Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Grundläggande kriterier

De grundläggande kriterierna gäller för samtliga förskrivningar av hjälpmedel.

Bedömning av behov
Det är brukarens individuella behov som skall ligga till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig. Även anhöriga/närstående bör om möjligt vara delaktiga i bedömningen när deras stöd är en förutsättning för användning av eller när de själva ska använda ett hjälpmedel. Förskrivet hjälpmedel skall endast användas av den person det är avsett för.

Lagstiftning - policy - Hjälpmedel i Jönköpings län - individuella behov
"Prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel" är ett beslutsstöd som används vid förskrivning av hjälpmedel. Beslutsstödet syftar till att skapa mer jämlika prioriteringar och bedömningar oberoende av vilken förskrivare som patienten möter. Beslutsstödet ska vara ett verktyg i dialogen mellan förskrivaren och patient för att skapa delaktighet och ge tillräcklig information. Verktyget ska fungera som ett stöd i förskrivarens arbete.

 

Bilden visar relationen mellan lagstiftning, "Hjälpmedel i Jönköpings län" och beslutsstödet vid hjälpmedelsförskrivning

Huvudman och boendeform
Samma regler för bedömning, förskrivning och eventuella avgifter gäller oavsett huvudman och boendeform.

Mest kostnadseffektiva lösningen
Brukarens behov av hjälpmedel skall ses i relation till andra planerade och/eller genomförda åtgärder. Utgångspunkten är att brukarens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva hjälpmedel och/eller lösningar som möjligt.

Dubbelförskrivning
Endast ett hjälpmedel kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Vissa undantag finns.

Förbrukningsartiklar
Person bekostar själv eventuella förbrukningsartiklar som ingår i det förskrivna hjälpmedlet då de behöver förnyas ex vissa batterier, förvaringsväskor, däck och slang till manuell rullstol mm.

Byte av hjälpmedel
Byte av hjälpmedel, tillbehör och anpassning kan ske då

  • brukarens behov och/eller medicinska status har förändrats.
  • hjälpmedlet är utslitet och tekniker inom hjälpmedelsområdet bedömer att det ej är lämplig att rekonditionera eller reparera.

Ny bedömning av personens behov skall alltid göras av en förskrivare.

Hjälpmedel för motion, sport och hobby
Hjälpmedel, tillbehör eller anpassning som endast är används för motion, sport och hobby är eget ansvar och kan inte förskrivas.

Hjälpmedel i bostaden
Skrymmande hjälpmedel, som inte kan fraktas mellan olika miljöer och används/monteras i bostaden kan endast förskrivas för användning på den adress där personen är folkbokförd. I undantagsfall kan dubbelförskrivning ske. Hjälpmedel förskrivs inte för att enbart användas i fritidsbostad.

Egenansvarsprodukter
Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln.  För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.
Om personen behöver information om lämplig produkt kan du som förskrivare ge råd om detta. Eventuella råd skall dokumenteras i journal.

Personen kan köpa ett begränsat urval av egenansvarsprodukter via Hjälpmedelscentralen. De egensansvarsprodukter som HMC säljer är sådana som krävs för att möjliggöra hemgång från sjukhus, är ett direkt led i fortsatt behandling eller förhindrar fall. Vissa tillbehör till förskrivna hjälpmedel säljs också för att garantera säkra produkter t ex korg till rollator. Läs mer.

En bra arbetsmiljö för vårdaren
Ibland behövs hjälpmedel för att förebygga arbetsskador i arbetet, alternativt förkorta sjukskrivning för den som hjälper till. Tidigare benämndes dessa hjälpmedel som arbetstekniska. Nu gör regelverket ingen skillnad på om hjälpmedel behövs för personen med funktionsnedsättning eller för den som hjälper till. Att man har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar.

Även om behovet av utrustning/hjälpmedel i huvudsak är föranlett av vårdarens behov måste alltid en individuell bedömning av vårdtagarens behov och funktion göras.

Om aktuell utrustning finns i hjälpmedelscentralens sortiment kan denna förskrivas och beställas från HMC. Arbetsgivaren är betalningsansavarig.

Hjälpmedel för barn upp till 20 år
Barn skall, enligt barnkonventionen ha rätt till lek och utveckling som är anpassad till deras sjukdomstillstånd i en miljö som skall vara utformad för att möta deras behov. Staten och offentliga aktörer är skyldig att skapa en miljö som möjliggör överlevnad och maximal utveckling av barnet till dess fulla potential. Enligt artikel 31 skall varje barn ha rätt till lek, vila och fritid.

Detta medför att begreppet fritid är annorlunda för barn än för en vuxen. För ett barn kan fritid vara att följa med kompisarna till fotbolls-planen eller att "cykla ner på stan". Ibland kräver detta en annan rullstol än den som passar i skolan och hemmet. För de mindre barnen kan det handla om specialstolar för att komma ner till golvet och leka eller att "klättra upp i stolen" som andra småbarn lär sig. Behoven är oftast övergående under loppet av några år.

Extra hjälpmedel eller vissa specialfunktioner inom huvudmannens sortiment, som möjliggör att barn deltar i normala aktiviteter för lek och fritid, kan förskrivas till barn upp till 20 år. Hjälpmedel kan inte förskrivas för speciella, fritt valda fritidsaktiviter t ex ridning, skidåkning, basket mfl.

Arbetshjälpmedel
Arbetsgivaren på det ställe där man arbetar har det grundläggande ansvaret för att man som arbetstagare har en bra och säker arbetsmiljö. Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva ett personligt arbetshjälpmedel för att klara sitt arbete.
Ansvaret för arbetshjälpmedel är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Landstinget kan vara konsult när det gäller hörhjälpmedel. Försäkringskassan har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel som behövs för att man ska kunna ha kvar sin anställning om man har en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ansvarar för att man kan komma ut i arbetslivet om man har en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel i skolan
Skolhuvudmannen har det grundläggande ansvaret för att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan landstinget, regionen eller kommunen och skolan.

  • Personliga hjälpmedel i skolan är det man som elev behöver för att kompensera sin funktionsnedsättning och kunna delta i undervisningen och andra aktiviteter. Landstinget, regionen eller kommunen ansvarar för de personliga hjälpmedlen. Personliga hjälpmedel kan förskrivas i samtliga skolformer utom folkhögskola. Vid byte av undervisningslokal eller skola ansvarar skolhuvudmannen för flytt av eventuella hjälpmedel.

  • Skolan ansvarar för läromedel. Om man är elev med en funktionsnedsättning har man ibland behov av anpassade eller särskilt utvecklade läromedel.

  • Grundutrustning som behövs för att man ska kunna delta i verksamheten, till exempel bord, stolar, datorer och surfplattor, är skolans ansvar. Likaså har skolan skyldighet att vara tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

  • Särskilt statsbidrag finns för utrustning och hjälpmedel i specialskolor, arbetsmarknadsutbildning, folkhögskolor och studiecirkelverksamhet.

Hjälpmedel till elever på Riksgymnasiet
Hemlandstinget har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel till elever på Riksgymnasiet.
I god tid före skolstart bör förskrivare i JLL i samråd med Riksgymnasiet gå igenom elevens hjälpmedelsbehov. Hjälpmedlen utprovas och förskrivs på hemorten före skolstart och eleven tar med hjälpmedlen till skolorten.
Om nytt hjälpmedelsbehov aktualiseras efter skolstarten tar förskrivare på skolorten kontakt med hemlandstinget för samråd. I första bör förskrivningar ske på hemorten i samband med lov och liknande.
Huvudmannen ansvarar ej för transport av hjälpmedlen till och från skolan.
Reparation av hjälpmedel under pågående termin sköts på skolorten. Kontakt tas med Hjälpmedelscentralen i Jönköping för överenskommelse om tillhandahållande av reservdelar, debitering mm.

Studier utomlands
För studier utomlands gäller samma möjigheter att erhålla hjälpmedel som för studier i Sverige.
Reparation av hjälpmedel under pågående termin kan skötas på skolorten om denna möjlighet finns. Kontakt tas med landstinget i Jönköping för överenskommelse om tillhandahållande av reservdelar, debitering mm.

Bostadsanpassning
För anpassning av bostäder finns en speciell lag om anpassning av bostäder där det är avsett för individuella åtgärder som behövs i bostaden för att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma. Respektive kommun ansvarar för handläggning och beslut.

MER INFORMATION

Audionommottagningarna

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
010-243 33 00

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
010-244 74 90

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping
010-242 87 00

Hörselhabiliteringen

Hörselhabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov, hus M4
551 85 Jönköping
010-242 52 65

Ortopedteknisk verksamhet

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
036-30 01 50 (gemensamt telefonnummer)

Syncentralen

Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010 - 242 16 40

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden
(nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-10-03
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service