Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättning 2019 vårdval specialiserad ögonsjukvård

Ersättning

Region Jönköpings län har beslutat om följande ersättningar för vårdval i specialiserad ögonsjukvård för 2019.

Ersättning (avrundat miljoner kronor)

Totalbelopp

Rörlig patientrelaterad ersättning
basuppdrag

36,7

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag katarakt

26,7

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering

3,8

Särskild ersättning

6,6

Resultatrelaterad ersättning

2,4

Summa

76,2

 

Underlag för ersättning

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd Cosmic. Detta gäller alla patientkontakter oavsett om patienten kommer från Jönköpings län eller ett annat län eller är asylsökande.

Uppgifterna från besöksfilen i Cosmic tas den första dagen i efterföljande månad.

Utbetalning av ersättning grundar sig på registrerade kontakter till och med sista dagen i månaden. De kontakter som inte finns med eller är färdigkodade ersätts i nästkommande månads utbetalning.

I de fall vårdenheten ska lämna in underlag för ersättning måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Privata vårdenheten ska lämna kopior av fakturor som underlag för tolkersättning tillsammans med ett försättsblad med summering av belopp.

Underlag för ersättning - tolkarvode, utländska medborgare, utlandssvenskar, vård av asylsökande och kvotflyktingar

Kostnadskontroll

Vårdvalet inom den specialiserade ögonsjukvården har ett gemensamt ersättningstak för de rörliga patientrelaterade ersättningarna. Ersättningstaket inkluderar budget på 3 mnkr för utomlänsintäkter. Ersättningarna för 2019 periodiseras enligt följande:

Månad Totalbelopp(kr)
Januari 6 672 610
Februari 6 457 078
Mars 6 176 068
April 5 752 820
Maj 6 219 830
Juni 5 642 439
Juli 2 745 217
Augusti 6 235 597
September 6 075 293
Oktober 6 672 610
November 5 969 399
December 5 619 040
Summa 70 238 000

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar understiger ersättningstaket aktuell månad förs resterande belopp över till nästkommande månads ersättningstak.

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar överstiger ersättningstaket aktuell månad räknas alla priser ned med en faktor som överensstämmer med aktuellt ersättningstak. Exempel: om summan av alla patientrelaterade ersättningar i april blir 5 700 000 kr, räknas alla priser ned med faktor 0,9821 (5 597 921 kr/5 700 000 kr). Ersättningen per läkarbesök blir 932,99 kr (950 kr * 0,9821).

Om den sålda vården till andra landsting överstiger planerad nivå ökar ersättningstaket med motsvarande belopp.

Kvalitetsersättning

Region Jönköpings län betalar ut kvalitetsersättning per månad utifrån vårdenhetens resultat och andel av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Mer information om detta kommer att publiceras.

Kostnader för IT

För 2019 är vårdenhetens kostnad för IT-infrastruktur 4 964 kr per användare och år. Hyr vårdenheten även telefoner tillkommer det en kostnad för telefoniinfrastrukturen med 2 324kr per användare och år. Kostnaden för infrastrukturen regleras i samband med utbetalning av ersättning.

För de obligatoriska IT-stöden Cosmic och Nationell patientöversikt debiteras ingen kostnad för vårdenheten. Licenser från Zeiss och support för anslutning av instrument till Forum bekostas av vårdenheten.

Hyra av dator och telefoner faktureras månadsvis. Prislistan finns i tjänstekatalogen som du når via intranätet. Prislistan finns även publicerad i Diver under fliken Ekonomi.

Vårdenheten får avropa TeleQ "call-back" enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med tjänsteleverantören. Leverantören fakturerar vårdenheten direkt för hela kostnaden.

Konsulttjänster debiteras enligt gällande timprislista. Priserna gäller till och med 31 december 2019.

Momskompensation

Privata vårdenheter får momskompensation genom att nettoutbetalningen räknas upp med 5 procent.

Utbetalning

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Utbetalningsunderlag

Med utbetalningen följer en uppföljningsrapport i Diverportalen som specificerar de olika ersättningarna. Rapporten uppdateras i samband med utbetalning.

Förfrågningsunderlag

Ögonsjukvård inom vårdval 2019

 

 

Uppdaterad: 2019-01-17
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion