Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Studenter, foto: Smålandsbilder.se

Liten VFU-ordlista

Inom Region Jönköpings läns arbete med Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), förekommer en del speciella ord. Här ser du innebörden av några av dem:

Futurums ledningsgrupp Regiondirektören är ordförande i Futurums ledningsgrupp som för övrigt består av representanter från Futurum, Regionens förvaltningar och från lärosäten.

Förbättringsarbete Förbättringsarbeten utgår från ett verkligt behov. De syftar till att göra processerna säkrare och vården ännu bättre. Förbättringskunskap handlar om att sätta mål, mäta, reflektera och därefter göra förändringar. Redan under studietiden är det möjligt att arbeta med konkreta behov i vårdens verksamheter och studenterna förbereds idag för att kunna vara aktiva i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete.

Handledare utses av VFU- ansvariga eller utsedd kontaktperson inom aktuell verksamhet i respektive profession.

Ledningsgrupp för VFU Ledningsgruppen för VFU har som funktion att driva strategiska frågor som rör arbetet med studenter på verksamhetsförlagd utbildning. I ledningsgruppen ingår övergripande studierektor som ordförande samt regionalt VFU-ansvariga och medarbetare vid Futurums kansli.

Regionalt VFU-ansvarig För varje yrkesgrupp som handleder studenter finns det en medarbetare som är professionsansvarig i Region Jönköpings län. Hon/han har det övergripande ansvaret över VFU-lärandet och ingår dessutom i Futurums ledningsgrupp för VFU. Regionalt VFU-ansvarig utses av ledningsgruppen för VFU i samverkan med Futurums ledningsgrupp.

VFU-ansvarig utses av respektive verksamhetsledning och professionsgrupp – liksom vilket tjänsteutrymmet för uppdraget är.

VFU Verksamhetsförlagd utbildning, för studenter på de utbildningar/högskolor och universitet som Regionen har avtal med, VFU kallades tidigare klinisk praktik.

Ramverk för funktioner med uppdrag rörande studenters och elevers lärande i hälso- och sjukvården, Regionen Jönköpings län. Ramverket avser de olika funktionernas kompetensnivåer och förutsättningar för utveckling, ramverket är beslutat i Futurums ledningsgrupp och finns på Regionens intranät.

Studentschema Det digitala studentschemat ger en överblick över terminens studentarbete på kliniken eller avdelningen och kan vara till hjälp vid planering. Studentschemat kan även bidra till att förbättra samverkan kring studenter klinik- eller avdelningsvis. Det ger ett bra underlag till klinikens verksamhetsberättelse. Studentschemat fylls i digitalt och finns att ladda ner som mall i publiceringssystemet, Regionens intranät.

Övergripande studierektor för VFU är Regionens ledande och samordnande funktion för VFU. Övergripande studierektor är ordförande i Futurums ledningsgrupp för VFU.

Kontakt

Övergripande studierektor
Karin Thörne

Utbildningsledare
Agneta Delis
 


 

Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion