylla de högre krav på tillgängligheten som beslutas av regionfullmäktige.

Förordning om vårdgaranti, riksdagen (nytt fönster)

Öppettider

Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning och besök.

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till.

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

Arbetsgivaransvar

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.

Leverantören ansvarar för att chefer och personal får den fortbildning och vidareutbildning som behövs för att upprätthålla kompetensen för att ge god och säker vård.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.

Forskning och utveckling

Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören delta i interaktiva forskningsansatser.

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning. Leverantören ska informera regionen om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. Regionen är huvudman för forskningsprojekten.

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra organisationer. Vid bedömning av forskningsansökningar jämställs vårdenheter i privat och regionens regi. Samma kvalitetskrav och prioriteringsordning gäller.

Meddelarfrihet och meddelarskydd

Personal vid privata vårdenheter ska omfattas av samma meddelarfrihet och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig verksamhet.

Socialförsäkringsavgifter

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.

Offentlighets- och sekretesslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientdatalag, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag, riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag, riksdagen (nytt fönster)

Utbildningsuppdrag

Leverantören ska tillhandahålla utbildningsplatser för AT/ST-läkartjänstgöring, praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från universitet och högskolor samt praktikplatser för elever på gymnasieprogram, yrkesutbildningar, grundskola och PRAO. Leverantören ansvarar för att dessa uppdrag håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskrav för respektive utbildningsprogram och överenskomna kvalitetskrav på handledarkompetens. Leverantören ska aktivt samverka med berörda funktioner inom regionen.

Leverantören ska följa de avtal som regionen har med universitet och högskolor, gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare för att ta emot och handleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning och fältstudiedagar. Med verksamhetsförlagd utbildning menas såväl sammanhängande perioder av utbildning på vårdenheten som kortare moment.

Ögonsjukvård inom vårdval 2018

Fastställd av regionfullmäktige 5 december 2017. Gäller från och med 1 januari 2018.

Uppdaterad: 2017-12-21
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion