Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för den del av tandvårdsreformen som avser

tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Inledning

Den 1 januari 1999 trädde ett reformerat tandvårdsstöd i kraft. Tandvårdsförsäkringens regelsystem förändrades, samtidigt som en viss del av tandvårdsstödet överfördes till landstingen. Landstingen ansvarar från och med årsskiftet 1998/99 för att personer som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade med flera erbjuds uppsökande munhälsobedömning. Denna munhälsobedömning ska ske i det egna hemmet eller det särskilda boendet och är avgiftsfri. Den innebär en förenklad undersökning av munhåla, tänder och tandersättningar. Behovet av munhygieninsatser bedöms utifrån vad patienten och personalen kan klara av. För de behandlingsinsatser som därefter kan bli nödvändiga betalar patienten enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Uppsökande tandvård / Munhälsobedömning

Nödvändig tandvård

Vem har möjlighet att få munhälsobedömning och nödvändig tandvård?

Vad innebär begreppet nödvändig tandvård?

Vård till patienter med intyg

Bedömningsansökan

Tandhälsoregistret

Uppsökande tandvård / Munhälsobedömning

Region Jönköpings län har tidigare upphandlat vem som ska utföra den uppsökande tandvården. Från och med den 1 januari 2016 sker den uppsökande tandvården tillsammans med ett utökat uppdrag helt i Region Jönköpings läns regi under en period på tre år. Den uppsökande tandvården tillsammans med det utökade uppdraget förlängs ett år. Utvärdering sker under 2019. En munhälsobedömning ska erbjudas årligen till den som är berättigad och ska utföras av legitimerad tandläkare/legitimerad tandhygienist. Vid munhälsobedömningen ska någon av de ansvariga bland vårdpersonalen finnas med för att ge information om den boendes allmäntillstånd och speciella problem. Det är också viktigt att individuell munhygieninstruktion ges till den som förväntas hjälpa patienten. Den som utför munhälsobedömningen ska informera ansvarig personal som är skyldig att ombesörja att berörd berättigad kommer att få behandling inom 3 månader hos vald vårdgivare.

Utbildningsinsatser riktade till vårdpersonalen individuellt eller i grupp ingår också som en viktig del i den uppsökande verksamheten.

Nödvändig tandvård

Patienten har rätt att själv välja vilken tandvårdsmottagning som ska utföra den nödvändiga tandvården. Avsikten med den nödvändiga tandvården är främst att medverka till en påtaglig förbättring av möjligheten att äta. Detta ger i sin tur en väsentlig förbättring av livskvaliteten, såväl fysiskt som psykiskt. Vilken tandvård som kan bli aktuell avgörs i varje enskilt fall, beroende på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Protetisk behandling sker främst av funktionella skäl. I enstaka fall kan dentala implantat ingå i nödvändig tandvård t ex för unga patienter eller för att förbättra funktionen av en avtagbar protes hos äldre patienter. En kort tandbåge är enligt olika studier förenlig med godtagbar oral funktion. Fast protetik och implantatstödd protetik bakom andra premolaren räknas därför inte som nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård ska erbjudas vid stationär tandvårdsmottagning alternativt vid mobil mottagning som har undersöknings- och behandlingsmöjligheter motsvarande en konventionell stationär klinik. Tekniskt svår och avancerad tand- och munhälsovård kräver tandläkarutrustning, motsvarande en stationär tandvårdsmottagning. Alla avsteg från den utrustningen påverkar direkt valet av den terapi som kan utföras. Patientsäkerhet, kvalitet och hygien måste alltid tillgodoses vid alla typer av vård.

Vårdnivåer
För att klargöra situationen vid tandvårdsbehandling används följande begrepp:

A: Stationär tandvårdsinrättning, klinik

B: Mobil tandvård (fullt utrustat* behandlingsrum på annan plats)
Exempel: t.ex. annexklinik, buss eller husvagn med fullständig tandläkarutrustning eller en fullständig mobil tandläkarutrustning som monteras upp tillfälligt i en lämplig lokal. Samma regler gäller som för tandvård på stationär tandklinik.

* Minimikrav på fungerande utrustning som ska finnas tillgänglig och användas:

 • Sugutrustning
 • Highspeed/uppväxlade vinkelstycken
 • Lågvarvsvinkelstycken
 • Trevägsspruta för blästring med luft, vatten och spray
 • Adekvat operationsbelysning
 • Röntgenutrustning
  - erforderligt antal bilder ska kunna tas
  - omedelbar granskning av röntgenbilder ska vara möjlig
 • Adekvat instrumentel, som möjliggör den ersättningsbara vården
 • Materialtillgång som möjliggör den ersättningsbara vården
 • Fullgoda anestesimöjligheter

C: Hemtandvård (Bedside dentistry)
Vid hemtandvård ställer Region Jönköpings län lägre krav på utrustning. Enklare dentalutrustning kan användas. Hemtandvård avser här tand- och munhälsovård som utförs vid en icke stationär tandvårdsmottagning, vanligen i patientens hem eller boende. Hemtandvård kan vara till fördel för sköra och svårt sjuka patienter samt individer med svåra funktionsnedsättningar. Påfrestande resor, väntetider och onödig oro kan undvikas. Alla slags tandvårdsbehandlingar kan inte utföras i patientens hem, vilket beror på att en fullständig tandläkarutrustning inte finns till hands. Tekniskt svår och avancerad tand- och munhälsovård kräver tandläkarutrustning, motsvarande en stationär tandvårdsmottagning. Alla avsteg från den utrustningen påverkar valet av terapi som kan och ska utföras.

Ergonomin för behandlande personal kan ibland försvåra insyn och åtkomlighet.

Det är viktigt att patientsäkerheten, gällande t ex hygien, strålskydd, hantering av komplikationer under behandlingen, säkerställs vid hemtandvård precis som vid tandvård utförd vid en stationär klinik.

Val av vårdnivå hemtandvård (Bedside dentistry) eller vård vid stationär klinik
Valet av hemtandvård bör vara till gagn för patienten, och i detta val kan följande schema vara ett stöd. (Modifierat efter Guidelines for the Delivery of a Domiciliary Service, revised 2009, British Society for Disability and Oral Heath)

Det är viktigt att man i valet om var aktuell tandvård ska utföras tar hänsyn till patientens livssituation.

Ersättningsbar vård

A: Stationär tandvårdsinrättning, klinik. Komplett vårdutbud med ersättning enligt gällande regelverk.

B: Mobil tandvård (fullt utrustat behandlingsrum på annan plats). Komplett vårdutbud med ersättning enligt gällande regelverk.

C: Hemtandvård(Bedside dentistry). Det av Region Jönköpings län fastställda ersättningsbara vårdutbudet enligt det särskilda tandvårdsstödet, är begränsat till akut undersökning och behandling, profylax, temporära fyllningar, reparation och framställning av avtagbar protetik. All behandling ska föregås av fastställd diagnos.

Följande behandlingar enligt taxa ”Nödvändig tandvård”ersätts:

 • Åtgärd 103 alternativt 113 högst 3 gånger per kalenderår
 • Åtgärd 121, 122
 • Åtgärd 162
 • Åtgärder 205, 206, 207, 208, 311, 312, 321 alternativt 341. Högst 8 styck av dessa åtgärder per kalenderår
 • Vid kirurgisk behandling lämnas endast ersättning för åtgärder 401, 403 och 480
 • Vid fyllningsterapi ersätts endast temporär fyllning. Sådan debiteras med åtgärder 301, 302 och 303 varav åtgärd 303 kräver journalkopia vid fakturering
 • Åtgärd 521
 • Åtgärd 811
 • Åtgärd 822, 823
 • Reparation av avtagbar protetik, åtgärder 831-835.

Innehållet i samtliga åtgärder ska följa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling avseende föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd.

Regler som styr tandvården i övrigt gäller även för nödvändig tandvård samt hemtandvård. Om en behandlingsåtgärd inte bedöms kunna utföras med god kvalitet, ska den inte utföras.

Vem har möjlighet att få munhälsobedömning och nödvändig tandvård?

De som har möjlighet att få uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt nödvändig tandvård finns angivna i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).

Det är inte tandvårdsbehovet utan det personliga omvårdnadsbehovet/stödinsatser som avgör om man har möjlighet att få nödvändig tandvård. Då omvårdnadsbehovet bedömts uppfylla nedanstående krav ska aktuell intygsutfärdare utfärda ett "Intyg om nödvändig tandvård" samt informera om rätten till munhälsobedömning. Rätt att utfärda intyg för nedanstående kategorier N1 – N4 har den som har aktuell kunskap om vårdtagaren samt har genomgått Bedömning tandvårds intygsutbildning.

N1: De personer som bor i särskilt boende för service och omvårdnad (SoL § 20 eller § 21) efter biståndsbeslut (SoL § 6). Kravet ska vara ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 gånger/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten. Personer som är inskrivna i palliativ vård och bor i särskilt boende hör också till denna kategori.

Utfärdat intyg har giltighetstid tills vidare.

N2: De personer som bor i ordinärt boende och får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet (inskriven i hemsjukvård). Med omfattande menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 gånger/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten. Personer som är inskrivna i palliativ vård och bor i ordinärt boende hör också till denna kategori.

Utfärdat intyg har giltighetstid tills vidare.

N3: De personer som tillhör personkretsen enligt LSS § 1, personkrets 1-3, samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.

Utfärdat intyg har samma giltighetstid som LSS-beslutet.

N4: De personer som bor i ordinärt boende. Kravet ska vara ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 gånger/dag samt antingen tillsyn eller larm på natten. Detta ska gälla oavsett vem som utför omvårdnaden. Det handlar inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet efter exempelvis sjukhusvistelse eller hjälp med injektioner/läkemedelsdosering. Till denna kategori hör även personer med långvarig och allvarlig psykisk störning som medfört psykiskt funktionshinder. Detta tillstånd ska ha varat längre än 1 år och ha medfört ett så omfattande funktionshinder att personen inte av egen kraft förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov därav.

Utfärdat intyg gäller 4 år.

Vad innebär begreppet nödvändig tandvård?

Nödvändig tandvård utformas enligt de allmänna regler som gäller för övrig tandvård

Nödvändig tandvård utformas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för patientens önskemål och med hänsyn till patientens medicinska tillstånd.

Nödvändig tandvård utformas med beaktande av patientens tillstånd och behov

Vid utformandet av nödvändig tandvård anläggs en helhetssyn på patientens livssituation och allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför omfattande behandling utan att denna bidrar till att förbättra förmågan att äta eller tala och till en väsentlig förhöjning av livskvalitet och välbefinnande.

Nödvändig tandvård syftar till att minska smärta och infektionstillstånd i munnen

I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande inriktas vårdambitionen på att enbart åtgärda akuta infektionstillstånd. Vid mindre kroniska infektioner, såsom apikal parodontit, kan det vara motiverat att förlänga observationstiden innan beslut om behandling tas.

Nödvändig tandvård bidrar till att patienten ska kunna tillgodogöra sig födan

Förmågan att tillgodogöra sig föda är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremot är tänderna av betydelse för förmågan att tugga födan, men även andra faktorer än antalet är av betydelse. I samråd med patienten görs en sammanvägning och prövning av dessa faktorer. Kan patienten inte kommunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersonal och närstående.

Nödvändig tandvård innebär ofta anpassning

Nödvändig tandvård anpassas till patientens allmäntillstånd och förutsättningar att genomgå behandlingen samt till att dess prognos kan vara försämrad i förhållande till vad som gäller patienter utan sjukdom och funktionshinder. Tandvård som innebär sådan anpassning i förhållande till fullständig behandling är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån anges i journalen.

Nödvändig tandvård ska ha godtagbar teknisk kvalitet

Kan en behandling inte utföras med godtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter som är speciellt relaterade till den aktuella patienten, skall en alternativ behandling väljas.

Nödvändig tandvård bygger på en långsiktig plan

Behandlingsmässigt behöver ofta en långsiktig plan göras för att bland annat avvakta utvecklingen av patientens allmänna hälsotillstånd och dennes efterfrågan på och behov av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, är lämplig i många fall. Innan eventuellt helkäksimplantat prövas bör patienten ha burit protes i ett år.

Nödvändig tandvård utformas i många fall efter samråd med ansvarig läkare och/eller ansvarig vårdpersonal

Den allmänmedicinska diagnostiken är viktig och tandläkaren måste ta ställning till om kontakt behöver tas med patientens läkare. Tandläkaren kan inte förväntas att alltid ensam kunna avgöra frågor om svaga patienters lämplighet för mer omfattande tandbehandling. Ibland kan detta samråd ersättas med diskussioner med ansvarig vårdpersonal.

Nödvändig tandvård utformas efter samråd med patienten och/eller närstående.

 

Vård till patienter med intyg

Om en patient med "Intyg om nödvändig tandvård" söker Dig som vårdgivare gäller vissa regler. Om Du önskar ge vård där den sammanlagda behandlingssumman överstiger fribeloppet på 16 000 kronor under ett kalenderår krävs det en bedömningsansökan. När godkänd bedömningsansökan finns kan ytterligare vård upp till 16 000 kronor utföras utan ny bedömningsansökan. Åtgärd 101, 111 eller 112 ersätts en gång per 10-månadersperiod. Vid önskemål, inom allmäntandvård, att utföra åtgärd 108, 405 eller 407 krävs bedömningsansökan. Av följande åtgärder ersätts totalt 8 styck per kalernderår: 201, 205, 206, 207, 208, 209, 311, 312, 321, 341-343S, varav 3 styck får debiteras som 209, 341H1, 342, 342S, 343 eller 343S. Vid behov av fler krävs bedömningsansökan. Bedömningsansökan krävs för rotbehandling av molarer i position 7 och 8 samt vid önskemål om att få utföra protetik. Åtgärd 822, 823, 827, 828 eller 829 behöver inte förhandsbedömas och räknas inte heller in i fribeloppet på 16 000 kronor. Vid tidsdebitering enligt A941, A943 eller A944 krävs bedömningsansökan.

Bedömningsansökan

Föregående tandvård:

Av bedömningsansökan ska patientens orala status framgå antingen med hjälp av röntgen (helstatus/OPG) eller via ifyllda statusrutor. För att kunna bedöma behovet av den föreslagna tandvården är det av stor vikt att veta hur hela bettet ser ut. Dessutom behövs det en beskrivning av patientens allmäntillstånd och förmåga att tillgodogöra sig den föreslagna behandlingen.

Om fast protetik planeras behövs information om:

 1. Allmänna anamnestiska uppgifter (patientens medicinska och sociala förhållanden samt förmåga att tillgodogöra sig behandlingen).
 2. Patientens subjektiva värdering av aktuell situation. (Hur upplever patienten sin bettsituation? Vad vill patienten?)
 3. Tandläkarens utlåtande rörande aktuell situation (bettfunktion, estetik etc).
 4. Vilka möjliga behandlingsalternativ finns? Ange näst bästa behandling.
 5. Vilka åtgärder har vidtagits för att lösa aktuella problem? (Uppföljningstid, observationstid.)
 6. Tandläkarens värdering, motivering samt prognosbedömning av föreslagen behandling relaterat till alternativa lösningar. (T ex varför du vill göra fastsittande protetik i stället för avtagbar.)

Tandhälsoregistret

Från och med 1 januari 2013 ska åtgärder utförda inom N-tandvård registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Kategorinummer (N1 - N4), tillstånds- och åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna digitalt till tandhälsoregistret. Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård,
Regionens hus

010-242 41 96, 010-242 41 81 eller 010-242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Om bedömning tandvård
 

Relaterad information

Information uppsökande verksamhet

Utfärdarinstruktion för "Intyg om nödvändig tandvård enligt Region Jönköpings läns regelverk" (pdf, nytt fönster)

Intyg om nödvändig tandvård enligt Region Jönköpings läns regelverk (word, nytt fönster)

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Allmänna riktlinjer och administration

Utskriftsvänlig version

Praktiska instruktioner för den del av tandvårdsreformen som avser tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Uppdaterad: 2018-12-27
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion