Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Organisation

Miljösamverkan f leds av det politiska organet PKS (Primärkommunalt samverkansorgan). PKS ska på kommunernas uppdrag leda och driva strategiska långsiktiga primärkommunala frågor som kommunerna prioriterat att samverka kring. PKS har uppdraget att utifrån beslutade budgetmedel ansvara för att verksamheten bedrivs inom givna ramar och att följa upp verksamheten utifrån fastställda mål. 

För styrning av verksamheten på tjänstemannanivå finns en styrgrupp. Styrgruppen svarar för att fånga kommunernas och Länsstyrelsens behov och utifrån dem göra prioriteringar för mer konkreta och långsiktiga satsningar. Beslut i principiellt viktiga frågor, som exempelvis verksamhetsplan, budgetmedel och prioriteringar av uppdrag tas i styrgruppen. Styrgruppen träffas fyra till fem gånger om året. I styrgruppen ingår representanter för samverkansorganets parter. Kommunerna representeras av tre miljöchefer, en från vardera Jönköping, Höglandet (inklusive Habo och Mullsjö) samt GGVV. Dessa miljöchefer väljs av samtliga kommuners miljöchefer att representera dem. PKS representeras i styrgruppen av utvecklingschefen för Kommunal utveckling och Länsstyrelsen utser sin ledamot. En länssamordnare samordnar det praktiska arbetet inom Miljösamverkan f och ingår i styrgruppen som sekreterare och föredragande. 

Utöver styrgruppen utser varje kommun en kontaktperson som är en länk mellan kommunen och Miljösamverkan f. Kommunerna definierar vilka prioriterade områden man önskar samverka kring. Kontaktpersonen har mandat att föra fram behov och önskemål och förankra Miljösamverkan f:s arbete i kommunerna.

Uppdaterad: 2017-01-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling