Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Allmänna riktlinjer och administration för tandvård finansierad av Region Jönköpings län

Akutbehandling

Bedömningsansökan

Bedömning tandvård

Blankett- och materialbeställning

Debiteringsbara åtgärder

Debiteringsperiod

Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård

Ersättning till vårdgivaren

Faktura

Frikort/högkostnadskort

Garanti

Hjälpmedel

Intyg om nödvändig tandvård

Lagar och förordningar

Nödvändigt tandvård, förklaring av begreppet

Omprövning

Palliativ vård

Patientavgifter

Patientkvitto

Tandhälsoregistret

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Tandvårdskort

Tandvårdsräkning och samlingsräkning

Tandteknikerfaktura

Taxa

Tidsdebitering

Vårdgivare

 

Akutbehandling

Akutbehandlingar inom personkretsen "Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling" ska alltid motiveras på tandvårdsräkningen. Ett orsakssamband med den förhandsbedömda behandlingen ska finnas.

Akutbehandlingar inom personkretsen ”Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet” där ingrepp utförs i eget eller särskilt boende, se regelverket för C: Hemtandvård (bedside dentistry), tandvårdsstöd tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet. Det krävs en motivering på tandvårdsräkningen varför behandlingen inte kan utföras på stationär tandvårdsmottagning. Eventuell reseersättning utgår med 26 kronor per km.

För personkretsen "Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet" och personkretsen "Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" gäller att när behandlingssumman överstiger 16 000 kronor under kalenderåret krävs en bedömningsansökan även om anledningen till överskridandet är akuta ingrepp. Ansökan ska avse all under kalenderåret utförd tandvård samt innehålla en journalkopia omfattande den aktuella tidsperioden.

 

Bedömningsansökan

För personkretsen "Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling" krävs det alltid en bedömningsansökan.

För personkretsarna "Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet" och "Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" krävs det bedömningsansökan när den sammanlagda behandlingssumman överstiger 16 000 kronor under ett kalenderår eller, inom allmäntandvård, vid önskemål att utföra åtgärd 108, 405 eller 407. Av följande åtgärder ersätts totalt 8 styck per kalenderår: 201, 205, 206, 207, 208, 209, 311, 312, 321, 341-343S, varav 3 styck får debiteras som 209, 341H1, 342, 342S, 343 eller 343S. Vid behov av fler krävs bedömningsansökan. Åtgärd 822, 823, 827, 828 samt 829 inräknas inte i behandlingssumman och behöver inte förhandsbedömas. Vid tidsdebitering enligt A941, A943 eller A944 krävs bedömningsansökan

För "Nödvändig tandvård" krävs dessutom bedömningsansökan vid önskemål om att få utföra protetik utöver undantagen enligt ovan och vid rotbehandling av molarer i position 7 och 8.

Av bedömningsansökan ska patientens orala status framgå antingen med hjälp av helstatus eller genom komplett ifylld föregående tandvård.

Vid protetisk behandling till patienter med "Intyg om nödvändig tandvård" behövs information om:

 1. Allmänna anamnestiska uppgifter (patientens medicinska och sociala förhållanden samt förmåga att tillgodogöra sig behandlingen).
 2. Patientens subjektiva värdering av aktuell situation. (Hur upplever patienten sin bettsituation? Vad vill patienten?)
 3. Tandläkarens utlåtande rörande aktuell situation (bettfunktion, estetik etc).
 4. Vilka möjliga behandlingsalternativ finns? Ange näst bästa behandling.
 5. Vilka åtgärder har vidtagits för att lösa aktuella problem? (Uppföljningstid, observationstid.)
 6. Tandläkarens värdering, motivering samt prognosbedömning av föreslagen behandling relaterat till alternativa lösningar. (T ex varför Du vill göra fastsittande protetik i stället för avtagbar.)

Beställningsformulär för bedömningsansökan

För att skicka en bedömningsansökan används webbapplikationen Beda. Användare av intranätet lägger till applikationen Beda i "Mina system och program". För att ansluta sig externt krävs att man har ett konto i Region Jönköpings län. Detta beställs via Bedömning tandvård.

Vårdgivaren får besked om beslut via mail och folktandvården får även besked via respektive funktionsbrevlåda.

Bedömning av behandlingsförslag

Region Jönköpings län bedömer om en patient ska anses tillhöra den personkrets som betalar patientavgifter enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Regionen bedömer även om den föreslagna behandlingen är att betrakta som nödvändig tandvård. Handlingarna ska om möjligt insändas innan behandlingen utförs för att inte riskera att utförd behandling inte ingår i regleverket.

 

Bedömning tandvård

För Region Jönköpings län innebär reformen en tydligare uppdelning mellan rollerna som finansiär, planerare, beställare samt uppföljare av tandvård och rollen som utförare av tandvård. Den senare rollen, utförandet, sker inom regionen genom Folktandvården. Vad beträffar tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt barntandvård kan denna vård även utföras av privata vårdgivare.

Ansvaret för planering, finansiering, beställning samt uppföljning av landstingsfinansierad tandvård ligger hos Folkhälsa och sjukvård, sektionen Bedömning tandvård, Regionens hus. Vid denna sektion verkar en sektionschef/tandhygienist, två bedömningstandläkare, en utredare samt två administrativa assistenter. Bemanningen av Bedömning tandvård är kontorstid varje vardag. Bedömningstandläkarna träffas säkrast måndag och onsdag.

E-post:

 

Blankett- och materialbeställning

Aktuella blanketter ska beställas på Centraldepån vid länssjukhuset Ryhov. Centraldepån har telefonnummer 010-241 41 41.

Blanketter för tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

 • Tandvårdsräkning Art nr 90 74 75 01
 • Samlingsräkning Art nr 90 74 75 02

Material för högkostnadsskydd och patientkvitto:

 • Högkostnadskort Art nr 90 56 95 00
 • Frikort Art nr 91 16 46 03
 • Plastficka för frikort Art nr 23 59 60 03
 • Sjuktransportkvitto Art nr 90 22 62 01

Vid beställning av frikort, plastficka och sjuktransportkvitto debiteras beställaren en mindre kostnad.

Barn- och ungdomstandvård

Blankett för omval av tandläkare finns på webbplatsen: 1177 Vårdguiden /Regler och rättigheter/När man behöver vård/Fri tandvård för barn och ungdomar (nytt fönster)

 

Debiteringsbara åtgärder

Bedömning tandvård godkänner endast folktandvårdens åtgärdskoder och tillämpar TLV:s föreskrifter för tandvårdstaxan. Tandvårdsförordningen SFS 1998:1338 med ändringar, TLVFS 2014:6

Svårbehandlade patienter

För ytterst svårbehandlade patienter kan man tänka sig en ren tidsdebitering av hela behandlingen. I dessa fall krävs alltid en bedömningsansökan.

 

Debiteringsperiod

Debiteringsperiod är alltid lika med ett kalenderår. Detta innebär att under ett kalenderår, jan - dec, kan till patienter med "Intyg om nödvändig tandvård" och patienter med tandvårdskort gällande F-tandvård ges tandvård för upp till 16 000 kronor utan bedömningsansökan. Vid kostnader över 16 000 kronor under ett kalenderår eller, inom allmäntandvård, vid önskemål att utföra åtgärd 108, 405 eller 407 krävs bedömningsansökan. Av följande åtgärder ersätts totalt 8 styck per kalenderår: 201, 205, 206, 207, 208, 209, 311, 312, 321, 341-343S, varav 3 styck får debiteras som 209, 341H1, 342, 342S, 343 eller 343S. Vid behov av fler krävs bedömningsansökan. Åtgärd 822, 823, 827, 828 samt 829 inräknas inte i behandlingssumman och behöver inte förhandsbedömas. Vid tidsdebitering enligt A941, A943 eller A944 krävs bedömningsansökan.

För personkretsen "Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet" krävs dessutom bedömningsansökan vid önskemål om att få utföra protetik utöver undantagen enligt ovan och vid rotbehandling av molarer i position 7 och 8.

 

Debiteringsprinciper vid landstingsfinansierad tandvård

 

Taxa för inomlänspatienter för tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt oralkirurgisk behandling som kräver sjukhusets resurser

 

Vårdgivare Patientavgift
Tandläkare inom allmäntandvård 250 kr
Tandläkare inom specialisttandvård 250 kr

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist

250 kr

 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år.

Patient 85 år eller äldre

För patient som är 85 år eller äldre ska ingen patientavgift tas ut.

Jourbesök eller hembesök i patientens egna boende

Patientavgiften vid jourbesök ex helgjour samt vid hembesök i patientens egna boende är 250 kr.

Giltigt frikort

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt (inträder för närvarande vid 1 150 kr).

Slutenvård vid sjukhus

För patient som ges slutenvård vid sjukhus ska ingen patientavgift tas ut.

Palliativ vård

För patient som är inskriven i palliativ vård och får hembesök av tandvårdspersonal ska ingen patientavgift tas ut.

Högkostnadsgrundande tandvårdsbesök

Tandvårdsbesök som omfattas av taxan för sjukvård är högkostnadsgrundande och ska stämplas i patientens högkostnadskort för sjukvård.

 

Ersättning till vårdgivaren

Vårdgivaren ersätts enligt folktandvårdens taxa. Från denna ersättning avräknas eventuell erlagd patientavgift för tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Uteblivet besök

Ersättning vid uteblivet besök kan inte påräknas från Region Jönköpings län. Patienten får debiteras patientavgift (250 kr). Detta gäller även patienter som har frikort.

 

Faktura

Fakturor utbetalas inom 30 dagar. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt faktureringsunderlag kan medföra försenad utbetalning. Delfaktura bör endast i undantagsfall insändas och i dessa fall görs en notering på fakturan/tandvårdsräkningen. De uppgifter som efterfrågas på tandvårdsräkning ska finnas med vid fakturering på annan blankett. För Folktandvården i Jönköpings län sker fakturering via filöverföring.

 

Frikort/högkostnadskort

Ett frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos såväl Region Jönköpings läns vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal, vårdgivare med ersättning från regionen enligt särskild lag samt för viss tandvård hos privata tandläkare och folktandvård.

Varje region/landsting fastställer högsta avgift som gäller för att frikort för sjukvård ska utfärdas.

Kvalificerande avgifter

 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i region/landsting
 • Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från region/landsting enligt lag eller avtal
 • Avgift för inkontinensartiklar för vilka Region Jönköpings län tar ut avgift
 • Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter

Hantering

Kvalificerande besök inom ramen för högkostnadsskyddet registreras i ett särskilt högkostnadskort för sjukvård. På baksidan anges patientens identitet med namn och personnummer. Vid varje besök ska högkostnadskortet förses med vårdgivarens stämpel, erlagd patientavgift och datum för besöket. När patienten under en 12-månadersperiod har haft besök som genererar 1 150 kronor utlöses högkostnadsskyddet och vårdgivaren ska utfärda ett frikort till patienten gällande den resterande delen av 12-månadersperioden.

Avgift erlägges upp till högst det kvalificerande beloppet. Den sista kvalificerande avgiften kan understiga den fastställda avgiften för besöket.

Patienten har själv att bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.

Om patienten visar upp kvitton på erlagda patientavgifter ska dessa noteras i högkostnadskortet innan frikort utfärdas.

Om gränsen för högkostnadsskydd har passerats kan patientens första kvalificerande stämpel i högkostnadskortet strykas varvid frikortets giltighetstid förlängs. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger 1 150 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras.

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra regioner/landsting. Frikort ska utfärdas även till dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens hemregion/hemlandsting.

Gällandedatum fr o m – t o m samt frikortsnummer ska alltid anges på fakturan till Bedömning tandvård.

För ytterligare information se:
plus.rjl.se/ Folkhälsa, vård och tandvård/ Riktlinjer/ Avgifter/Patientavgifter i vården

Så här ska frikortet fyllas i

 Frikort i miniatyr

Större version av frikortet (öppnas i nytt fönster)

 1. Patientens personnummer
 2. Patientens efternamn och förnamn
 3. Utfärdandedatum
 4. Utfärdarens namn
 5. Mottagningens namn
 6. Utgångsdatum för kortet (månaden anges med bokstäver).

Frikortet ska, när det är ifyllt, plastas in i förklistrad plastficka. När frikortet är utfärdat stryks utnyttjade stämplar i patientens högkostnadskort. Frikortsnumret anges i högkostnadskortet som återlämnas till patienten tillsammans med utnyttjade kvitton. Vid förlust av frikortet kan på så sätt en dubblett utfärdas på bas av högkostnadskortet eller utnyttjade patientkvitton.
 

När frikortet är utfärdat registreras aktuella uppgifter i frikortsregistret. Privata vårdgivare som inte har tillgång till frikortsregistret skickar kopian på frikortet månadsvis till:

Höglandssjukhuset Eksjö
Öppenvårdsredovisning
Hus 18
575 81 Eksjö

 

Garanti

För fast protetik och etsbroar ska gälla att vårdföretaget garanterar dessa konstruktioner i 2 år. För avtagbar protetik gäller på samma sätt 1-årsregeln. För utförd reparativ vård gäller 1 års garanti inom F- och N-tandvård och inom S-tandvård gäller 2 års garanti. Garantier utöver vårdgivarens garanti för S1, S2, S3 finns inte. Om nytt behandlingsbehov uppkommer grundat på tidigare diagnos kan ny bedömningsansökan insändas för nytt beslut. Det finns ett antal patienter som behandlats enligt Försäkringskassan §9 där livslång garanti gavs. Den garantin är upphävd och ovanstående gäller i dessa fall.

 

Hjälpmedel vid nedsatt oral motorik

Personer som drabbats av stroke, neurologiska sjukdomar eller traumaskador vilka orsakat nedsatt oral motorik kan ibland som ett led i den medicinska behandlingen remitteras till tandvården för utprovning av orofaciala hjälpmedel. Många gånger handlar det om insatser under begränsad tid, dock förutses återkommande uppföljning med individrelaterade intervall.

 

Intyg om nödvändig tandvård

Det är inte tandvårdsbehovet utan det personliga omvårdnadsbehovet/stödinsatser som avgör om man har möjlighet att få intyg om nödvändig tandvård. Då omvårdnadsbehovet bedömts uppfylla nedanstående krav ska aktuell intygsutfärdare utfärda ett "Intyg om nödvändig tandvård" samt informera om rätten till munhälsobedömning. Rätt att utfärda intyg för nedanstående kategorier N1 – N4 har den som har aktuell kunskap om vårdtagaren samt har genomgått Bedömning tandvårds intygsutbildning.

N1: De personer som bor i särskilt boende för service och omvårdnad (SoL § 20 eller § 21) efter biståndsbeslut (SoL § 6). Kravet ska vara ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten. Personer som är inskrivna i palliativ vård och bor i särskilt boende hör också till denna kategori.

Utfärdat intyg har giltighetstid tills vidare.

N2: De personer som bor i ordinärt boende och får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet (inskriven i hemsjukvård).  Med omfattande menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten.
Personer som är inskrivna i palliativ vård och bor i ordinärt boende hör också till personkretsen.

Utfärdat intyg har giltighetstid tills vidare.

N3: De personer som tillhör personkretsen enligt LSS § 1, personkrets 1-3, samt har beslut om LSS-insatser
enligt 9 §.

Utfärdat intyg har samma giltighetstid som LSS-beslutet.

N4: De personer som bor i ordinärt boende. Kravet ska vara ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten. Detta ska gälla oavsett vem som utför omvårdnaden. Det handlar inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet efter exempelvis sjukhusvistelse eller hjälp med injektioner/läkemedelsdosering. Till denna kategori hör även personer med långvarig och allvarlig psykisk störning som medfört psykiskt funktionshinder. Detta tillstånd ska ha varat längre än 1 år och ha medfört ett så omfattande funktionshinder att personen inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov därav.

Utfärdat intyg gäller 4 år.

 

Lagar och förordningar

Reformen baseras på följande lagar och förordningar:

 •  Tandvårdslagen (1985:125) jämte ändringar
 • Tandvårdsförordningen (1998:1338) jämte ändringar

Som grund för vissa förtydligande, har följande av Socialstyrelsens skrivelser beaktats:

 • Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling, Dnr 02-5061/98
 • Nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade, Dnr 02-5059/98
 • Oralkirurgiska åtgärder, Dnr 02-5062/98
 • Meddelandeblad Nr 4/2016
 • SOSFS 2012:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Under de år reformen varit i bruk har kontinuerligt nationella konferenser hållits där en praxis för reformens tillämpning vuxit fram. I den mån nya frågeställningar dyker upp tas dessa med för en principdiskussion på nationell nivå.

 

Nödvändig tandvård, förklaring av begreppet

Nödvändig tandvård innebär en anpassning till den enskildes allmäntillstånd och behov så att tandvården kan medverka till en påtaglig förbättring av förmågan att tillgodogöra sig föda och därmed ge en ökad livskvalitet.

Om allmäntillståndet inte medger konventionell tandvårdsbehandling får målsättningen vara att hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta eller andra obehag.

I Socialstyrelsens ”Rapport september 1998” angående bland annat nödvändig tandvård har följande saxats: ”Även om mycket av det som inryms i begreppet nödvändig tandvård blir en form av kompromiss i förhållande till det som vanligtvis uppfattas som fullständig behandling, så måste de behandlingar som genomförs vara av hög teknisk kvalitet… Kan inte en godtagbar teknisk kvalitet upprätthållas genom behandling av olika slag, skall insatsen inte utföras.”

 

Behandlingsåtgärder som ryms inom begreppet nödvändig tandvård

 • Bedömning av mun- och tandhälsotillståndet.
 • Åtgärder och ingrepp som ingår i taxa "Nödvändig tandvård".
 • Rotbehandlingar. Kontraindikationerna kommer att vara betydligt vanligare än för patienter i allmänhet, speciellt vad gäller andra och tredje molaren.
 • Justering av proteser som orsakat skador på underliggande slemhinnor. Individuella avgöranden får gälla om en dåligt passande protes ska förbättras genom basning eller om en helt ny protes ska göras. Befintliga protetiska arbeten bör så långt som möjligt förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid.
 • Fast protetik kan komma i fråga dock först efter godkänd bedömningsansökan.

 

Omprövning

Om du eller patienten inte är nöjd med Bedömning tandvårds beslut kan du begära en omprövning. Dina synpunkter och tillkommande fakta skickas på nytt till Bedömning tandvård där en ny bedömning görs utifrån det som tillförts ärendet. Bedömning tandvård har även möjlighet att pröva ärendet i avidentifierat skick vid en nationell bedömarträff.

Om patienten efter detta fortfarande inte är nöjd med Bedömning tandvårds beslut hänvisas patienten till Patientnämnden i Region Jönköpings län.

Patientnämnden
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
Tfn 010-242 42 35
E-post:

 

Palliativ vård

Alla som är inskrivna i palliativ vård har rätt att få "Intyg om nödvändig tandvård".

Region Jönköpings läns beslut om befrielse från egenavgift inom palliativ vård omfattar även nödvändig tandvård. Detta innebär att patienter som är inskrivna för "vård i livets slutskede" och som får hembesök av tandvårdspersonal inte debiteras någon patientavgift. Vid besök på klinik debiteras patientavgift med 250 kronor. I övrigt gäller samma regler som för nödvändig tandvård.

 

Patientavgifter

Patienter med "Intyg om nödvändig tandvård" och patienter med beviljade bedömningsansökningar för tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt patienter som omfattas av tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning betalar den beviljade tandvården enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Varje patientbesök föranleder en patientavgift om patienten inte nått högkostnadstaket. Detta oavsett om någon åtgärdskod debiteras vid besöket eller inte. För patient som är 85 år eller äldre ska ingen patientavgift tas ut. I övrigt se under "Frikort" och på webbplatsen: Patientavgifter i vården, Region Plus

 

Patientkvitto

Ett patientkvitto ska utfärdas och överlämnas till patienten vid varje behandlingstillfälle. Patientkvitto utfärdas även om patienten är befriad från avgift genom frikort. Patientkvittot består av två exemplar. Originalet ges till patienten vid betalning. Kopian behålles av vårdgivaren. Om patienten inte betalar kontant vid varje besök är det upp till vårdgivaren att fakturera patienten för varje besök.

Så här fyller du i patientkvittot

1. Tandvårdsföretaget

Här noteras uppgifter om behandlande tandvårdsföretag/vårdgivare. Stämpel kan användas.

2. Patient

Här anges patientens identitet. Personnummer måste anges. Patientbrickan kan användas.

3. Besökstyp

Här anges besökstyp.

4. Personalkategori

Här anges vårdgivarkategori. För tandläkare, kryssa i ruta 1. För tandhygienist eller tandsköterska, kryssa i ruta 9 Övriga.

5. Besöksdatum

Här anges datum för besöket.

6. Besöksavgift

Här anges besökskategori

Allmäntandläkare avgiftskod 01 250 kronor
Specialisttandläkare avgiftskod 02 250 kronor
Patienten har frikort avgiftskod 10 0 kronor
Hembesök av tandläkare avgiftskod 04 250 kronor
Tandhygienist, tandsköterska avgiftskod 30 250 kronor

 

Betalningssätt

7. Här anges patientavgiften i siffror

8. Här anges frikortsnummer om patienten har ett giltigt frikort

9. Kontant betalning kvitteras här

 

På kvittots baksida anges kompletterande uppgifter angående patientens behov av sjukresa.

 

Liten bild på kvitto

Större version av kvittot (öppnas i nytt fönster)

 

Tandhälsoregistret

Från och med 1 januari 2013 ska åtgärder utförda inom F- och N-tandvård registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Grupptillhörighet med nummer, t ex N2,  tillstånds- och åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna digitalt till tandhälsoregistret. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

 

Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Den 1 januari 2013 utökades ”Tandvård till särskilda patientgrupper” med ytterligare en del - Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Enligt 3 a § Tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

F1     svår psykisk funktionsnedsättning

F2     Parkinsons sjukdom

F3     multipel skleros

F4     cerebral pares

F5     reumatoid artrit

F6     systemisk lupus erythematosus

F7     sklerodermi

F8     amyotrofisk lateralskleros

F9     orofacial funktionsnedsättning

F10   symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)

F11   personer som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom.

Enbart diagnos berättigar inte till F-tandvård. Sjukdomen ska ha medfört ett svårt till fullständigt funktionshinder.

Läkare intygar grundsjukdom och funktionsnedsättning. Bedömning tandvård utfärdar, med läkarintyget som grund, ett tandvårdskort gällande F-tandvård.

 

Tandvårdskort

Personer som tillhör personkretsen ”Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning” ska uppvisa giltigt tandvårdskort gällande F-tandvård för att erhålla tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

 

Tandvårdsräkning och samlingsräkning

Efter avslutad behandlingsperiod upprättas tandvårdsräkning samt samlingsräkning och sänds in till Region Jönköpings län. Folktandvården i Region Jönköpings län fakturerar via filöverföring.

Fakturor utbetalas inom 30 dagar. Faktureringsavgifter och dylika påslag godkänns inte.

Räkningen sändes till:

Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Ersättning vid uteblivet besök ersätts inte från Region Jönköpings län.

En förhandsbedömd och godkänd behandling får inte utan godkänd motivering överstiga 1 år.

Ersättning överstigande 16 000 kronor eller innehållande protetik, utöver undantagen, ersätts endast i de fall godkänd bedömningsansökan finns.

Ifyllnadsanvisning - Tandvårdsräkning

 1. Här anges räkningsnummer, vårdgivaren numrerar själv sina räkningar i kronologisk ordning.
 2. Med samlingsräkningsnummer avses nummer på den samlingsräkning som tandvårdsräkningen tillhör.
 3. Sedvanliga uppgifter om vårdgivaren.
 4. Patientuppgifter, dessa uppgifter kommer att behandlas med sekretess och inte finnas med i Region Jönköpings läns offentliga ekonomisystem.
 5. Ange här vilken typ av behandling som räkningen avser samt ange även om behandlingen gäller vård som varit föremål för bedömningsansökan samt om det är en delräkning eller sluträkning.
 6. Detta utrymme är avsett för angivande av de åtgärdskoder som terapin omfattar och ska i förekommande fall överensstämma med bedömningsansökan. För varje åtgärd anges ersättningsanspråk.
 7. Här anges ev förhandsbedömt belopp.
 8. Övriga upplysningar, här anges orsak till avvikande kostnad i förhållande till bedömningsansökan, se punkt 7. Har åtgärder utförts som kräver motivering anges denna här såvida inte åtgärderna redan har motiverats på bedömningsansökan.
 9. Ange här antal besök samt första och sista besöksdag. Notera även antal besök som varit högkostnadskvalificerande, d v s avgiftsbelagda enligt reglerna för högkostnadsskydd. Även antalet besök som varit avgiftsfria (frikortsbesök) ska anges. Frikortsvärde = den patientavgift (250 kr) vårdtagaren skulle erlagt om frikort inte funnits. Här anges även ev frikortsnummer och gällandedatum för frikortet alternativt kan kopia av frikortet bifogas.
 10. Här anges summan på vårdgivarens ersättningskrav på Region Jönköpings län.

Tandvårdsräkning liten

Större version av tandvårdsräkningen (öppnas i nytt fönster)

Ifyllnadsanvisning - Samlingsräkning

 1. Sedvanliga uppgifter om vårdgivaren.
 2. Notera här namn och adress till den person på mottagningen som kan besvara frågor angående samlingsräkningen.
 3. Räkningsspecifikation. Ange räkningsperiod och de intervall som samlingsräkningen avser.  Med räkningsintervall menas inom vilka tandvårdsräkningsnummer samlingsräkningen avser. Specificera övriga uppgifter som ligger till grund för samlingsräkningen.
 4. Här anges den summa som är vårdgivarens ersättningskrav på Region Jönköpings län.
 5. Här anges antal frikortsbesök samt frikortsvärde.
 6. Vårdgivarens underskrift är ett krav för att ersättning ska utbetalas.
 7. Ifylles inte - avsett för regionens administrativa hantering, konteringar och attester.

Liten bild på samlingsräkning

Större version av samlingsräkningen (öppnas i nytt fönster)

 

Tandteknikerfaktura

För samtliga patientgrupper gäller att i de fall Bedömning tandvård debiteras en materialkostnad ska kopia på leverantörsfakturan/tandteknikerfakturan bifogas tandvårdsräkningen. Detta gäller även vid de fall komponentkostnader, exempelvis titankomponenter vid implantat, debiteras Bedömning tandvård.

 

Taxa

Vid utförande av nödvändig tandvård till personer med ”Intyg om nödvändig tandvård” ska taxa ”Nödvändig tandvård” användas. För tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling och tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning används folktandvårdens taxa.

 

Tidsdebitering

För ytterst svårbehandlade patienter kan man tänka sig en ren tidsdebitering av hela behandlingen. I de fall en tandteknisk faktura blir aktuell ersätter Bedömning tandvård denna i sin helhet. I dessa fall krävs alltid en bedömningsansökan.

 

Vårdgivare

Rent allmänt kan sägas att såväl offentliga som privata vårdgivare kan utföra den landstingsfinansierade tandvården. Patienten har möjlighet att fritt välja vårdgivare. De av Region Jönköpings län fastställda patientavgifterna inom sjukvården ska för de aktuella patienterna tillämpas av samtliga vårdgivare. Utförare av landstingsfinansierad tandvård ska vara förtecknade hos Försäkringskassan. Privata vårdgivare ska inneha aktuell F-skattesedel.

 

 

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård
Regionens hus

010-242 42 15, 010-242 41 35 eller 010-242 41 85

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Relaterad information

Reseräkning - Munhälsobedömning/Akut tandvård (word, nytt fönster)

Tandhälsoregistret Socialstyrelsen (nytt fönster)

Taxa nödvändig tandvård (excel, nytt fönster) 2019-01-15

Prislista Folktandvården, Region Jönköpings län (nytt fönster) 2019-01-15

Relaterad information uppsökande tandvård

Manual EP-data Excelfil folktandvården (pdf, nytt fönster)

Anvisningar EP-blankett (pdf, nytt fönster)

Blanketter uppsökande tandvård

Erbjudande om munhälsobedömning (word, nytt fönster)

Munhälsovårdsjournal - För tandvårdspersonal bruk (word, nytt fönster)

Närvarolista för utbildning i munhälsovård (word, nytt fönster)

Tandvårdsbehov (word, nytt fönster)

Avvikelserapport från tandvården

Utskriftsvänlig version

Allmänna riktlinjer och administration för tandvård finansierad av Region Jönköpings län

Framsida pärm

Uppdaterad: 2019-01-15
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion