Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018

7.1 Inledning

Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i Jönköpings län.

7.2 Uppdragsbeskrivning

Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges nedan.

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för ögonsjukvård.

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin vårdcentral.

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare.

Uppdraget är indelat i:

 • Basuppdrag ögonläkarmottagning
 • Tilläggsuppdrag 1 ögonbottenfotografering av diabetiker
 • Tilläggsuppdrag 2 kataraktoperationer

I uppdraget ingår inte:

 • sjukdomstillstånd utan ögondiagnos
 • rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom
 • glasutprovning
 • intravitreala injektioner och liknande behandlingar
 • botoxbehandlingar
 • kontaktlinskontroller
 • undersökningar i samband med refraktiv kirurgi
 • kosmetisk kirurgi

7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning

Basuppdraget omfattar:

 • diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen
 • nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och riktlinjer
 • rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets ögonsjukvård

Tillgänglighet

Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen.

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet.

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-verksamhet, men kan komma att utvidgas.

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom specialiteten vid planering av semester och annan ledighet.

Kompetens

Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning.

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av Socialstyrelsen.

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård.

Lokaler och utrustning

Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom basuppdraget.

 • spaltlampa
 • digital ögonbottenkamera
 • optical coherence tomography (OCT)
 • datorperimeter
 • pachymeter
 • operationsrum och utrustning för mindre operationer

Läkemedel

Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår inte i uppdraget.

Remisser

Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra patient till remitterande läkare för uppföljning.

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig.

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral.

Samverkan

Leverantören ska:

 • samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att tillgodose patienternas behov av vård och omsorg
 • medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 timme per vecka
 • samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter
 • medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och regionen
 • samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av verksamheten
 • delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet

Rapportering och uppföljning

Leverantören ska rapportera till:

 • Väntetider i vården
 • NYSAM

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.

Uppdraget omfattar:

 • fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för att upptäcka de minsta förändringarna
 • analys av fotograferade ögonbottnar
 • undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid fotograferingen
 • dokumentation i patientjournal
 • information till remittent och patient om undersökningsresultatet
 • rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med hänsyn till aktuell ögonstatus
 • information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning
 • digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är tillgängliga för andra vårdgivare

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare genom individuella kontroller under lång tid.

Kompetens

Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad kompetens.

Utrustning

Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen Forum.

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp 1,2 och 3 enligt NIKE, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i detta uppdrag.

Uppdraget omfattar:

 • kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska riktlinjer för katarakt
 • oftalmologisk förundersökning enligt NIKE för att bedöma operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation
 • bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning fram till klockan 22.00 operationsdagen samt under kontorstid under hela det postoperativa förloppet, med undantag för komplikationer som kräver akutsjukhusets resurser
 • postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets resurser, ska hanteras av opererande enhet
 • minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering för patienter enligt regionens riktlinjer

 • information till patienten inför och efter operationen
 • skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik användas.

Kompetens

Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi.

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.

Lokaler och utrustning

Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande standard

Rapportering och uppföljning

Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret. Vid registrering ska även synhälsoenkäten (NIKE) fyllas i.

7.6 Ersättningsvillkor

Allmänt

Regionens avsätter 74 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2018.

Fördelning av ersättning

Ersättning (miljoner kronor)

Totalbelopp

Procentuell fördelning

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag

35,6

48 %

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt

25,9

35 %

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering

3,7

5 %

Särskild ersättning

6,4

9 %

Resultatrelaterad ersättning

2,3

3 %

Summa

74

100 %

 

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)

Vårdenheten ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder.

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning

Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG)

Kontaktform

Pris per kontakt
(exklusive patientavgift)

Kvalificerad telefon- och brevkontakt*

165 kr

Sjukvårdande behandling

390 kr

Läkarbesök

1 020 kr

Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, terapeutiska, besök B80O)** 1 180 kr
(bilateralt) 1 550 kr
Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning (primära operationer på iris, öppenvård B11O)*** 1 180 kr
(bilateralt) 1 550 kr

Operation (extraokulära operationer exklusive ögonhåla, öppenvård B15O, Andra operationer vid problem i ögonregionen B17O)

2 640 kr
(bilateralt) 5 090 kr

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-grupperas.
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10.
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00.

KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer.

Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker

Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer.

Vårdgivare ska registrera:

 • diagnoskod E100–E149
 • samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten)

DRG

Kodtext

Pris per kontakt (exklusive patientavgift)

B81O

Ögonfotografering, besök

650 kr

 

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer

Regionen ersätter:

 • läkarundersökning inför operation
 • kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen nödvändiga läkemedel och material
 • kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer)

Leverantören ska registrera:

 • vårdåtagande katarakt

 • diagnoskod H25X-H26X (ej H264)

 • samt någon av KVÅ-kod CJD00-CJD25, CJD99 eller CJE00-CJE99

 • vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som registrerades vid kataraktoperationen

Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget)

Kontaktform

Pris per kontakt
(exklusive patientavgift)

Kvalificerad telefon- och brevkontakt*

165 kr

Sjukvårdande behandling

390 kr

Läkarbesök

1 020 kr

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-grupperas.

Ersättning per operation

DRG

Kodtext

Pris per kontakt
(exklusive patientavgift)

B12Q

Ensidig linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård

4 190 kr

B12P

Bilateral linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård

8 800 kr

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 dagar från operationstillfället.

I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska vårdenheten debitera patienten merkostnaden.

Kvalitetsersättning

Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga kvalitetsvariabler.

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens medicinska programgrupp för ögonsjukvård.

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2018. Aktuella variabler och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats.

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Patientrelaterad ersättning

Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Uppdaterad: 2017-12-22
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion