Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Barn och unga med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning är en grupp vars levnadsförhållanden ofta är sämre än för unga utan funktionsnedsättning.

För några år sedan genomfördes en kartläggning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län. Kartläggningen låg till grund för beslutet om en statlig satsning på regionala stödstrukturer via SKL. Utvecklingsarbetet ska prioriteras inom ett antal områden, bland annat barn och ungas delaktighet och inflytande i den verksamhet som är till för dem.

Förstärkt delaktighet och inflytande

Metoder och strategier som finns för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna påverka beslut som rör dem själva behöver därför tas tillvara, vidareutvecklas och utvärderas. Nu påbörjas arbetet på regional nivå genom att undersöka vilka metoder och sätt som används och hur vi tillsammans kan utveckla dessa. Ett chefsnätverk träffas regelbundet och driver arbetet.

Arbetet ska utgå från Barnkonventionen och barnet ska ges möjlighet till inflytande även i de fall barnet och han/hennes familj behöver insatser både på grund av funktionsnedsättning och på grund av social problematik.

Riktat föräldrastöd till familjer med barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning får ofta inte det stöd de har behov av, vilket bland annat beror på att omgivningen saknar kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt att det krävs egna initiativ från familjerna för att få stöd. Föräldrarna saknar också kunskap om vilket samhällsstöd som finns att tillgå.

FoUrum deltar i ett forskningsprojekt via Högskolan i Jönköping som syftar till att kartlägga familjers kunskap om och behov av samhälls- och habiliteringsstöd för dagliga aktiviteter.

Utbildningsmaterialet "Riktat föräldrastöd" är framtaget av Jönköpings kommun, Vetlanda kommun, utvecklingsplattformen FoUrum, Region Jönköpings län samt ALA FUB:s forskningsstiftelse.

Riktat föräldrastöd på högskolans webbplats (extern webbplats)

Uppdaterad: 2017-10-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling