Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kommun

Observera att nedanstående tabell ska ses som förslag till fortsatta mätningar när det gäller hälsofrämjande arbete, så även hur måttet tas fram samt ansvarig.

 

 

 

 

 

  Mätetal Hur måttet tas fram Ansvarig
Mikronivå Goda levnadsvanor (individnivå) Skattning och uppföljning enligt formulär Personal med brukarkontakt
  Motivation och empowerment hos brukare Samtal/skattning förslagsvis via VAS eller annat instrument Personal med brukarkontakt
  Skattad hälsa Samtal/skattning Personal med brukarkontakt
  Brukarnöjdhet

Samtal/skattning intervju 1

intervju 2

Personal med brukarkontakt/chef
  ESL, Nå mål och klara hinder. http://eslmedmera.se/ Mätning av om det tillämpas Personal med brukarkontakt/chef
Mesonivå Goda levnadsvanor (gruppnivå)   Sekionschef
  Fysisk hälsa, tandhälsa

Inveneringen av  behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2017

2015

Sektionschef
  Brukarnöjdhet   Sektionschef
  Antal hälsofrämjande insatser

Mätmall

Baslinjemätning 2016. Ska upprepas hösten 2017.

Sektionschef
  Säkra rätt kompetens över tid   Sektionschef
  Biståndsbeslut med hälsofrämjande inriktning Baslinjemätning 2016. Ska upprepas hösten 2017. Sektionschef
Makronivå Biståndsbeslut med hälsofrämjande inriktning Se mesonivå. Strategigrupp psykiari- och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Patientnöjdhet och behov   Strategigrupp psykiatri- och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Mortalitet   Strategigrupp psykiari- och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Antal förbättringsarbeten inom hälsofrämjande arbete (mått på spridning) Mall för återkoppling Strategigrupp psykiatri- och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Antal och andel SIP Baslinje 2016: 39 av 1742 personer med diagnos F20.0-F29.9 i Jönköpings län har haft en SIP (enligt Diverrapport) Strategigrupp psykiatri- och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
       
       
       

Resultatsammanställning pilotprojekt hösten 2016

Kontaktpersoner

Kommun: Nadia Melkstam

nadia.b.melkstam@varnamo.se

Qulturum: Malin Skreding Hallgren

malin.skreding.hallgren@rjl.se

Region Jönköpings län: Hanna Ljungman Freij

hanna.ljungman.freij@rjl.se

Uppdaterad: 2017-08-22
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik