Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kataraktoperation på ögonkliniken

Innehåll på sidan:

Riktlinjer

 • Ögonklinikens riktlinjer vad gäller visus är visus bättre än 0,65 - ej aktuellt med operation. 

Väntelista

 • Patient aktualiseras för gråstarroperation vid linsgrumlingar, som ger subjektiva besvär med synnedsättning eller av medicinska skäl bör opereras.
 • Priquest ska genomföras inför operation av både 1:a och 2:a ögat.

Indikationer

 • Indikationer kan finnas att frångå dessa visusvärden, exempelvis yrkesaspekter och givetvis medicinska indikationer. I dessa fall ska det klart och tydligt framgå i journaltexten vad orsaken är.
 • Vid tveksamhet om indikation för operation finns, tag med patientfallet för diskussion med erfaren kataraktoperatör innan besked lämnas till patienten.
 • Vid operation av ”sista ögon” ska alltid kontakt ske med tänkt operatör om detta är annan än anmälaren.
 • Om möjligt bör adekvat journalanteckning om uppsättande på operationsväntelistan göras primärt då patienten undersöks av ögonläkare. Vid detta besök bör även Priquest-formulär ifyllas och NIKE grupperas. Hamnar patienten i indikationsgrupp 1 – 3 ges information kring operation och en diskussion ska ske kring planerad önskad slutrefraktion ( speciellt om avvikande refraktionsvärden föreligger ). Det är även av vikt att utröna vilket som är patientens dominanta öga. Viktigt att tänka på är att det ibland kan vara nödvändigt att frångå principen att alltid operera det sämsta ögat först. Ett exempel på detta är om det föreligger katarakt på båda ögonen och det är kraftig hyperopi/myopi på ett öga. Då kan det vara bra att operera det mest hyperopa/myopa ögat först även om visus där är något bättre.
 • Om inte biometri finns ska detta göras, helst samma dag. Finns äldre biometri, försäkra dig om att den finns inscannad. Det kan vara aktuellt att uppgradera äldre biometrier. Avläsning av glasögonstyrka ska utföras samt autorefraktorundersökning.
 • Om det framgår klart och tydligt att operation av båda ögonen kommer att behövas, görs planering för dessa operationer direkt, dvs perioperativ journal + vårdplanering ifylles för både höger och vänster öga vid samma tillfälle. I de fall det är lämpligt kan bilateral operation vid ett och samma tillfälle planeras.
 • I optimala fall kan patienten även erbjudas en operationstid /tider och få med sig pupillvidgande droppar att ta operationsdagen. Övriga operationsanmälningar går vidare till operationsplanerare.
 • I andra fall, då remiss inkommit med anamnes på misstänkt grå starr, blir patienten kallad till förundersökning inför planerad operation.

Förundersökning inför planerad operation (RCAT)

 • Före besöket tillsänds patienten ett informationsblad angående operation och ett frågeformulär om tidigare sjukdomar, aktuella mediciner, allergi mm, vilket medtages ifyllt till förundersökningen. Riskbedömning av MRB ska ske och anges i journalen.
 • Patienten undersöks och informeras av ögonsjuksköterska och läkare. Biometri görs för bestämning av lämplig IOL-styrka. Fullständig journal skrivs och slutgiltigt ställningstagande till om och vilket öga som skall opereras. I en del fall görs enbart ögonsköterskebesök för biometri och information, om adekvat läkarundersökning gjorts tidigare.
 • Anestesiform bestäms och perioperativ journal/journaler ifylls.
 • Vid planerad narkos skall perioperativ journal för narkos ifyllas. Patienten ska fylla i delen med hälsodeklaration, Läkaren fyller i information som rör ingrepp, anestesiform samt besvara frågorna som rör patienten hälsa. Vid indikation om att provtagning och
 • kompletterande undersökning ( ex EKG) bör utföras ska dessa provtagningar läggas in beställning på i ROS. Blankett för EKG-undersökning fyllas i (blankett finns på klinikens PM sida) och patienten gå för att få undersökningen utförd.
 • Patientens läkemedelslista ska kontrolleras och det sak anges i perioperativa journalen vilka läkemedel patienten eventuellt ska ta operationsdagen.
 • Patienten kan gå via narkosmottagningen med adekvat ifylld perioperativ journal för direkt narkosbedömning. (i vissa fall skickas enbart ifylld perioperativ journal och hälsodeklaration).
 • Patienten får tid för operation/operationer och första kontroll, samt endospipetter med pupillvidgande droppar att ta operationsdagen.
 • Vid Waranbehandling läggs beställning av provtagning operationsdagen in i ROS. Patienten uppmanas även att kontakta sin Avk- mottagning för finjustering av värdet en vecka innan operationsdatum.

Operation

 • Aktuell biometri och journalanteckning med operationsbeslut och refraktionsvärden respektive öga finns framtaget tillsammans med perioperativ journal.
 • Eventuell premedicinering, preoperativ droppning ( pupillvidgande – om patienten ej gjort detta själv) görs på operationsmottagningen eller Ögonavd.
 • Operation görs vanligtvis i lokalanestesi (oftast intracameral + droppbedövning). Om allt väl, ordineras vanligen vid operationstillfället Isopto-Maxidex x 3 (+ ev. Nevanac x 3) - behandlingstid oftast tre veckor.
 • Vid poliklinisk operation hemgång från operationsmottagningen inom 1 timme efter operationen.

Återbesök 1

 • Görs 1-4 veckor efter operation. Många patienter kan avslutas redan vid detta besök, om okomplicerat förlopp och tillfredsställande status. Patienter med tidigare känt glaukomundersöks vanligen 1 – 3 dagar postoperativt. Individuell planering av återbesök kan givetvis vara nödvändig i vissa fall.
 • Patienter som genomgått operation av andra ögat med glatt förlopp och utan andra komplicerande faktorer behöver inte återkomma för återbesök efter operation utan uppmanas att höra av sig vid besvär. För övrigt hänvisas samtliga patienter till optiker för eventuell glasögonjustering 6-8 veckor postoperativt.

Sekundär linsimplantation

 • Då problem vid primära kataraktoperationen uppstår som medför att det inte går att lägga in IOL direkt får planering för sekundär linsimplantation ske. Detta kan ske först då ögat blivit retningsfritt igen, vanligen 2 månader postoperativt. Detta kan även göras på sedan tidigare afak patient.

Vårdåtagande – Katarakt

 • Kom ihåg att avsluta vårdåtagandet när patienten är färdigbehandlad.

Vårdåtagande – Andra ögonsjukdomar

 • Kontrollera om patienten har andra vårdåtagande som kräver fortsatta kontroller.

Kontaktperson för innehåll:

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Susanne Meyner
Sjuksköterska
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Fastställt: 2013-04-22

Reviderad: 2013-04-22

Giltigt till och med: 2015-04-22

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av: xxx

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård