Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Ansvar för medicintekniska produkter

Hjälpmedel är en del av rehabilitering, habilitering, vård och behandling och är medicinskt motiverade. Hjälpmedel kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning. Behovsbedömningen sker utifrån en helhetsbedömning av personens situation. Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter.

Produkter som förskrivs

Hjälpmedel som förskrivs av sjukvårdshuvudmannen är ett lån från landstinget eller kommunen. Personen som använder hjälpmedlet, god man/förmyndare eller vårdnadshavare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

Hjälpmedelsanvändaren ansvarar för

 • Att kontakta förskriven om behovet förändras eller om behov av ytterligare information föreligger
 • Att ta del av bruksanvisning, följa denna och de anvisningar som lämnats av förskrivaren
 • Att hålla hjälpmedlet rent och sköta det så att det inte försämras utöver normal förslitning
 • Att inte göra ingrepp eller åverkan på de lånade hjälpmedlen
 • Att förvara hjälpmedlet på ett betryggande sätt och i enlighet med de ansvisningar som förskrivaren lämnat
 • Att vara aktsam om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller förkommer på annan sätt
 • Att inte överlåta eller avyttra hjälpmedlet till annan person
 • Att vid flytt till annat landsting/kommun kontakta förskrivaren för överenskommelse om huruvida hjälpmedlet får tas med

När behovet upphör ansvarar hjälpmedelsanvändaren för

 • Att återlämna hjälpmedlet om det inte längre används i enlighet med förskrivarens instruktioner
 • Att återlämna hjälpmedlet när behovet upphört, lånetiden är slut eller på anmodan
 • Att själv eller genom ombud återlämna väl rengjort hjälpmedel

Ersättningsskyldighet
Om hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning, om det kommer bort eller om det inte återlämnas trots uppmaning kan hjälpmedelsanvändaren bli ersättningsskyldig.

Försäkring
Hjälpmedel är ur försäkringssynpunkt lös egendom som man innehar för sitt privata bruk. Den som lånar ett hjälpmedel uppmanas att ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel eller för att teckna särskild försäkring. Försäkringspremie och självrisk betalas av låntagaren.

Låneförbindelse
Vid förskrivning av personliga hjälpmedel som har ett högre värde eller är särskilt känsliga och stöldbegärliga skall hjälpmedelsanvändaren underteckna en låneförbindelse där personens ansvar framgår.

Installation, demontering och återställning
Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för installation och montering av de hjälpmedel som kräver fast installation. I vissa fall krävs fastighetsägarens tillstånd. Om hjälpmedlen kan återanvändas bekostar sjukvårdshuvudmannen demontering. I annat fall ansvar personen själv för demonteringskostnad. Hjälpmedelsanvändaren står själv för kostnaden för återställning av bostaden eller bilen efter demontering.

Flytt av hjälpmedel i samband med byte av bostad
Användaren av hjälpmedlen ansvarar själv för att eventuella hjälpmedel flyttas med till den nya bostaden. För fast monterade hjälpmedel samt säng skall HMC kontaktas i god tid före flytten. Flyttkostnad för fast monterade hjälpmedel och säng debiteras enligt gällande prislista.

Vistelse på annan ort än folkbokföringsorten
Samtliga förskrivna hjälpmedel, utom fast monterade, får tas med och användas där brukaren vistas eller har behov av att använda dessa. Personen ansvarar själv för transport och eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med detta. Vid vistelse utomlands rekommenderas personen att kontrollera reseförsäkringens omfattning.

Egenansvarsprodukter

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln.  För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.
Om personen behöver information om lämplig produkt kan du som förskrivare ge råd om detta. Eventuella råd skall dokumenteras i journal.

Personen kan köpa ett begränsat urval av egenansvarsprodukter via Hjälpmedelscentralen. De egensansvarsprodukter som HMC säljer är sådana som krävs för att möjliggöra hemgång från sjukhus, är ett direkt led i fortsatt behandling eller förhindrar fall. Vissa tillbehör till förskrivna hjälpmedel säljs också för att garantera säkra produkter t ex korg till rollator.

Blanketter


Lånevillkor hjälpmedel

Försäkringsinformation hjälpmedel

MER INFORMATION

Audionommottagningarna

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
010-243 33 00

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
010-244 74 90

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping
010-242 87 00

Hörselhabiliteringen

Hörselhabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov, hus M4
551 85 Jönköping
010-242 52 65

Ortopedteknisk verksamhet

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
036-30 01 50 (gemensamt telefonnummer)

Syncentralen

Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010 - 242 16 40

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenHjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service