Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Flourvätesyra

Fluorvätesyra är kraftigt frätande i alla former (även fluorvätegas) på slemhinnor och ögon. Tränger igenom huden (som inte alltid initialt blir synligt skadat) till underliggande vävnader, ofta med svår vävnadsskada, nekroser. Uttalad hypokalcemi, hypomagnesemi. Vid inhalation risk för toxiskt ödem.

I princip alltid inläggningsfall dels för att vävnadsskada syns oftast efter ett dygn eller ännu senare, dels kan patienten få hypokalciemi med kardiella biverkningar som följd vid omfattande exponering.

Mycket viktigt att få information om det exakta produktnamnet patienten har exponerats för, då koncentration av fluorvätesyra kan variera. Ring giftinformationscentralen för diskussion!

Ögonstänk

Spola omgående och ihållande med mjuk vattenstråle minst 15-20 min, därefter upprepade gånger och även under transport. Vid kraftig exponering spolas snarast med utspädd kalciumglubionatlösning (50 ml injektionsvätska 9 mg Ca2+/ml  + 500 ml NaCl 9 mg/ml), därefter droppas 3-4 droppar med 2-3 timmars intervall i ca 1 dygn.

Kutan exponering

Sköljes med rikliga mängder vatten, efter avtorkning ingnides huden utan dröjsmål med kalciumglukonatgel så länge smärta föreligger och ytterliggare 15 min. Ett lager med gel lämnas kvar under 24 tim.

Vid exponering för koncentrerade (>50%) lösningar på >1% av kroppsytan eller vid exponering av > 5% av kroppsytan oavsett lösningens koncentration, bör kalcium ges systematiskt (i.v.) Remiss Akuten för inläggning och övervakning. Om kraftig exponering på begränsat hudområde injiceras kalciumglubionat injektionsvätska 9 mg  Ca2+/ml subkutant under de smärtande hudområdena (ca 0,5 ml/cm). Intravenös regional/intraarteriell infusion kan bli aktuell vid exponering på händerna, i synnerhet på fingertopparna vid exponering för lösningar > 10% (för infusionsteknik se ”giftinfo.se” eller ring giftinformationscentralen)

Inhalation

Oxygen, strikt vila. Remiss akuten. Obs! Risk för lungödem i senare skede, inläggningsfall!

Peroral exponering

Rikligt med vätska, mjölk samt Kalciumlösning (5-10 g Ca2+ löses i ett par glas vatten). Remiss Akuten för ventrikelsköljning och instillation av kalcium. Inläggningsfall pga hypokalciemi och hypomagnesiemi! Hemodialys i svåra fall.

Motgifter

  • Kalciumglubionat, Calcium-Sandoz injektionsvätska 9 mg Ca2+/ml
  • Kalciumglukonat, H-F Antidote gel 2,5%
  • Kalciumglukonat, -laktat, Calcium-Sandos brustabletter 1 g Ca2+

Spädnings- och doseringskort, Läkemedel, Landstinget i Jönköpings län (begränsad behörighet, nytt fönster)

Kontaktperson för innehåll:

Anna Hägg Lagerberg
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Kent Carlsson
överläkare
Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Författare:

Namn Efternamn
titel
arbetsplats

Fastställt: 2009-02-27

Reviderad: 2009-02-27

Giltigt till och med: 2011-02-27

Fastställt av: xx

Ansvarig medicinsk programgrupp: Ögon

Granskat av:

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård