Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ersättning 2016 vårdval specialiserad ögonsjukvård

Ersättning

Region Jönköpings län har beslutat om följande ersättningar för vårdval i specialiserad ögonsjukvård för 2016.

Ersättning (avrundat miljoner kronor)

Totalbelopp

Rörlig patientrelaterad ersättning
basuppdrag

34,9

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag katarakt

24,5

Rörlig patientrelaterad ersättning
tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering

3,5

Särskild ersättning

4,9

Resultatrelaterad ersättning

2,2

Summa

69,9

 

Underlag för ersättning

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av ersättning från vårdens IT-stöd Cosmic. Detta gäller alla patientkontakter oavsett om patienten kommer från Jönköpings län eller ett annat län eller är asylsökande.

Uppgifterna från besöksfilen i Cosmic tas den första dagen i efterföljande månad.

Utbetalning av ersättning grundar sig på registrerade kontakter till och med sista dagen i månaden. De kontakter som inte finns med eller är färdigkodade ersätts i nästkommande månads utbetalning.

I de fall vårdenheten ska lämna in underlag för ersättning måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Privata vårdenheten ska lämna kopior av fakturor som underlag för tolkersättning tillsammans med ett försättsblad med summering av belopp.

Underlag för ersättning för tolkarvode, vård av utländska medborgare, utlandssvenskar, asylsökande och kvotflyktingar, blankett LiJ5220 (Word)

Kostnadskontroll

Vårdvalet inom den specialiserade ögonsjukvården har ett gemensamt ersättningstak för de rörliga patientrelaterade ersättningarna. Ersättningstaket inkluderar budget på 3 mnkr för utomlänsintäkter. Ersättningarna för 2016 periodiseras enligt följande:

Månad

Totalbelopp (kr)

Januari 5 280 553
Februari 5 524 312
Mars 6 235 562
April 5 484 805
Maj 5 425 546
Juni 5 820 610
Juli 3 469 979
Augusti 4 846 118
September 6 663 413
Oktober 6 459 296
November 5 570 402
December 5 063 404

Summa

65 844 000

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar understiger ersättningstaket aktuell månad förs resterande belopp över till nästkommande månads ersättningstak.

Om vårdenheternas gemensamma ersättningar överstiger ersättningstaket aktuell månad räknas alla priser ned med en faktor som överensstämmer med aktuellt ersättningstak. Exempel: om summan av alla patientrelaterade ersättningar i april blir 5 350 000 kr, räknas alla priser ned med faktor 0,9839 (5 263 925 kr/5 350 000 kr). Ersättningen per läkarbesök blir 934,72 kr (950 kr * 0,9839).

Om den sålda vården till andra landsting överstiger planerad nivå ökar ersättningstaket med motsvarande belopp.

Kvalitetsersättning

Region Jönköpings län betalar ut kvalitetsersättning per månad utifrån vårdenhetens resultat och andel av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Mer information om detta kommer att publiceras.

Kostnader för IT

För 2016 är vårdenhetens kostnad för IT-infrastruktur 3 990 kr per användare och år. Hyr vårdenheten även telefoner tillkommer det en kostnad för telefoniinfrastrukturen med 2 190 kr per användare och år. Kostnaden för infrastrukturen regleras i samband med utbetalning av ersättning.

För de obligatoriska IT-stöden Cosmic och Nationell patientöversikt debiteras ingen kostnad för vårdenheten. Licenser från Zeiss och support för anslutning av instrument till Forum bekostas av vårdenheten.

Hyra av dator och telefoner faktureras månadsvis. Prislistan finns i tjänstekatalogen som du når via intranätet. Prislistan finns även publicerad i Diver under fliken Ekonomi.

Vårdenheten får avropa TeleQ "call-back" enligt Region Jönköpings läns leveransavtal med tjänsteleverantören. Leverantören fakturerar vårdenheten direkt för hela kostnaden.

Konsulttjänster debiteras enligt gällande timprislista. Priserna gäller till och med 31 december 2016.

Momskompensation

Privata vårdenheter får momskompensation genom att nettoutbetalningen räknas upp med 6 procent.

Utbetalning

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Utbetalningsunderlag

Med utbetalningen följer en uppföljningsrapport i Diverportalen som specificerar de olika ersättningarna. Rapporten uppdateras i samband med utbetalning.

Uppdaterad: 2016-02-11
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion