Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Handlingsplan

Handlingsplan

Aktivitet Beskrivning Ansvarig När Status Kommentar
Kartläggning av nuläge

Nuläge internationellt, nationellt och lokalt.

Resultat från kvalitetsregister.

Hanna mars-april Genomförd delrapport

Ta fram förslag på screeninginstrument

Testa

 

Screening av ohälsa samt levnadsvanor.

 

 

projektgrupp maj-sep Genomförd

Checklista för screening

HFS:s mall för samtal kring levnadsvanor

Socialstyrelens mall

Hälsoplan 1177

Utvärdera ev förändrad levnadsvana, hälsofrämjande insats och empowerment. Arbetsmaterial frågeformulär.

Vilka dokument som ska gälla är beslutat. Nu återstår att utföra och att mäta.

Kompetensutveckling personal Ta stöd av FHS för att ta ställning till vilken utbildningsinsats som är lämplig för samtliga. Samt även för spetskompetens hos vissa. projektgrupp i samråd med psykiatriska kliniken 6/12 och 9/12 Genomförd

värderingar, material tidigare framtaget av S. Hultsjö, MI, KBT, kunskap kring levnadsvanor

Utb gemensamt med kommun, primärvård, specialistvård planeras i höst.

Utkast förslag

Förankra utbildning i höst är gjort. Utb i microsystem till våren ska förankras i LUP:en och strategigrupp psykiatri och missbruk.

Inbjudan

Kompetensutveckling primärvård

- diabetessjuksköterskor vårdcentraler GGVV

För att möta kompetensutvecklingsbehov vårdcentral planeras kompetenshöjning hälsofrämjande insatster inom psykiatrin och kunskaper om målgruppen. Therese Råberg, Hanna 6/12 och 9/12 Genomförd

Halvdagsutb blir gemensam i samverkan. Program.

bilder

Bildspel

Ta fram "åtgärdspaket" för respektive levnadsvana Möjliggörare utifrån respektive levnadsvana projektgrupp maj-juni Genomförd

levnadsvanemeny

Andra verktyg som kan användas som stöd. Broschyrer, web, 1177...

Behöver testas av personal!

Pilotprojekt Värnamo. Enligt PDSA hjul.

Microsystem (kommun, primärvård, specialistvård, patient) tar fram möjlig arbetsprocess för att förbättra somatisk hälsa. Test av processen start 1/9. projektgrupp sep-dec 2016 Genomförd Process att testa
Involvera slutenvården Hälsofrämjande insatser i slutenvården. projektgrupp samt vårdenenhetschef aug 2016 Påbörjad

Initiera stöd till livsstilsförändring.

Erbjuda hälsofrämjande alternativ i slutenvården.

Slutenvården deltar vid projektgruppsmöte 161014. (första tillfället)

Möjliggöra delaktighet och spridning i länet.

Representanter från Eksjö och Jönköping i projektet. Förankring i hela länet.

Samverkan och arbetsprocess lokalt påbörjas till viss del under hösten 2016. Mätetal och nuläge följer arbetet i Värnamo.

projektgrupp mars 2016- Genomförd

Arbetsupplägg

Via halvdagsutb ska spridning påbörjas genom att bjuda in från länet.

Bygg resultattavla Baserat på kvalitetsregister. Ev ytterligare mått. projektgrupp juni-juli Genomförd mätningar att lära av och fortsätta följa
Utöka målgruppen till att gälla patienter med behov av livsstilsförändringar.

Initialt avgränsas projektet till att gälla psykossjukdomar. Därefter planeras utökning till att gälla patienter med behov av livsstilsförändringar.

Involverering och förankring av övriga mottagningar/verksamheter inom specialistpsykiatrin.

verksamheter inom specialistpsykiatrin i länet hösten 2017 Genomförd Via halvdagsutb i december påbörjas spridning i länet samt utökning till övriga diagnoser.
Kontinuerligt enligt kommunikationsplan Kommunikationsplanen innehåller aktiviteter på b la intranät, rjl.plus, film. Hanna pågående under hela projektet Genomförd Kommunikation för samverkan b la via plus: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22163&nodeId=42493
Arbete 2017          
Implementering av pilotprojekt.

Fortsatt arbete i pilotprojektet utan att det längre är ett projekt. Håller planen?

Ledningsgrupp psyk. Hur fortsätter samverkan och mätningar? Micro, meso och makronivå.

Microsystem kommun.

Avstämning med involverade brukare.

Hanna, Nadia möten inbokade i jan 2017 Genomförd

Chefer länsnätverk kommunen 1612

Mötesanteckning Ann Lindqvist och Josefina Skepö (Vmo kommun)

Mötesanteckning Signe Axelsson (Region Jkp länj), Mattias Vejklint (kommun län) 170125

Mötesanteckning brukarträff 170130

Ledningsgrupp psyk

Förslag MÄTNINGAR!

Spridningsarbete Fortsatt utbildning enligt konceptet med halvdagsutb i Värnamo. Hanna, Nadia, Malin

inbjudan skickas ut i jan (för uppstartsmöte).

Utbildnignsdag Jkp och Eksjö i maj. Inbjudan skickas ut i mars.

Genomförd

Uppstartsmöte för"spridningsambassadörer" i länet 22/3

Utbildning/workshop Jkp och Eksjö 2/5 och 8/5. Samma innehåll som utb i Värnamo i dec. Syfte: Väcka intresse, förståelse, motivation till att göra förändring. Bildspel.

Utvärdering utbildning 8/5.

Deltagare i nätverk. Aktuellt med uppföljning hösten 2017.

Material        

Levnadsvanemeny. Syfte: Samlad information om respekitve levnadsvana samt tandhälsa. Underlätta vid stöd oavsett organisation.

Screening med förslag på KVÅ koder. Syfte: Följa Svenska psykiatrföreningens riktlinjer vad gäller nyinsättning/byte av neurleptika samt vid årligt hälsosamtal.

Hösten 2017 Då kunskapen VAD behöver omvandlas till HUR stödjs det lokala arbetet med fortsatt fokus på samverkan.     Ej påbörjad

Oklart kring fortsättning. Beslut på sjukvårdens lg 8/6? REKO?

Spridningsplan

Bilaga med mätmall till spridningsplan

A3:a maj 2017

Framgångsfaktorer för samverkan: co-production, personcentrering, gemensam kunskapsbas och kännedom om målgruppen, hälsofrämjande förhållningssätt där tänket är hälsa istället för sjukdom.

Observera datum för höstens gemensamma träffar i Tillsammansprojektet.

Bertil

Nätverk

 

Genomförd  Genomförd Påbörjad Pågående Ej påbörjad Inte påbörjad

 

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-08-18
Hanna Ljungman Freij, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik