Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Glaukom - program

Nya patienter

 

Tryck 24 - 29 eller
Tryckskillnad mer än fem enheter mellan ögonen  (undantag eventuellt tidigare ögonopererade)
Tryck 30 - 39

Om korrigerat tryck under 35 går patienten hem.

Resultat till glaukomgruppsansvarig         för bedömning.

               
Tryck från 40 och uppåt

Till ögonsjuksköterska inom två månader

Till sjuksköterska senast inom en vecka

Till sjuksköterska inom ett dygn

Sjuksköterska mäter syn (inte om optikeruppgift finns), tryck och hornhinnetjocklek, tar uppgifter kring glaukomärftlighet och kontrollerar förekomst av pseudoexfoliationer. Om korrigerat tryck inte överstiger 35 tas synnervsfoto.

Om korrigerat tryck under 35 går patienten hem. Resultat till glaukomgruppsansvarig för bedömning.

Om korrigerat tryck 35 och över bokas patienten till jourläkare.

Friska patienter avslutas. Övriga bokas för kontroll till ssk och/eller läkare (glaukomansvarig läkare enligt datumindelning=GAL). I detta
besök ska en synfältundersökning (såvida patienten bedöms kunna medverka). Patienten ska grupperas enligt tabellen nedan och
när måltrycket uppnåtts (vid ev. behandling) följas i enlighet med grupptillhörighet de tre kommande åren.

Högriskpatient
 

Kraftig synfältspåverkan (VFI < 60%) eller debutålder under 70 år eller debuttryck under 24 mmHg.
Måltryck 18 korrigerat (ev. lägre om lågt debuttryck).

Lågriskpatient          
 
Uppfyller inga

högriskkriterier.

Måltryck ≤21 korrigerat.

           Okulär hypertension                   

(behandlad och obehandlad)

Korrigerat tryck 24 och över.

0 månad: Tryck, synfält, info

0 månad: Tryck, synfält, info

0 månad: Tryck, info

4 månader: Tryck

6 månader: Tryck

6 månader: Tryck

8 månader: Tryck, synfält

1 år: Tryck, synfält

1 år: Tryck, synfält

1år: Läkare

1,5 år: Tryck

1,5 år: Tryck

16 mån.: Tryck, syn, synfält

2 år: Tryck, synfält

2 år: Tryck

20 mån.: Tryck

2,5 år: Tryck

2,5 år: Tryck

2 år: Tryck, synfält

3 år: Läkare, synfält (GPA)

3 år: Tryck, synfält

2,5 år: Tryck

   

3 år: Läkare, synfält (GPA)

   

 

Vid tillfällen då endast trycket mäts och måltrycket respekteras handlägger ssk uppföljning.
 

Utredda patienter


Vilken grupp patienten ska tillhöra bedöms av GAL efter att patienten utretts enligt glaukomprogram för nya patienter. Patienter med
tidigare glaukomdiagnos som inte utretts i enlighet med nuvarande program kan sannolikt ändå grupperas enligt nedanstående tabell.
För att glaukomet ska betraktas som stabilt bör GPA-kurvan inte visa progress eller en ringa sådan som inte förväntas leda till blindhet
under förväntad överlevnadstid. Man bör dock också beakta ålder, allmäntillstånd, enögdhet, compliance, tidigare perioder med
dysreglerattryck m.m.

Instabilt glaukom
 

 • Individuellt måltryck sätts
 • Individuell uppföljningsplan

Stabilt glaukom
 

 • Måltryck ≤21.
 • Till sjuksköterska var nionde månad om ålder under
  åttio år och var tredje år synfältsunder-
  sökning. Om förväntad progress enligt GPA bedömmer sjuksköterska detta.
 • Över åttio år; tryckmätning årligen. Läkarbesök
  samt synfält vid behov.

Stabil okulär hypertension
(behandlad och obehandlad)

 • Till sjuksköterska för tryckmätning årligen, synfält vartannat år.

 

Allmänna regler glaukom kring glaukomhandläggning

 • Tryckmätning ska utföras med applanation så vida att detta kan utföras, i andra hand I-care.
 • Tryckvärden anges okorrigerat i journalen och tillägg/avdrag för hornhinnetjocklek anges inom parantes efter tryckvärdet.
  Exempel: 26 mmHg (-3). Denna regel gäller vid alla applanatoriska mätningar.
 • Den tabell för tillägg/avdrag för hornhinnetjocklek som ska användas finns under processteam/ glaukom.
 • Pachymetrivärde ska anges under sökordet ”Pachymetri” (sökbarhet) med korrektionsvärde enligt tabell inom parantes.
  Exempel: 585 μm (-3). Tidigare gjorda mätningar som inte finns under sökordet ”Pachymetri” i Cosmic ska anges under detta
  sökord men det ska framgå att undersökningen inte är gjord vid tidigare datum. Pachymetri ska göras om var femte år.
 • Måltryck ska anges under sökordet ”Måltryck” (sökbarhet). Måltrycket ska anges okorrigerat. Anges vid varje besök.
 • Glaukomgrupp ska anges under sökordet ”Glaukomgrupp”. Anges som ”högrisk”, ”lågrisk” alternativt ”okulär hypertension”
  under utredningen. Efter utredning anges grupptillhörighet som ”instabilt glaukom”, ”stabilt glaukom” alternativt ”okulär hypertension”.
  Anges vid varje besök.
 • Vid nyupptäckta glaukom ska åtgärdsskod AC0(noll)43 användas jämte diagnoskoden. Detta för att kunna registrera glaukomet som
  nyupptäckt. Diagnosen ges inte vid glaukomuppkomst på andra ögat utan patienten kan alltså få denna diagnos vid ett tillfälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson för innehåll:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2009-02-27

Reviderad: 2009-02-27

Giltigt till och med: 2011-02-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård