Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för

tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Inledning

Den 1 januari 2013 utökades ”Tandvård till särskilda patientgrupper” med ytterligare en del - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Personkretsen

Arbetsgång

Förtydligande av F-grupper

Vårdens omfattning

Bedömningsansökan

Tandhälsoregistret

Personkretsen

Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till följande personkrets:

 • Den som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Den som på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom

Enl. 3 a § Tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar:

Grupp

Sjukdom/funktionsnedsättning

Tandvårdskortets varaktighet

F1

Svår psykisk funktionsnedsättning

4 år

F2

Parkinsons sjukdom

Tills vidare

F3

MS – Multipel skleros

Tills vidare

F4

CP – Cerebral pares

Tills vidare

F5

RA – Reumatoid artrit

Tills vidare

F6

SLE – Systemisk lupus erythematosus

Tills vidare

F7

Sklerodermi

Tills vidare

F8

ALS – Amyotrofisk lateralskleros

Tills vidare

F9

Orofacial funktionsnedsättning

4 år

F10

Symtom som kvarstår 6 månader efter det att personen fått hjärninfarkt
eller hjärnblödning (stroke)

4 år

F11

Sällsynt diagnos som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen,
stora svårigheter att genomgå behandling i tandvården eller om diagnosen
innebär orofaciala symtom

Tills vidare
EDS 4 år

 

Läkarintyg
Läkaren gör en bedömning att personen, utifrån ställd diagnos, har en svår till fullständig funktionsnedsättning som medför svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården.
Bedömningen görs enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).
I grupp F8 (ALS – Amyotrofisk lateralskleros) krävs ingen bedömning av funktionsnedsättningen, diagnosen räcker.

Arbetsgång

 • Läkarintyget utfärdas av läkare.
 • Läkarintyget skickas direkt till Folkhälsa och sjukvård/Bedömning tandvård, Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
 • Bedömning tandvård utfärdar ett ljusblått tandvårdskort.
 • Ett informationsbrev med vidhängande tandvårdskort skickas till berättigad person.
 • Tandvårdskortet ska uppvisas på tandvårdsklinik vid behandlingsstart.
 • Om patienten har glömt eller förlorat sitt tandvårdskort – tag kontakt med Bedömning tandvård (tele: 010-241 00 00).
 • Patient som inte har giltigt tandvårdskort eller vars kort har gått ut hänvisas till behandlande läkare för en funktionsbedömning. Om funktionsnedsättningen bedöms vara svår till fullständig utfärdas ett läkarintyg.

Förtydligande av F-grupper

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet
Patienter med psykiskt funktionshinder har ökad risk för skador på tänder av flera orsaker, där medicinering som ger muntorrhet är en. Den kognitiva funktionsnedsättningen medför att patienten har problem att planera vardagen innebärande svårigheter att komma ihåg och planera tandläkarbesök och följa givna råd samt svårigheter att klara bra kosthållning med regelbundna måltider.

Sjukdomar som kan leda till sådan funktionsnedsättning kan vara:

 • Bipolära sjukdomar och depressionssjukdomar
 • Generaliserade ångestsyndrom (GAD) samt övriga ångestsjukdomar
 • Paranoida sjukdomstillstånd
 • Emotionella personlighetsstörningar
 • Hjärnskador orsakade av missbruk
 • Demens

F9 Orofacial funktionsnedsättning

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet
Patienterna har, beroende på sitt orala funktionshinder, svårt att klara sin munhygien vilket ger en ökad kariesrisk. En inskränkt gapfömåga, maximalt 25 mm mellan incisala skären, kan också innebära att patienterna har stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning

 • Missbildningar eller sjukdomar med kroniska störningar (affektioner) i och kring munhålan som medför stora problem för individen att sköta de egna tänderna, liksom även för tandläkaren att behandla dem.
 • Medfödda eller förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter.
 • Inskränkt gapförmåga, maximalt 25 mm mellan incisala skären, på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad.

F10 Symtom som kvarstår 6 månader efter det att personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet
Initialt har många patienter både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Dessa symtom går vanligen tillbaka men kan komma att kvarstå och orsaka besvär med tuggning, svårigheter att forma och transportera tuggan samt att utlösa en sväljreflex. Sensibilitetsnedsättning kan göra att patienten inte känner att matrester och mediciner blir kvarliggande i munhålan. Läkemedel kan orsaka frätskador. Flertalet strokepatienter har nedsatt salivsekretion med torra och sköra munslemhinnor som lätt spricker och utgör grund för infektion. Patienterna kan få stora svårigheter att sköta sin munvård beroende på nedsatt sensibilitet och motorik, svårighet att förstå instruktioner och depression som gör att patienten inte förmår sköta munhygienen. Dålig munvård och matrester ger, tillsammans med muntorrheten en kraftigt ökad kariesrisk.

Symtom som kan leda till funktionsnedsättning

 • Skadans utbredning bestäms av lokalisationen i hjärnans kärlsystem.
 • En högersidig insult leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning.
 • Neglect, det vill säga omedveten om den sjuka sidan samt dålig sjukdomsinsikt.
 • Synfältsbortfall (hemianopsi).
 • En vänstersidig insult leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed instruktioner.
 • Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter.
 • Depressioner.

F11 Sällsynt diagnos som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen, stora svårigheter att genomgå behandling i tandvården eller om diagnosen innebär orofaciala symtom

Orsak till det ökade tandvårdsbehovet
Munhålan och dess funktioner är ofta påverkade vid en funktionsnedsättning, till exempel kan man ha en ökad risk för karies, svårigheter att tugga, svälja och tala. Patienter med neuromuskulära sjukdomar behöver tidigt i sjukdomsförloppet få extra stöd för att hållas friska. Detta är viktigt eftersom det med tiden blir svårt att klara tandvård i t ex molarområdena. Orofaciala symtom kan vara svårigheter att gapa, tugga, svälja, försvagad ansiktsmuskulatur, dregling eller ofrivilliga rörelser. Tillstånd såsom karies, parodontit, ätsvårigheter på grund av trasiga tänder eller tandluckor räknas inte som orofaciala symtom. För Ehler-Danlos syndrom gäller att följande kriterier ska vara uppfyllda: Påverkan på händer/leder som medför stora svårigheter att sköta sin munhygien. Överrörlighet i käklederna som medför stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling.

Beskrivning av sjukdomen
Sällsynta diagnoser finns kartlagda på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser.
Kriteriet för en sällsynt diagnos är 1 fall på 10 000 individer.

Vårdens omfattning

Ersättning för utförd tandvård sker enligt gällande folktandvårdstaxa.

Åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, 401-406, 429, 435-436, 441-445, 500, 600, 700, 811, 822-824, 825 på befintliga urtagskronor, 827- 829, 831-837 samt 845 godkänns för F-tandvård. Åtgärd 880 och 882 ersätts vid periimplantit-behandling. Övriga åtgärder betalar patienten enligt allmäntandvårdstaxa.

 • Åtgärd 101, 111 eller 112 ersätts 1 gång per 10-månadersperiod.
 • Åtgärderna 341H1-343S kan inte kombineras med 101, 111 eller 112 utan motivering. Journalkopia krävs.
 • Åtgärd 107 och 107S godkänns 1 gång per kalenderår utan bedömningsansökan.
 • Åtgärd 114 (utvärdering av behandlingsresultat) godkänns 2 gånger per kalenderår utan bedömningsansökan. Akutbehandling utförd av tandhygienist ersätts med åtgärd 113.
 • Av följande åtgärder ersätts totalt 8 styck per kalenderår: 201, 205, 206, 207, 208, 209, 311, 312, 321, 341-343S, varav 3 styck får debiteras som 209, 341H1, 342, 342S, 343 eller 343S. Vid behov av fler krävs bedömningsansökan.
 • Åtgärd 341 - 343S kan inte kombineras med åtgärd 207 - 208.
 • Vid debitering av åtgärd 303 eller 304 ska daganteckning bifogas fakturan.
 • För åtgärd 404 och 405 definieras kvadrant som tandposition 1 - 8 eller tandposition 3 - 3 d v s det finns "tre kvadranter" i vardera käke.
 • Behandlingar med en totalkostnad som överstiger 16 000 kronor/kalenderår ska alltid förhandsbedömas. När godkänd bedömningsansökan finns kan ytterligare vård upp till 16 000 kronor utföras utan ny bedömningsansökan.
 • Åtgärd 822, 823, 827, 828 eller 829 behöver inte förhandsbedömas och räknas inte heller in i fribeloppet på 16 000 kronor.
 • Åtgärd 108, 405 eller 407 kräver bedömningsansökan inom allmäntandvård.
 • Vid tidsdebitering enligt A941, A943 eller A944 krävs bedömningsansökan.
 • Vid efterhandsbedömning ska samtliga, under kalenderåret utförda, åtgärder anges.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska alltid innehålla:

 • Uppgift om att bedömningsansökan avser F-tandvård. F-grupp ska anges
 • Aktuellt status inkl. parodstatus
 • Aktuella röntgenbilder
 • Fullständigt terapiförslag
 • Vid reparativ vård
  a) uppgift om munhygiensstandard
  b) prognosbedömning

Tandhälsoregistret

Utförda åtgärder inom F-tandvård registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Nummer på F-grupp (1 - 11), tillstånds- och åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna digitalt till tandhälsoregistret. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård,
Regionens hus

010-242 41 96, 010-242 41 81 eller 010-242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Om bedömning tandvård
 

Relaterad information

Utdrag ur ICF klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (word, nytt fönster)

Tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Blankett "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338), Socialstyrelsen (nytt fönster)

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Allmänna riktlinjer och administration

Information för vårdpersonal

Det nya tandvårdsstödet, 1177.se

Utskriftsvänlig version

Praktiska instruktioner för tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 

Uppdaterad: 2018-12-27
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion