Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Uppdragsbeskrivning - projektet Komhem

Bakgrund

Regeringen har klargjort att man på frivillig väg vill få till stånd ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för landets hemsjukvård. En nationell samordnare har utsetts med uppdrag att stödja landsting och kommuner att föra över ansvaret för hemsjukvården från landsting till kommunerna (Dir.2010:71).

Som grund för regeringens ställningstagande anges bland annat den utvärdering som Socialstyrelsen genomförde år 2008 ”Hemsjukvård i förändring”. Utvärderingen visade på ett antal fördelar med kommunalt driven hemsjukvård jämfört med hemsjukvård bedriven i landstingsregi. Det gäller såväl från ett skattebetalarperspektiv som vårdtagarperspektiv.

Läns-LAKO beslutade i 8 december 2010 att man har för avsikt verka för en kommunalisering av länets hemsjukvård.

Primärkommunala nämnden, PKN, beslutade den 16 december 2010 att nämnden åtar sig att vara ”den kommunala arenan” för arbetet med att överföra hemsjukvården till kommunerna.

Besluten i Läns-LAKO och PKN kan sägas utgöra grunden från den politiska ledningen om att hemsjukvården i länet ska övergå från landstinget till länets 13 primärkommuner.

Projektstruktur

Uppdraget leds av en styrgrupp sammansatt av företrädare för länets  kommuner och landstinget.
För kommunerna: en socialchef/direktör från vardera länsdel, en kommunchef och representant från Regionförbundet.
För landstinget: landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, utvecklingsdirektör, personaldirektör och ekonomidirektör. Till styrgruppen adjungeras projektledare och informatör.

Styrgruppen arbetar på uppdrag landstingets planeringsdelegation, PD, och Primärkommunala nämnden, PKN. Styrgruppen kommer att ha ett arbetsutskott med företrädare för landstinget, (tillika styrgruppens ordförande) och länets kommuner, (socialdirektören för Jönköpings Kommun) med projektledare som adjungerad.

Styrgruppen tillsätter en projektledning med projektledare, informatör/administratör och sakkunniga som får ansvaret att operativt genomföra uppdraget. Projektledningen ska stå fri och oberoende i förhållande till Landstinget och de 13 kommunerna. Projektledningen har endast en uppdragsgivare: styrgruppen. De enskilda medarbetarna i projektledningen företräder således inte sin ordinarie arbetsgivare.

Arbetsgrupper

Ett antal arbetsgrupper kommer att konstitueras. Deras uppgift blir, att inom sitt fackområde, kartlägga, analysera och lägga förslag till förändringar. Antal arbetsgrupper kan komma att växla över tid men inledningsvis ska följande grupper bildas:

  • Ekonomi
  • HR (personalfrågor)
  • Hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering/habilitering
  • Övrigt (Informationssystem, Samverkan slutenvård etc)

Projektledningen svarar för samordning och stöd till och mellan arbetsgrupperna, sekreterarskap, avrapportering till styrgrupp etc. Under projekttiden kommer ett antal workshopar, seminarier, kulturmöten etc att arrangeras för att erbjuda en bred delaktighet.

Referensgrupper

Projektledningen ska svara för att intressenter, vid sidan av arbetsgivare och berörda medarbetare, ges kontinuerlig möjlighet till information och erfarenhetsutbyte. För detta syfte kommer ett antal referensgrupper att bildas.

Resurspersoner

Ett antal resurspersoner kommer från tid till annan att knytas till projektledningen beroende på behov. Uppgiften för dem blir att bistå med kritiska synpunkter och reflektioner på det löpande arbetet. Resurspersonerna har inte något formellt åtagande eller ansvar inför styrgruppen.

Tidplan

Senast maj 2011:

Styrgruppen konstitueras. Styrgruppen lämnar förslag om projektstruktur, tidplan och uppdragsbeskrivning som fastställs av PKN samt PD senast halvårsskiftet 2011.

Senast oktober 2011:

Avsiktsförklaring innehållande definitioner, avgränsningar och vilka gemensamma ambitioner som huvudmännen ställer sig bakom ska vara klar. Denna ska då också vara godkänd av PD och PKN. Som grund för avsiktsförklaringen ligger bl a ett antal workshopar som genomförs såväl länsövergripande som länsdelsvis.

Avsiktsförklaringen ska samverkas fackligt hos respektive huvudman. Avsiktsförklaringen underställs landstingsfullmäktige samt respektive kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen genomför ett antal (länsgemensamma) arbetsgrupper kartläggning, analys och utarbetar förslag till överenskommelse/avtal. Arbetsgrupperna stämmer av sitt arbete vid länsdelsvisa workshopar.

Senast april 2012:

Ett sammanhållet avtalsförslag ska vara klart.
Inför beslut i respektive kommunal facknämnd samt landstingsstyrelsen maj 2012, samverkas avtalsförslaget med fackliga företrädare.

Senast september 2012:

Respektive kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige beslutar, efter behandling i PD samt PKN, om att godkänna avtalet varefter skrivelse lämnas till regeringen om godkännande om skatteväxling. Om skatteväxling ska kunna ske inför år 2013 är det ett absolut villkor att skrivelsen inkommit till regeringen senast 3 månader före årsskiftet.

2013:

Uppdraget för projektledningen kvarstår ett antal månader in på 2013 för att stödja implementeringen av förändringen.

Mätningar

Ett antal kvalitetsindikatorer ska identifieras under hösten 2011. Baslinjemätning av varje indikator ska genomföras under 2012. Resultatet ska ligga till grund för kommande års uppföljning av det förändrade huvudmannaskapet.

Resurser

Projektledningen utgörs av projektledare 1,0 tjänst,  informatör/administratör 0,5 tjänst, sakkunniga 3,5 tjänst. Kostnaderna för projektledning fördelas enligt följande: kommunerna svarar gemensamt för 1,5 sakkunniga, Jönköpings kommun för projektledare och landstinget svarar för 2,0 sakkunniga samt informatör/administratör.

Bemanningen i projektledningen kan komma att variera över tid. Beslut om utökning/reducering av projektledning fattas av styrgruppen. Uppdrag att ingå i projektledningen är formellt att betrakta som ett tjänsteuppdrag från respektive huvudman.

Lokalkostnader och IT svarar landstinget för. Övriga kostnader för uppdragets fullgörande (administration, resor, etc) konteras löpande via socialförvaltningen, Jönköpings kommun. Kostnaderna fördelas lika mellan landsting och kommunerna i efterhand.

Respektive huvudman förbinder sig att frigöra erforderliga personalresurser för åtagande i arbetsgrupper, referensgrupper etc. Uppdragets förhållandevis begränsade tidsram innebär att uppdrag och åtagande i styrgrupp, arbetsgrupper, referensgrupper, workshopar etc ska ges hög prioritet. Någon ekonomisk kompensation, vikarieersättning etc utgår inte.

Kontakt

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län
ulrika.stefansson@rjl.se
036-32 42 29

Uppdaterad: 2014-12-23
Anna Franzén Ekros, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion