Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Specialistpsykiatri, sjukhus

Observera att nedanstående tabell ska ses som förslag till fortsatta mätningar när det gäller hälsofrämjande arbete, så även hur måttet tas fram samt ansvarig.

 

 

 

 

 

  Mätetal Hur måttet tas fram Ansvarig
Mikronivå Goda levnadsvanor (inkl tandhälsa)(individ- och gruppnivå)

Skattning och uppföljning enligt formulär

FAKTA

Socialstyrelsen

Personal med patientkontakt. Team/sektionsnivå/enhetschef
  BMI

PsykosR

 

Personal med patientkontakt. Team/sektionsnivå/enhetschef
  Motivation och empowerment hos patient. Samtal/skattning förslagvis via VAS eller annat instrument. Personal med patientkontakt
  Skattad hälsa Samtal/skattning Personal med patientkontakt
  Patientnöjdhet och behov

Samtal/skattning

Intervju 1

Intervju 2

Personal med patientkontakt. Team/sektionsnivå/enhetschef
  Hälsoplan

Att det utförs. Antal och/eller andel. Finns ingen specifik KVÅ kod för hälsoplan.

1177 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Halsa/Livsstil---att-andra-en-vana/Halsoplan---gor-en-plan-for-att-andra-en-vana/

Personal med patientkontakt. Team/sektionsnivå/enhetschef.
Mesonivå Goda levnandsvanor (inklusive tandhälsa)(gruppnivå)   Verksamhetschef
  Somatisk samsjuklighet Diver (ingen färdig rapport i nuläget) Verksamhetschef
  BMI PsykosR Verksamhetschef
  Antal hälsofrämjande insatser (KVÅ) Mall egenmätning Verksamhetschef
  Patientnöjdhet och behov Intervju, enkät, brukarråd osv Verksamhetschef
 

Säkra rätt kompetens över tid

  Verksamhetschef
Makronivå Patientnöjdhet och behov   Strategigrupp psykiatri och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Mortalitet   Strategigrupp psykiatri och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Antal förbättringsarbeten inom hälsofrämjande arbete (mått på spridning) Mall för återkoppling Strategigrupp psykiatri och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
  Antal och andel SIP Baslinje 2016: 39 av 1742 personer med diagnos F20.0-F29.9 i Jönköpings län har haft en SIP (enligt Diverrapport) Strategigrupp psykiatri och missbruk/samt lokal samverkansgrupp
       
       
       
       

 

Kontaktpersoner

Kommun: Nadia Melkstam

nadia.b.melkstam@varnamo.se

Qulturum: Malin Skreding Hallgren

malin.skreding.hallgren@rjl.se

Region Jönköpings län: Hanna Ljungman Freij

hanna.ljungman.freij@rjl.se

Uppdaterad: 2017-08-22
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik