Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riskläkemedel till äldre

Läkemedelskommittén har tagit fram

 • frågor att ställa och besvara vid genomgång av läkemedelsbehandlingen, se Läkemedelsgenomgång
 • en lista med läkemedel, utifrån Socialstyrelsens indikatorer för äldre, att reflektera över vid genomgångar av äldres läkemedelsbehandling, se kortet  Äldre och läkemedel.
  Korten kan även beställas (se högermarginal).

 

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger hos äldre över 75 år

Långverkande bensodiazepiner

Substans         Preparatexempel
diazepam          Stesolid
nitrazepam        Mogadon,Apodorm
flunitrazepam    Flunitrazepam

 • Bör undvikas på grund av risk för bland annat dagtrötthet, påverkan på minne och inlärning, muskelsvaghet, balansstörningar och fall. Kortverkande bensodiazepiner, tex Oxascand, är ett bättre val för de äldre.

Sömnmedel

Substans          Preparatexempel
propiomazin       Propavan

 • Bör undvikas eftersom det kan ge dagtrötthet  och framkalla extrapyramidala symtom, till exempel restless legs. Zopiklon/Imovane är ett bättre val för de äldre.
 • Sömnläkemedel bör inte användas mer än en månad utan omprövning. Risk för bland annat dagtrötthet, konfusion, oro, minnesbortfall, yrsel, mardrömmar och fall.
 • Prova icke-farmakologiska alternativ (exempelvis sömnskola, kaloririkt nattmål) före läkemedelsbehandling.

Diabetesläkemedel - sulfonureid

Substans          Preparatexempel
glibenklamid      Daonil

 • Har lång halveringstid och aktiva metaboliter, vilket innebär hög risk för hypoglykemi, framför allt vid nedsatt njurfunktion.

Läkemedel med  antikolinerga  effekter

Substans             Preparatexempel
Neuroleptika/Antipsykotika

levomepromazin    Nozinan
haloperidol            Haldol

Tricykliska antidepressiva medel  
klomipramin           Anafranil
amitryptilin             Saroten

Sederande antihistaminer
hydroxizin              Atarax 
alimemazin             Theralen
prometazin             Lergigan

Medel mot inkontinens
oxybutynin            Ditropan, Kentera
tolterodin              Detrusitol
solifenacin            Vesicare
darifenacin           Emselex
fesoterodin           Toviaz

 • Risk för bland annat kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation.

Vissa opioidanalgetika

Substans             Preparatexempel
tramadol              Tradolan, Tradolan Retard

 • Anses olämpligt för äldre. Ökade risker för    illamående och centralnervösa biverkningar som förvirring.

 kodein                 Citodon, Treo comp, Spasmofen

 • Omvandlas i kroppen till morfin, vilket gör att man får en betydande individuell variation bland annat pga. åldersbetingade skillnader.Morfin bör därför användas istället.

Preparat där indikationen fortlöpande bör omprövas hos äldre över 75 år

 • Neuroleptika/Antipsykotika 
  Undvik indikationsglidning samt utvärdera dosering och effekt efter 2–3 veckor.Risk för bland annat trötthet/sedation samt för ortostatisk hypotension med yrsel och fallskada som följd.
 • Antidepressiva medel (exempelvis SSRI)
  Risk för bland annat miktionsstörningar, hyponatremi, blödningar, konfusion och fallskador på grund av postural
  hypotension.
 • Opioider (svaga- och starka opioider)
  Risk för bland annat yrsel med fallskada, förvirring, illamående och förstoppning. Tramadol och kodein anses som olämpligt för äldre.
 • Digoxin
  Risk för bland annat nedsatt matlust, viktminskning, konfusion, yrsel och dimsyn.Anpassa dos efter efter njurfunktion och interaktion med andra läkemedel ( tex spironolakton)
 • Diuretika
  Risk för fallskador på grund av yrsel, uttorkning, muntorrhet, förstoppning och elektrolytrubbningar.
 • Icke steroida antiinflammatoriska medel (NSAID inkl. COX-2 hämmare)
  Ges endast i speciella fall, max i 1-2 veckor pga ökad risk för magblödning, njursvikt eller hjärtsvikt.
 • Paracetamol
  Vid kontinuerlig behandling av smärta finns ingen visad effekt efter 2–3 månader. Därför rekommenderas framförallt dosering vid behov. 
 • Protonpumpshämmare (PPI)
  Risk för att utveckla bakteriella diarrésjukdomar samt försämrad effekt av vissa läkemedel (bland annat B12, järn, kalcium) vid långvarig användning. Samband har vidare rapporterats med en ökad risk för vissa andra tillstånd såsom frakturer och pneumoni.
 • ASA i lågdos
  Är inte indicerat för primärprevention av kardiovaskulära händelser hos äldre utan känd hjärt-kärlsjukdom.Effekten är marginell och tas ut av en ökad risk för blödning hos äldre.
 • Statiner
  Är inte indicerade för primärprevention av kardiovaskulära händelser hos sköra äldre med kort förväntad återstående livslängd.Nytta överväger inte risken i denna patientgrupp.
 • Allopurinol
  Allopurinol är påtagligt njurfunktionsberoende med betydande biverkningsrisker.

Ansvarig

Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85

Björn Westerlind
Överläkare, geriatrik
010-241 00 00

Källor

Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

FAS UT3 (2010) (för lösenord se Läkemedel/Förskrivarstöd på Landstingets intranät)

Beställning av kortet Äldre och läkemedel

Region Jönköpings län
Verksamheter kan beställa kortet via:
Raindance

Artikelnummer : 90142400

Verksamheter utanför Region Jönköpings län:
Kan beställa kortet via:

Ange leveransadress och kundnr 418436

Vid frågor kring beställning kontakta:
Länsförsörjningens kundservice,
010-241 41 41

Uppdaterad: 2018-04-30
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service