Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättning 2015 vårdval specialiserad ögonsjukvård

Ersättning

Region Jönköpings län har beslutat om följande ersättningar för vårdval i specialiserad ögonsjukvård för 2015.

Ersättning (avrundat miljoner kronor)

Totalbelopp

Rörlig patientrelaterad ersättning
basuppdrag

32,5

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag katarakt

20,0

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering

3,9

Särskild ersättning

6,2

Resultatrelaterad ersättning

2,0

Summa

64,6

 

Underlag för ersättning

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd Cosmic. Detta gäller alla patientkontakter oavsett om patienten kommer från Jönköpings län eller ett annat län eller är asylsökande.

Uppgifterna från besöksfilen i Cosmic tas den första dagen i efterföljande månad.

Utbetalning av ersättning grundar sig på registrerade kontakter till och med sista dagen i månaden. De kontakter som inte finns med eller är färdigkodade ersätts i nästkommande månads utbetalning.

I de fall vårdenheten ska lämna in underlag för ersättning måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Privata vårdenheten ska lämna kopior av fakturor som underlag för tolkersättning tillsammans med ett försättsblad med summering av belopp.

Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare, utlandssvenskar, asylsökande och kvotflyktingar, blankett LiJ5220 (Word)

Kostnadskontroll

Vårdvalet inom den specialiserade ögonsjukvården har ett gemensamt ersättningstak för de rörliga patientrelaterade ersättningarna. Ersättningarna för 2015 periodiseras enligt följande:

Månad

Totalbelopp (kr)

Januari 5 125 200
Februari 4 501 700
Mars 4 616 900

April

4 815 600

Maj

5 195 700

Juni

4 429 900

Juli

3 254 700

Augusti

4 402 400

September

5 462 600

Oktober

5 371 100

November

5 018 700

December

4 245 500

Summa

56 440 000

Justerade månadsbelopp för ögonsjukvården januari-april 2015

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar understiger ersättningstaket aktuell månad förs resterande belopp över till nästkommande månads ersättningstak.

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar överstiger ersättningstaket aktuell månad räknas alla priser ned med en faktor som överensstämmer med aktuellt ersättningstak. Exempel: om summan av alla patientrelaterade ersättningar i april blir 4 850 000 kr, räknas alla priser ned med faktor 0,9929 (4 815 600 kr/4 850 000 kr). Ersättningen per läkarbesök blir 893,62 kr (900 kr * 0,9929).

Om den sålda vården till andra landsting överstiger planerad nivå ökar ersättningstaket med motsvarande belopp.

Kvalitetsersättning

Region Jönköpings län betalar ut kvalitetsersättning per månad utifrån vårdenhetens resultat och andel av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Mer information om detta kommer att publiceras.

Kostnader för IT

Vårdenhetens kostnad för IT-infrastruktur är 7 800 kr per PC 2015. Kostnaden faktureras månadsvis tillsammans med hyra av PC-utrustning.

För de obligatoriska IT-stöden Cosmic, Nationell patientöversikt och Picsara debiteras ingen kostnad för vårdenheten. Licenser från Zeiss och support för anslutning av instrument till Forum bekostas av vårdenheten.

Vårdenhetens kostnad för infrastruktur för telefoni (inklusive samtalsavgifter och telefonistorganisation) är 4 200 kr per telefon 2015. Kostnaden faktureras månadsvis tillsammans med hyra av telefoner.

Vårdenheten får avropa TeleQ "call-back" enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med tjänsteleverantören. Leverantören fakturerar vårdenheten direkt för hela kostnaden.

Prislistor för PC och telefoner

Besittningsrätter 2014 - datorer, smartphones, skrivare etc, Regionens intranät, begränsad behörighet (nytt fönster)

Telefonutrustning, Regionens intranät, begränsad behörighet (nytt fönster)

Konsulttjänster debiteras enligt gällande timprislista.

Priserna gäller till och med 30 juni 2015.

Momskompensation

Privata vårdenheter får momskompensation genom att nettoutbetalningen räknas upp med 6 procent.

Utbetalning

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Utbetalningsunderlag

Med utbetalningen följer en uppföljningsrapport i Diverportalen som specificerar de olika ersättningarna. Rapporten uppdateras i samband med utbetalning.

Uppdaterad: 2015-06-10
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion