Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för

barn- och ungdomstandvård

Det fria valet inom barn- och ungdomstandvården

Skyldigheter och rättigheter

Ekonomisk ersättning

Val av tandläkare

Journalhantering

Kravspecifikation barntandvård

Akuttandvård

EPI-uppgifter

Ortodontibehandling

Det fria valet inom barn- och ungdomstandvården

Det fria valet gäller allmäntandvård för barn och ungdomar mellan 3 - 22 år, folkbokförda i Jönköpings län. Vårdnadshavaren eller den som är myndig kan välja om tandvården ska utföras av Folktandvården eller den privata tandvården.

Befolkningsansvaret ställer speciella krav på Folktandvården och innebär ett ansvar för att alla barn och ungdomar som är skrivna i länet erbjuds regelbunden tandvård. Folktandvården har det yttersta ansvaret för att epidemiologiska data samlas in, att genomföra kollektiva förebyggande åtgärder, att informera föräldrar om tandhälsovård i samband med besökpå mödrahälsovård, barnhälsovården eller folktandvårdsklinik samt att erbjuda tandvård till barn som är 0 - 2 år. Dessutom ska Folktandvården medverka i olika samhällsorgan som har betydelse för befolkningens tandhälsa.

 

Skyldigheter och rättigheter

Den som tar på sig ansvaret för barn- och ungdomstandvård förbinder sig att följa de lagar, avtal och regler som gäller för verksamheten och att enbart ha behandlande personal med formell kompetens för yrkesgruppen.

Alla sökande 3 - 22-åringar måste tas emot såvida det inte finns synnerliga skäl för att inte göra det. Vårdgivaren ska följa de anvisningar (se bilagor) som tagits fram av Region Jönköpings län, vilka bl a innebär krav på att barn i vissa åldrar ska undersökas och att åtgärdsstatistik och epidemiologiska uppgifter ska lämnas. Dessutom ska vårdgivaren inordna sig under patientnämndens verksamhet (SFS 1998:1656).

Rättigheter som kan nämnas är att den som tar på sig ansvaret för barn- och ungdomstandvård har remissrätt till specialisttandvården och fri konsultation av specialist.

 

Ekonomisk ersättning

Ersättningen till Folktandvården sker centralt från regionens ekonomiavdelning. Ersättningen till privattandläkarna lämnas med en tolftedel per månad oavsett om behandling givits barnet just den månaden. När patienten byter tandläkare sker utbetalning av månadsersättningen till den nya tandläkaren månaden efter det att Bedömning tandvård har fått meddelande om detta.

 

Val av tandläkare

Information om tillvägagångsätt och blankett för omval av tandläkare finns på 1177 Vårdguiden /Regler och rättigheter/När man behöver vård/Fri tandvård för barn och ungdomar. Målsman eller myndig lämnar den ifyllda blanketten till den önskade tandläkaren. Den nyvalda tandläkaren skickar in blanketten till Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård, Regionens hus. Där registreras valet och den tidigare vårdgivaren meddelas. Tidigare vårdgivare översänder sedan journalhandlingar till den nya vårdgivaren.

Byte

Om byte sker från folktandvård till privattandvård ska den privata tandläkaren underteckna blanketten och ikläder sig därmed de skyldigheter och rättigheter som fastställts i ”Praktiska instruktioner för barn- och ungdomstandvård” i Jönköpings län.  

Samma regler gäller för den som återigen vill välja ny tandläkare.

Administrationen kring det fria valet handlar inte bara om att föra register. Regionens centrala ekonomiavdelning ska svara för ekonomiska regleringar, beräkning av ersättning med mera. Ekonomisk uppföljning och insamling av epidemiologiska data från privattandvården handläggas av Bedömning tandvård vid Regionens hus.

Folktandvården ska, inför det att barnen blir tre år, informera om möjligheten till fritt tandläkarval.

Barn som uteblir från besök hos privat vårdgivare

Barn som bytt till privat vårdgivare men som sedan inte kommer till behandling trots upprepade kallelser kräver ett särskilt handläggande. I en situation där den privata vårdgivaren känner att han/hon inte kan ta ett fortsatt ansvar för tandvården på grund av att patienten inte kommer till vård så kan patienten överföras till den geografiskt ansvariga folktandvårdskliniken, då Folktandvården har det övergripande befolkningsansvaret.

För att undvika att en tillfälligt komplicerad situation för patienten leder till ett tvingande byte samt av respekt för det personliga valet av vårdgivare, så kan överföring av vårdansvaret ske först efter minst tre upprepade uteblivanden med minst 8 månader mellan första och sista gången. Se Kravspecifikation angående diagnostik, riskbedömning och revisionintervall punkten "Barn som uteblir har ofta ett stort behandlingsbehov...". Det är den privata vårdgivaren som efterfrågar överförandet genom att skicka in kopia på journalen till Bedömning tandvård där kallningsförsöken framgår. Bedömning tandvård informerar sedan patienten/patientens föräldrar att överföringen skett. Givetvis så kan ett nytt val av vårdgivare ske om så önskas. Även den folktandvårdsklinik till vilken överföringen sker meddelas via Bedömning tandvård.

 

Journalhantering

Bedömning tandvård registrerar valet av ny vårdgivare och den tidigare vårdgivaren meddelas. Kopior av journalhandlingarna omfattande minst de två senaste åren sänds till den nya vårdgivaren. På begäran ska den nya vårdgivaren även erhålla kopior på ev ytterligare journalhandlingar.

 

Kravspecifikation barntandvård

Övergripande mål

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i tänder och omgivande vävnader.

Det övergripande målet med barn- och ungdomstandvård är att tandvården ska ha en tydlig tandhälsovårdsprägel och ska följa tandvårdslagens krav och intentioner.

Folkhälsoperspektivet ska beaktas genom att barn, ungdomar och vårdnadshavare ska göras medvetna om det egna ansvaret för tandhälsan. De ska ha kunskaper om hur tänder och omgivande vävnader kan förbli friska.

Vården ska planeras och utföras i samråd med patient/vårdnadshavare och vårdgivare, varvid barnets relativa autonomi ska beaktas. Vårdgivaren ska inhämta kunskap om patientens allmäntillstånd.

Val av behandlingsmetod och material ska ske i samråd med patient och föräldrar/vårdnadshavare.

Patienter med akuta besvär ska omhändertas med högsta prioritet. Som grundregel gäller att akuta patienter ska kunna beredas vård samma dag.

Nedanstående kravspecifikationer avser omhändertagande och kvalitetsnivå på barn- och ungdomstandvård som omfattas av tandvårdspeng

Om patienten/vårdnadshavaren önskar mer kostnadskrävande vård än vad som inryms i begreppet fullständig bastandvård, får patienten själv svara för merkostnaden efter skriftlig överenskommelse mellan patienten/ vårdnadshavaren och tandläkaren.

Terapiformer som inte utan särskilda och dokumenterade indikationer ingår i tandvårdpengen är t ex: inläggsterapi, tandskydd, utbyte av felfria fyllningar och etsbro som korttidsprovisorium.

Folktandvårdens riktlinjer för oralt status vid övergång från barn- och ungdomstandvård till betalande vuxentandvård ska följas. Se ”Riktlinjer för oralt status vid övergång från barn- och ungdomstandvård till betalande vuxentandvård”.

Kravspecifikation angående diagnostik, riskbedömning och revisionsintervall

Kravspecifikation angående psykologiskt omhändertagande

 • Vid behandling av barn och ungdomar är det viktigt att en god relation och kontakt skapas med barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare.
 • Barn och ungdomar/vårdnadshavare som av språkskäl inte kan kommunicera med vårdteamet ska vid tandvårdsbesök ha tillgång till tolk.
 • Vid behandling av barn och ungdomar ska:

              - ett bra psykologiskt omhändertagande ges

              - en individuellt utformad inskolning/tillvänjning erhållas vid behov

              - smärtfrihet eftersträvas

              - sedering kunna ges vid behov.

Kravspecifikation tandvård

Profylax

 • Tandvård ska präglas av råd till egenvård.
 • Samarbete med BVC ska ske kring barn i åldern 0-3 år med initial och/eller manifest karies. Brevet ”Småbarnskaries” ska skickas till BVC för kännedom. Se "Barntandvård, riktlinjer" samt dokumentet ”Småbarnskaries”.
 • Tandborstinstruktion ska ges. För förskolebarn och yngre skolbarn instrueras föräldrar/vårdnadshavare.

Kariesbehandling

 • Initiala kariesskador ska behandlas för erhållande av remineralisering.
 • Manifesta kariesskador i primära tänder ska alltid behandlas med restaurering eller annan indicerad behandling för att undvika komplikationer, t ex progression av kariesskada eller tandvärk. Hänsyn ska tas till bettutveckling vid val av behandlingsmetod t ex restaurering, hygienslipning, fluorbehandling. Se "Rationell kariesterapi - primära tänder, riktlinjer".
 • Fissurförsegling av nyframbrutna kariesfria permanenta molarers (6:or och 7:or) ocklusalyta ska ske om inte andra indikationer föreligger.
 • Manifest kariesskada i permanenta tänder ska behandlas med restaurering eller annan indicerad behandling t ex profylax eller extraktion.

Sjukdomar i tändernas stödjevävnader

Erosion

 • Erosionsskador ska diagnosticeras, behandlas och följas upp enligt Folktandvårdens vårdprogram. Se ”Dental erosion”.

Ortodonti

 • Bettavvikelser och faktorer av betydelse för bettutveckling ska diagnostiseras och vid behov behandlas.
 • Diagnostik, prioritering och behandling av ortodontipatienter ska ske efter de rekommendationer och instruktioner som finns i den s k ”Ortodontihandboken” och ev kompletterande anvisning från resp ortodontiklinik i länet.
 • Bettutvecklingskontroller, interceptiv ortodontibehandling samt vissa typer av avtagbar och enklare fast apparaturbehandling ska kunna utföras av allmäntandläkare. Apparaturbehandlingarna utförs i samarbete med ortodontist.

Bettfysiologi

Trauma

Övrigt

 • Patologiska tillstånd och utvecklingsstörningar i tänder, käkar och orala mjukvävnader ska diagnostiseras, utredas och behandlas.
 • Risk för tandvärk och odontogena infektioner ska elimineras och nekrotiska primära tänder ska extraheras.
 • Endodontisk behandling av primära tänder ska utföras endast på mycket strategiskt viktiga tänder efter konsultation av pedodontist och/eller ortodontist.
 • Barn med grava funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomstillstånd eller oligodonti bör behandlas i samråd med specialist i pedodonti. Se ”Oligodonti”.
 • Vid behov ska remiss till specialist i ortodonti, pedodonti eller annan specialist skickas.

Kravspecifikation journalföring, epidemiologisk registrering och kompetensutveckling

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:14 angående journalföring ska följas.
 • Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1988:30 om diagnostik, registrering och behandling av karies utgör grunden för epidemiologisk registrering av karies.
 • Epidemiologisk registrering av karies samt riskgrupp ska göras och rapporteras i enlighet med anvisningar för Folktandvården Jönköpings län. Se "Anvisningar för epidemiologisk registrering". Privata vårdgivare se även "EPI-uppgifter".
 • Delegering av arbetsuppgifter ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1997:14 och SOSFS 2012:16
 • Vidareutbildning av tandvårdspersonal ska genomföras kontinuerligt.

 

Akuttandvård

Akuttandvård ska alltid i första hand ges av ordinarie tandläkare. Akutbehandlingar utförda av folktandvården på ”privata barn” debiteras vald privattandläkare. När privattandläkaren gör akuta åtgärder på ”folktandvårdsbarn” debiteras detta barnets ”hemmaklinik”. Akutbehandlingar som utförs av tandläkare i annan region/annat landsting debiteras den folktandvårdsklinik dit barnet hör alternativt vald privattandläkare.

 

EPI-uppgifter

Epidemiologisk data ska fyllas i på den excelfil som sänts ut till privata vårdgivare. Uppgifter ska lämnas på samtliga barn 1 gång per år. Vid inrapportering av EPI på barnpatienter som inte erhållit undersökning innevarande år på grund av att det är indicerat med längre revisionsintervall ska föregående års värden inrapporteras, men observera att behandlingsdatum 1 januari ska anges. Senast 15 januari påföljande år ska uppgifterna skickas in via digital media till Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård vid Regionens hus. Ifyllnadsanvisning, se "Anvisningar för epidemiologisk registrering". För de tandläkare som saknar möjlighet att skicka EPI-uppgifter digitalt används rapporteringsblanketten. På rapporteringsblanketten ifylls personnummer, namn samt epidemiologi. Folktandvården har egna rutiner för EPI-registrering.

 

Ortodontibehandling

Från och med 1 januari 2015 bedrivs ortodontin inom barntandvårdspengens ram och den så kallade ortodontipotten är avvecklad.

 

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård
Regionens hus

010-242 41 81 eller 242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Om bedömning tandvård
 

Relaterad information

Allmänna riktlinjer och administration

Blankett för omval

Rapporteringsblankett EPI-uppgifter

Prislista Folktandvården, Region Jönköpings län (nytt fönster) 2017-01-15

Utskriftsvänlig version

Praktiska instruktioner för barn- och ungdomstandvård

Försättsblad bilagor barn- och ungdomstandvård

Bilaga 1 - Anvisningar för epidemiologisk registrering

Bilaga 2 - Barntandvård, riktlinjer

Bilaga 3 - Riktlinjer tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna

Uppdaterad: 2018-01-25
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion