Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Äldres hälsa och livsvillkor

En del av strategin: Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

 Idag är cirka en halv miljon svenskar 80 år eller äldre, vilket innebär nya utmaningar för samhället.  För att möta de äldres behov behövs mer och ökad omsättning av kunskap om äldres livsvillkor. Det pågår ett aktivt arbete i länet för äldres hälsa. Koncept som rör invånarägda lärcaféer utvecklas och inom verksamheter som stödjer äldres hälsa etableras förebyggande arbetssätt. Även inom områden som stödjer god samhälls- och hemmiljöer sker samverkan. Den psykiska och existentiella hälsan är i fokus, oavsett ålder.

En regional ledningsstruktur för äldre (Strategigrupp äldre) är framtagen och de aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna riktlinjer och mål.

Syftet med handlingsområdet är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för den äldre att själv förbättra och bibehålla sin hälsa. Det handlar också om att omsätta evidensbaserade verktyg och metoder för att nå genomslag.

Mål och aktiviteter för handlingsplan 2016-2017

 • Länets seniorer har med rätt stöd och insatser förbättrat och bibehållit sin hälsa
 • Rätt insats är genomförd av rätt aktör vid rätt tidpunkt.

Aktivitet och uppföljning

 • Kartläggning av äldres hälsa
  Genomföra en kartläggning med syfte att få en helhetsbild av äldres hälsa utifrån tillgänglig befolkningsstatistik.  

 • Sund Smart Stark Senior!
  Utveckling av konceptet ”Sund Smart Stark Senior!” – idrottsskola för seniorer. Syftet är att främja ett hälsosamt åldrande och välmående, inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt skapa livslång rörelseglädje för seniorer 65+.

 • Lärcaféer
  Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att utveckla lärcaféer som modell för hälsofrämjande mötesplatser.

 • Förebygga ohälsa hos nyblivna seniorer
  Möjliggöra att nyblivna seniorer gör egna friskbedömningar. Syftet är att förebygga ohälsa hos nyblivna seniorer. Framtagande av kommunikationsplan.

 • Utbildning i vårdprevention
  Utbildning för undersköterskor inom specialistvård i vårdprevention. Syftet är att arbeta systematiskt och strukturerat i det preventiva arbetet för att undvika vårdskador och garantera att alla patienter får rätt förebyggande åtgärder.

 • Studiecirklar och samtalsgrupper
  Erbjuda seniorer och vårdpersonal i länet föreläsningar i själens ABC samt få redskap hur man kan stödja andra och sig själv. Initiera studiecirklar och samtalsgrupper kring ämnet psykisk hälsa/ohälsa. Syftet är att främja den existentiella hälsan och förebygga psykisk ohälsa.

 • Möten med minnen
  Spridning av konceptet ”Möten med minnen” vars syfte är att förbättra hälsan hos personer med demens genom specialvisningar på museum.

 • Riskbedömning av osteoporos
  I samband med hälsosamtal för 70 åringar göra riskbedömning av osteoporos med instrumentet FRAX. Detta i syfte att hitta bensköra 70 åringar i vårt län och påbörja en förebyggande behandling innan fraktur.

 • Dans för personer med Parkinson
  Dans för personer med Parkinson. Syftet är att främja hälsan genom dans som mental aktivitet där hjärna och kropp binds samman. Utveckla hållbara strukturer för samarbete och genomföra utbildning av instruktörer.

 • Coacher Passion för livet
  Etablera en organisation för Passion för livet-coacher. Syftet är att etablera en hållbar länsstruktur där seniorer själva skapar stödjande sammanhang för sitt liv och sin hälsa.

Kontakt

Ewa Timén
Folkhälsoplanerare
036-324188

 

Uppdaterad: 2016-12-01
Marie Persson, Utveckling & förvaltning, IT-centrum