Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

10. Ersättningsvillkor i vårdval inom specialiserad vård i Jönköpings län

10.1 Budgetram

Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling samt rationaliseringsbehov.

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad kostnadsutveckling.

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.

Regionens har ett övergripande mål att kostnaderna för vården ska vara i nivå med genomsnittet i landet.

10.2 Ersättningsmodell

Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling.

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella komplikationer.

Modellens delar:

 • Patientrelaterad ersättning
  • Besök och åtgärder
  • Diagnosrelaterade grupper (DRG)
  • Vårdepisod
 • Kvalitetsersättning
  • Tillgänglighet
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Kvalitetsindikatorer
 • Särskild ersättning
  • Jour
  • Tolk
  • Utbildning

Kostnadskontroll

Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter.

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras priserna innevarande månad för samtliga leverantörer.

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde.

10.3 Patientrelaterad ersättning

Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade kostnader för effektiv vård och patienternas behov.

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa.

Läkemedel

Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget.

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning.

Kompensation för utebliven patientavgift

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. Patientavgifterna tillfaller leverantören.

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.

Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Vård av patienter från andra landsting

Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemlandstingets remissregler.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas ingen ersättning ut.

10.4 Kvalitetsersättning

Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få ersättning för:

 • tillgänglighet – en procent
 • systematiskt förbättringsarbete – en procent
 • övriga kvalitetsvariabler – en procent

10.5 Särskild ersättning

Regionen betalar ut fast eller rörlig ersättning för vissa uppdrag och kostnader för exempelvis tolk.

Ersättning för jour och beredskap

I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild ersättning för jour och beredskap.

Momskompensation

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom att ersättningen räknas upp med 6 procent på nettoutbetalningen.

Riktade statsbidrag

Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om.

Ersättning för vård utförd av underleverantör

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden.

10.6 Underlag för utbetalning

Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd.

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av underleverantörsavtal.

Ögonsjukvård inom vårdval 2018

Fastställd av regionfullmäktige 5 december 2017. Gäller från och med 1 januari 2018.

Mer information

Ersättning 2017 vårdval specialiserad ögonsjukvård

Patientavgifter i vården (nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-12-20
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion