Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsofrämjande arbete tillsammans med personer med psykisk sjukdom

Hälsofrämjande arbete pågår i kommuner, vårdcentraler och inom specialistpsykiatrin på sjukhusen. Det är av stor vikt att komma igång med arbetet på samtliga enheter och arbetsplatser för att personer med psykisk sjukdom ska få jämlika förutsättningar att klara att leva enligt goda levnadsvanor och på så uppnå en förbättrad hälsa.

 

Bygg på verksamhetens befintliga arbetssätt och processer i ert förändringsarbete och utgå från vad som är bäst för individen. En förutsättning för en varaktig förändring för individen är samverkan mellan vårdgrannar. Nedan finns en modell över testade arbetssätt i pilotprojekt Värnamo (socialpsykiatrin Värnamo kommun, psykosmottagningen, Vråens vårdcentral). I modellen inkluderas det som varje organisation behöver säkra, dvs UPPTÄCKA GE STÖD UPPFÖLJNING OCH SKAPA VARAKTIGHET. Observera att "säkra" innebär att insatsen kan äga rum i en annan organisation än din egen men du behöver ha kännedom att indivdien får insatsen.

 

Bakgrund

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Aaron Antonovsky har genom sin forskning betonat hälsa som något som varierar över tid och ligger på ett kontinuum med mer eller mindre god hälsa. Avgörande för hälsa menar Antonovsky är KASAM (känsla av sammanhang).

Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk (kroppslig) ohälsa och en överdödlighet som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en förkortad livslängd på upp till 25 år.

Förekomsten av metabolt syndrom, som är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, ökar med två till tre gånger i gruppen med psykisk sjukdom. Personer med metabolt syndrom har en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och diabetes typ 2. Initial behandling vid metabolt syndrom är livsstilsförändringar, likaså består preventionen av goda levnadsvanor. Sjukdomar som är vanligt förekommande bland individer med psykisk sjukdom är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner, mag- och tarmsjukdomar, respiratoriska och endokrina sjukdomar.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder innefattar de fyra levnadsvanor som har störst betydelse för hälsa, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma Sunda levnadsvanor kan förebygga sjukdom, exempelvis kan 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas genom det.

Mål

Förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom.


Tidplan

1 april 2016 till 31 december 2017.

Referenser:

Sally Hultsjö och Susanne Persson. Att främja en hälsosam livsstil hos personer med psykisk funktionsnedsättning. 2013. länk

Socialstyrelsen. Sjukdomsförebyggande metoder. 2011. länk

Uppdaterad: 2018-08-22
Signe Axelsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik