Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Praktiska instruktioner för den del av tandvårdsreformen som avser

tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Den 1 januari 1999 tillkom ett nytt tandvårdsstöd. Detta innebär bland annat att landstingen ansvarar för och administrerar ett ekonomiskt stöd till tandvård i samband med vissa sjukdomar och funktionshinder. De tillstånd som kan innebära att man får detta stöd indelas i 13 grupper.

Den 1 januari 2013 ändrades tandvårdsstödet. Grupperna 13 och 14 flyttades till Försäkringskassan och grupp 15 tillkom.

Region Jönköpings län administrerar inte en allmän tandvårdsförsäkring för de aktuella patienterna utan stöd lämnas endast för den tandvård som har ett direkt samband med sjukdomen eller tillståndet. Ordinarie revisionsundersökning och effekter av tandsjukdomar ingår vanligen inte utan betalas enligt den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Man kan ha rätt till den här subventionerade formen av tandvård om man har/utreds för:

 1. medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet
 2. defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
 3. tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
 4. kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinsk krav
 5. förändringar i munslemhinnan på grund av sjukdom, medicinering eller nedsatt immunförsvar
 6. misstanke om samband mellan en grundsjukdom och tillstånd i munhålan
 7. strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 8. långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen
 9. lindring eller måttlig sömnapné, andningsuppehåll under sömnen
 10. extrem tandvårdsrädsla
 11. avvikande reaktion mot dentala material
 12. fyllningsbyte som ett led i medicinsk rehabilitering
 13. muntorrhet orsakad av Sjögrens syndrom
  Från den 1 januari 2013 ingår grupp 13 i särskilt tandvårdsbidrag som administreras av Försäkringskassan.
 14. muntorrhet orsakad av strålbehandling mot huvud- halsregionen
  Från den 1 januari 2013 ingår grupp 14 i särskilt tandvårdsbidrag som administreras av Försäkringskassan.
 15. frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom när patienten är medicinskt rehabiliterad

Definition

Tandvårdslagen (1985:125) beskriver denna grupp på följande sätt:

8 a § 3 st "Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid".

Dessa anvisningar är anpassade till Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 4/2016 "Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift".

Läkare ska ha remitterat patienten

Behandlingar som ett led i en sjukdomsbehandling är sådana behandlingar där i de flesta fall läkare remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar och eventuella behandlingar innan, i samband med, eller efter att olika medicinska ingrepp ska företas och där den odontologiska utredningen och/eller behandlingen är en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen.

Behandlingsperiod

Med begränsad tid avses i första hand sådan odontologisk behandling som kan genomföras under högst ett år. Tidsgränsen kan dock i vissa fall behöva överskridas då odontologisk behandling krävs under längre tid t ex vid infektionsfrihet inför transplantationer.

Övrigt

All tandvård som ett led i sjukdomsbehandling ska förhandsbedömas. Vilken information som ska finnas med bedömningsansökan beskrivs under respektive grupp. Ersättning för utförd tandvård sker enligt gällande folktandvårdstaxa.
Garantier utöver vårdgivarens garanti för S1, S2, S3 finns inte. Om nytt behandlingsbehov uppkommer grundat på tidigare diagnos kan ny bedömningsansökan insändas för nytt beslut.

 

Grupp 1 - Missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning

SFS 1998:1338

Personkretsen

Patienter med medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet identifieras och behandlas oftast inom barn- och ungdomstandvården. Dessa patienter hanteras i tidiga vårdplaner där det klargörs vad som kommer att ersättas och vilka behandlingsalternativ som finns. Om patienten av odontologiska skäl inte färdigbehandlas inom barn- och ungdomstandvården så kan en överföring till grupp 1 ske. Även om den medfödda missbildningen inte identifierats eller behandlats före vuxen ålder så kan patienten höra till denna grupp.

Vårdens omfattning

Behandlingen av missbildningen ersätts.

Förtydligande

Till medfödda missbildningar i käkområdet eller ansiktet som behandlas till avgift enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler räknas:

 • läpp-, käk- och gomdefekter
 • käkanomalier
 • maxillär- och mandibulär prognati
 • maxillär- och mandibulär retrognati
 • hemifacial atrofi
 • unilateral hyperplasi av condylen
 • tandanomalier
 • aplasi, retinerade tänder jämställs med aplasi
 • omfattande fluoros/mineralisationsstörning
 • amelogenesis imperfecta
 • dentinogenesis imperfecta
 • hereditär hypofosfatemi
 • tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis

Krav och omfattning

Kravet är att behandlingsbehovet ska ha ett DIREKT samband med den medfödda missbildningen. Parodontala skador hos patienter med EDS som är relaterade till sjukdomen kan prövas under S1. För övrig tandvård gäller den allmänna tandvårdsförsäkringens ersättningsregler. Anomalier som är begränsade till felställda tänder, onormalt sammanbitningsläge och missbildning av ringa omfattning omfattas inte av bestämmelserna. Som missbildning av ringa omfattning räknas t ex emaljhypoplasier eller korta rötter på enstaka tänder och oftast tapptänder. Protetisk terapi kan ingå, i speciella fall efter individuell bedömning, t ex korta spetsiga tänder. Beträffande aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre tänder i en käke saknas och har medfört en tandlucka för att behandlingen ska omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Normalt omfattas enstaka aplasier i fronten. Retinerade 3:or jämställs med aplasi. Fall med basal avvikelse som kan lösas enbart ortodontiskt kan i vissa fall godkännas. Att ortodontiskt sluta tandluckor, som alternativ till implantat, kan i vissa fall omfattas. Även ortodontisk behandling, där målet är att vidga tandluckor för kommande bro/implantatbehandling, kan i vissa fall omfattas. Merkostnad för digitalt guidad kirurgi medges inte. Ersättning utgår för undersökning av aktuellt område. Profylax under pågående behandling ingår samt vid behov ersätts totalt 3 styck åtgärder 311, 341 i valfri kombination efter utlämnad protetik. Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens (SFS 1998:1338). I vissa fall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla information som styrker diagnosen, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från specialist. Vid fall där den huvudsakliga indikationen är estetisk ska foto medsändas. Vid enklare fall utan funktionella störningar kan bedömningsansökan utan utlåtande från specialist ske.
Om patientens tidigare landsting har godkänt en behandling som inte alls faller inom förordningens avgränsning så får det landsting som fattat det beslutet ta konsekvensen och betala. Om behandlingen faller inom förordningen så övertar det ”nya” landstinget kostnaden.

 

Grupp 2 - Defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

SFS 1998:1338

Personkretsen

Endast sådana defekter som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Exempelvis följande sjukdomar kan leda till sådana defekter som avses:

 • osteoradionekros/MRONJ
 • akromegali
 • osteomyelit
 • tumörer eller tumörliknande förändringar
 • reumatoid artrit, Morbus Bechterew
 • inflammatoriska processer, dock inte parodontit

Vårdens omfattning

Kravet är att behandlingsbehovet ska ha ett DIREKT samband med den förvärvade defekten. För övrig tandvård gäller den allmänna tandvårdsförsäkringens ersättningsregler.

Förtydligande

Såväl behandling av defekten som den tandvård som erfordras för att åtgärda defekten omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Behandlingen syftar till att återställa godtagbar funktion och estetik. Endast habilitering/rehabilitering som har direkt samband med patientens diagnos omfattas i normalfallet. Habiliterande behandling, vanligtvis i antagonerande käke, i samband med rehabiliterande behandling kan i särskilda fall omfattas om detta är en förutsättning för att skapa funktionalitet. I dessa fall krävs utförlig motivering.Med defekt avses fysisk defekt. Inom inflammatoriska processer ryms defekter orsakade av t ex bindvävssjukdom eller cystor. Vid reumatoid artrit eller liknande tillstånd ska defekten ha orsakat bettöppning eller att bettet på annat sätt deformerats av käkledsdefekten. Det är framför allt behandling med bettskena som avses vid dessa tillstånd. Profylax under pågående behandling ingår samt vid behov ersätts totalt 3 styck åtgärder 311, 341 i valfri kombination efter utlämnad protetik. Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens (SFS 1998:1338). I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare.

Detta ersätts inte

Defekter som uppkommit vid olycksfall eller tandvård som följd av olycksfall omfattas inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Merkostnad för digitalt guidad kirurgi medges inte.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla dokumentation om den aktuella defekten, dess genes, lokalt och allmänt status, röntgen samt utlåtande från specialist.

 

Grupp 3 - Tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall

SFS 1998:1338

 Personkretsen

Personer med diagnosen epilepsi.

Vårdens omfattning

Behandling av tandskador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under ett epileptiskt anfall omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Även tandskydd som utförs i förebyggande syfte ingår.

Förtydligande

Det ska göras troligt att skadan uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Patienten måste därför söka hjälp hos tandläkare eller läkare inom 1 vecka efter anfallet för att en sannolik bedömning av vad som orsakats av det epileptiska anfallet ska vara möjlig att göra. Behandlingen ska återställa tänder och bett till det tillstånd som förelåg före anfallet. Epilepsin ska styrkas genom intyg av läkare med specialistkompetens i neurologi eller av en annan läkare som känner patienten väl.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska vid första ansökningstillfället innehålla läkarintyg som styrker diagnosen. Det ska dessutom göras troligt att skadan uppkommit vid ett epileptiskt anfall.

 

Grupp 4 - Patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav

SFS 1998:1338

 Personkretsen

Utredning och infektionssanering är aktuellt i följande fall:

 • Patienter som ska bli föremål för transplantationskirurgi respektive hjärt-kärlkirurgi. Dessa patienter bör hållas infektionsfria under väntetiden.
 • Patienter som ska behandlas för malign blodsjukdom.
 • Patienter som ska genomgå högdos cytostatikabehandling.
 • Patienter som ska få infusion med bisfosfonater.

En förutsättning för att kunna debitera enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler är att en läkare remitterat patienten till tandvården som ett led i sjukdomsbehandlingen.

Behandlingen ska syfta till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Fullständig infektionsfrihet ska vara det medicinska kravet.

Dessa patienter ska remitteras till sjukhustandvården i Jönköping för utredning och terapiplanering. Se "Behandlingsgång omhändertagande S4"

Vårdens omfattning

Behandlingen avser undersökning och utredning inklusive röntgenbilder av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger. I ersättningsbara åtgärder ingår behandling av grava kariesskador, parodontala och oralkirurgiska ingrepp samt rotfyllningar. Efter rotfyllning ingår förslutning av tanden med permanent fyllning. Permanenta protetiska åtgärder omfattas inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Om tanduttagningarna leder till estetiskt störande förluster i fronten eller om tuggförmågan äventyras kan temporär avtagbar protetik omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Förtydligande

Läkarremissen ska tydligt ange att patienten är aktuell för behandling enligt ovan och att infektionssanering önskas inför denna.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla kopia på läkarremissen. Väntetiden inför en transplantation kan bli mycket lång, men så länge patienten står i transplantationskö ska denne kallas regelbundet och hållas infektionsfri.

 

Grupp 5 - Patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan

SFS 1998:1338

 Personkretsen

En förutsättning för att behandlingen ska omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler är att läkare remitterat patienten till tandvården som ett led i sjukdomsbehandlingen. Diagnostiserad sjukdom ska vara angiven eller att slemhinneförändring är läkemedelsinducerad. Sjukdomar och behandlingar som kan ge förändringar i munslemhinnan är till exempel:

 • vissa allvarliga blodsjukdomar
 • immunologiska sjukdomar
 • symtomgivande HIV-infektion
 • behandling med cytostatika
 • pemfigus, pemfigoid, erosiv lichen

Vårdens omfattning

Tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler omfattar endast utredning och vård av skadorna på munslemhinnan.

Detta ersätts inte

Behandling av eller profylax för parodontit ingår inte.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla kopia på läkarremissen samt en beskrivning av munslemhinneförändringen.

 

Grupp 6 - Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom

SFS 1998:1338

Personkretsen

Här avses personer som har en allmänsjukdom, vilken utreds eller behandlas av läkare, och där misstanke föreligger att ett tillstånd i tänder eller munhåla påverkar sjukdomsförloppet.
Utredning vid tinnitus- och whiplashproblematik ingår inte.

Vårdens omfattning

Endast utredning av eventuella odontologiska orsaker till patientens besvär inklusive röntgenbilder omfattas av dessa avgiftsregler. Åtgärdskoder som omfattas är: 103, 103S, 103SH, 107, 107S, 107SH, 108, 108SL, 108S, 121-134S. En förutsättning för att hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ska få tillämpas är att läkare remitterat patienten till tandvården som ett led i sjukdomsutredningen.

Avvikande reaktion på dentala material behandlas under grupp 11 och 12.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla kopia på läkarremissen där det tydligt framgår att läkaren önskar en utredning av eventuell odontologisk orsak/samband med patientens grundsjukdom.

 

Grupp 7 - Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

SFS 1998:1338

Personkretsen

Här avses personer som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen.

En förutsättning för att hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ska få tillämpas är att läkare remitterat patienten till tandvården som ett led i sjukdomsbehandlingen.

Behandlingen syftar till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Fullständig infektionsfrihet ska vara det medicinska kravet.

Vårdens omfattning

Behandlingen avser undersökning och utredning inklusive röntgenbilder av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger. I ersättningsbara åtgärder  ingår behandling av grava kariesskador,  parodontala och oralkirurgiska ingrepp samt rotbehandlingar. Efter rotfyllning ingår förslutning av tanden med permanent fyllning. Permanenta protetiska åtgärder omfattas inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Om tanduttagningarna leder till estetiskt störande förluster i fronten eller om tuggförmågan äventyras bör temporär avtagbar protetik omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

En skena som skyddar tänder och slemhinnor under behandlingsperioden bör omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler liksom i vissa fall behandling med gelskenor.

Munhälsovård som är nödvändig under den medicinska behandlingen omfattas också av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Förtydligande

Behandlingen som avses här ska ske i anslutning till strålbehandlingen. Om sjukvården efterfrågar infektionssanering inför strålning ska det betraktas som "i anslutning till". Behandling som utförs upp till 6 månader efter avslutad strålbehandlingen ingår.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla kopia på läkarremissen där det tydligt framgår att patienten ska genomgå strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen.

 

Grupp 8 - Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom)

SFS 1998:1338

Personkretsen

Patienter med långvariga, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen, oavsett bakgrund, som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp.
Patienter som gnisslar eller pressar tänderna, patienter med käkledsbesvär som knäppningar eller ömhet över käklederna och patienter som remitteras för behandling/utredning av bettdysfunktion ingår inte i gruppen.

Patienterna ska vara remitterade för hjälp med utredning av smärtan.

Förutsättningen för att tillämpa hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler är att patienten utreds på smärtklinik, neurologklinik eller av medicinsk smärtspecialist alternativt öron-, näs- och halsläkare. Remissen kan komma från tandvården men kravet är att utredande och behandlande tandläkare samverkar med medicinsk personal enligt ovan.

Vårdens omfattning

Vården omfattar bettfysiologisk utredning, tentativ behandling med bettskena och övriga bettfysiologiska behandlingsmoment kan ingå i utredningen. Åtgärd 108SL/108S ersätts en gång och åtgärd 107S/107SH två gånger per behandlingsomgång.

Förtydligande

Patienter med långvariga och svåra orofaciala smärttillstånd ska remitteras till specialistklinik i bettfysiologi för utredning.

Detta ersätts inte

I hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ingår inte utredning av smärtor på grund av allmän stress eller muskelspänning. Protetisk behandling ingår inte. Inte heller ingår recidivbehandling av utredd smärtproblematik. Omgörning av bettskenor eller kontroller efter slutförd behandling ingår inte.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla dokumentation som styrker:

 • Att patientens smärtor är utredda/utreds inom sjukvården utan att orsaken kunnat klarläggas.
 • Långvariga (mer än 6 månader) och svåra smärtor i ansikts- och käkregionen.
 • Att smärtorna inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp.

För att prövning ska kunna ske måste alla ovan nämnda kriterier vara uppfyllda och dokumenterade.

 

Grupp 9 - Patienter som utreds och behandlas för lindrig eller måttlig sömnapné (andningsuppehåll under sömnen)

SFS 1998:1338

Personkretsen

Utredningen och behandlingen avser patienter som under sömnen har andningsuppehåll (obstruktivt sömnapnésyndrom) i sådan omfattning att allmäntillståndet påverkas.

Vårdens omfattning

Undersökning och framställning av apnéskena samt kontroller. Garantitiden är 1 år från utlämning och under denna tid debiteras patienten besök enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Ny skena kan ersättas om patienten fått omfattande protetisk rehabilitering. Protetik för att åtgärda uppkommen bettförändring på grund av skenan ersätts inte.

Förtydligande

Utredning och behandlingsplanering genomförs av läkare med specialitet i lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Om behandlingen består av tandställning omfattas denna av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Förnyelse av tidigare godkänd tandställning ska också omfattas av dessa avgiftsregler om den är medicinskt motiverad.

Detta ersätts inte

Tandställning som framställs mot snarkning utan att sömnapnésyndrom föreligger omfattas inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla kopia på sömnutredning eller intyg från öron- näs- och hals- eller lungläkare där graden av andningsuppehåll framgår samt vilka besvär patienten har av sin sömnapné.

 

Grupp 10 - Extrem tandvårdsrädsla

SFS 1998:1338

Personkretsen

Till patienter med extrem tandvårdsrädsla räknas de:

 • som trots ett stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år avhållit sig från tandbehandling bortsett från akuta ingrepp och
 • som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiatriker bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla.

Båda ovanstående kriterier ska vara uppfyllda för att hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ska få tillämpas.

Vårdens omfattning

Målet är att, under en behandlingsomgång, rehabilitera patienten från tandvårdsfobin så att fortsatt behandling kan ske enbart inom tandvården.

Hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler omfattar dels behandlingen av tandvårdsfobin, dels den tandvård som behövs för fobibehandlingen. Permanenta protetiska åtgärder samt ortodonti omfattas inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Om tanduttagningarna leder till estetiskt störande förluster i fronten eller om tuggförmågan äventyras kan temporär avtagbar protetik omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Narkos

Om patienten har mycket stora akuta behov och tandläkare tillsammans med psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker bedömt att så bör ske, kan i undantagsfall en del av tandbehandlingen få utföras under narkos. De akuta åtgärder som kan utföras under narkos är åtgärd 401, 402, 403, 404 och 521. Önskar patienten mer omfattande tandbehandling i narkos ska denna betalas enligt Försäkringskassans regelverk.

Behandling i samverkan

Behandlingen ska ske i samverkan mellan tandvårdspersonalen och psykologen, psykoterapeuten eller psykiatrikern i ett team. Med samverkan avses att psykologen, psykoterapeuten eller psykiatrikern arbetar viss tid vid tandvårdsmottagningen och där har direkt kontakt med patienten. Samverkan kan också ske i psykologens, psykoterapeutens eller psykiaterns mottagning.

Vårdkrav

Tandläkare eller tandhygienist ska ha en inte obetydlig erfarenhet av patienter som är extremt tandvårdsrädda (SFS 1998:1338). Detta bör dokumenteras genom lämplig utbildning, kurser, beskrivning av den egna verksamheten etc.

Behandlingsplan

Behandlingsplanen (se nedan), som patienten skriftligt ska acceptera, ska också innehålla en plan för fobiteamets insatser. Fobibehandlingen ersättes med högst åtta timmars behandlingstid.

Vid obotlig fobi

Om patientens fobi inte kan botas och fobibehandlingen därför avbryts upphör rätten till tandvård enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Behandlingsperiod

Behandlingen av tandvårdsfobin anses avslutad när patienten bedöms kunna klara tandvård utan medverkan av psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker. Det är endast den tandvård som utförs under fobibehandlingen som omfattas av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Behandlingsperioden får inte överstiga ett år utan att särskilda skäl kan anges.

Ersättning till psykoterapeut

Enligt upphandlingsavtalet med Region Jönköpings län. Psykoterapeuts resa till tandläkarmottagning ersätts enligt regionens milersättning. Utöver detta tillkommer en timersättning med halva behandlingstillfällesdebiteringen, enligt upphandlat pris.

Något speciellt arvode för utskrift av utredning och/eller behandlingsplan accepteras inte.

Uteblivande

Uteblivande före godkänd behandlingsplan kan inte debiteras Bedömning tandvård.

Efter att godkänd behandlingsplan upprättats och tillstyrkts kan ett uteblivande debiteras Bedömning tandvård och behandlingen av patienten fortsätta enligt behandlingsplanen. Vid ett eventuellt ytterligare uteblivande har patienten förverkat sin rätt till vård betald av Bedömning tandvård. För att få möjlighet till fortsatt vård enligt behandlingsplanen ska patienten själv betala uteblivandekostnaden.

Bedömning tandvård accepterar uteblivandedebitering för psykoterapeut med halva besöksavgiften, enligt upphandling. För tandläkare accepteras halva timtaxan, dock högst en timma.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan krävs från behandlingsstart och ska innehålla information som styrker patientens tandvårdsrädsla. Bedömningsansökan ska efter utredning av legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiatriker kompletteras med en underskriven behandlingsplan samt planerade odontologiska åtgärder.

Bedömning tandvård täcker alltid kostnaden för

 • Högst ett besök hos tandläkare.
 • Högst ett besök hos psykoterapeut.
 • Högst ytterligare ett besök där avsikten är att upprätta och skriva under en gemensam behandlingsplan om detta inte kunnat utföras vid tillfället för basundersökning av odontologiskt behandlingsbehov.

Exempel på behandlingsplan

Behandlingsplan för behandling av tandvårdsrädsla

Patient:

Personnr:

Psykolog/psykoterapeut:

Behandlingsplan

 1. Psykoterapeutisk konsultation och utredning av rädslan (utredningen bifogas bedömningsansökan).
 2. Undersökning av tandstatus i närvaro av psykolog/psykoterapeut.
 3. Planering av nödvändig tandvård.
 4. Inledning av nödvändig tandvård med psykolog/psykoterapeut i närhet.
 5. Utvärdering av genomgången behandling samt planering av fortsatt behandling hos tandläkare resp hos psykolog/psykoterapeut.

Datum             Underskrift av tandläkare

Jag godkänner ovanstående behandlingsplan och är informerad om de villkor Region Jönköpings län ställer för behandlingens genomförande.

Datum             Underskrift av patient

 

Grupp 11 - Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktioner mot dentala material

SFS 1998:1338

Personkretsen

Personer som har avvikande reaktioner mot dentala material.

11:1 Personer som uppvisar lokala reaktioner mot dentala material, exempelvis lichenoida reaktioner i munslemhinnan. Reaktionen ska vara besvärsgivande och verifieras av odontolog med särskilda kunskaper i oral medicin. Vid symptomgivande ulcerösa eller atrofiska lichenförändringar i munslemhinnan i anslutning till dentala material ska utredning om ett eventuellt samband mellan förändringen och det dentala materialet göras av en medicinsk eller odontologisk specialist. I vårt län innebär detta att patienten ska remitteras till sjukhustandvården i Jönköping. Enbart PAD för att diagnostisera att det föreligger en symptomgivande lichenförändring godkännes inte.

11:2 Vid befarad allergisk reaktion mot ett dentalt material utreds om det finns något samband mellan allergin och det dentala materialet. Ett sådant samband anses föreligga om en allergologisk eller annan likvärdig utredning visat att detta är sannolikt. En sådan utredning ska göras av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi. Vid konstaterad guldallergi ska det föreligga lokala reaktioner mellan guldfyllning/krona och munslemhinna.

Följande kriterier ska föreligga vid allergi:

 • Dokumenterad allergi för tandvårdsmaterialet. (Hudtest gjord av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi.)
 • Förekomst av tandvårdsmaterialet i munhålan.
 • Slemhinneförändringar i munhålan i anslutning till fyllningsmaterialet eller ett verifierat samband mellan den avvikande reaktionen och det dentala materialet.

Förtydligande

En förutsättning för att bestämmelserna om hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ska tillämpas är att det finns ett verifierat samband mellan det dentala materialet och den avvikande reaktionen i form av en lichenförändring eller allergi. Ytterligare en förutsättning är att tanden inte har ett odontologiskt behandlingsbehov, t ex karies. Patientens odontologiska behov ska först åtgärdas med avgift enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens ersättningssystem.

Vårdens omfattning

Hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler avser, förutom undersökning och utredning, endast byte av material i fyllningar och kronor som står i direkt kontakt med slemhinneförändringen. Utbyte sker med fyllningar och kronor av samma omfattning som den ursprungliga. Vid behov kan fyllning bytas mot kronterapi. Krävs pelare ersätts även denna samt eventuell endodonti på teknisk indikation. Vid rotfrakturer ersätts extraktion. I vissa fall bör byte av protesmaterial omfattas men med likvärdigt utförande av protesen.

Detta ersätts inte

Parodontalbehandling eller hygienbehandling ingår inte. Om det i samband med byte av fyllningar och kronor behövs revidering av underarbetet t ex i form av rotfyllningar omfattas dessa inte av hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska vid lokal reaktion innehålla:

 • kopia på intyg från sjukhustandvården som styrker att patienten har en symtomgivande lichenoid kontaktreaktion. Av intyget ska framgå vilka fyllningar/kronor som är indicerade att byta till annat material.
 • eventuellt PAD-svar.

Bedömningsansökan ska vid befarad allergisk reaktion innehålla:

 • kopia på hudtest som verifierar denna.
 • uppgift om reaktionens läge i förhållande till fyllningen.

Förekomsten av olika tandvårdsmaterial i munnen ska alltid vara dokumenterad.

 

Grupp 12 - Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering

SFS 1998:1338

Personkretsen

Patienter som i samband med långvariga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i den medicinska rehabiliteringen får detta utfört inom ramen för hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. Ett verifierat samband med patientens symtom behöver inte föreligga.

Förtydligande

En förutsättning för att bestämmelserna om hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler ska gälla är att det inte föreligger något odontologiskt behandlingsbehov. Patientens odontologiska behov ska först åtgärdas med avgift enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens ersättningssystem.

Utredning och utredningsplan

Utbytet av tandfyllningarna sker efter en utredningsplan, som upprättats under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till patientens symtom. Utredningen ska ha kommit så långt att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan utbyte av tandfyllningar kan bli aktuellt.

Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen. Läkarremissen ska ange att utbytet av tandfyllningarna är ett led i patientens rehabilitering. Det ska styrkas att patienten har haft långvariga besvär och genomgått utredningar under flera år. Det är viktigt att initiativet till utbytet av tandfyllningar kommer från specialistläkaren och att läkaren anser att utbytet av tandfyllningarna sker som ett led i den medicinska behandlingsplanen.

Med tandfyllningar avses amalgamfyllningar, kompositfyllningar, glasjonomerfyllningar samt kron- och broarbeten. I vissa fall bör utbyte av protesmaterial ersättas, dock endast med annat protesmaterial i likvärdigt utförande.

Bedömningsansökan

Bedömningsansökan ska innehålla läkarintyg som visar att patienten är väl utredd avseende medicinska orsaker till besvären. Av intyget ska framgå att fyllningsbytet är en del av patientens medicinska rehabilitering. Aktuella röntgen ska alltid medskickas.

 

Grupp 15 - Frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade

 

Personkretsen

Här avses bettrehabilitering av patient som fått frätskador efter genomgången refluxsjukdom eller ätstörningssjukdom. Patienten ska, av läkare, bedömas vara medicinskt färdigbehandlad innan bettrehabiliteringen påbörjas.

Utredning och läkarintyg

Läkarintyg krävs. Aktuell diagnos avses. Sambandet mellan sjukdom och frätskador måste vara säkerställt så att orsaken inte är slitage under lång tid. Terapiplanering ska utföras av specialisttandläkare i protetik. Vården kan utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkaren.

Vårdens omfattning

Endast en fullständig bettrehabilitering kan fås enligt hälso- och sjukvårdens öppenvårdsregler. TLV's definition av erosion som ersätter rehabilitering med fast protetik gäller. Se kronregel D3 TLVfs 2015:1.

Detta ersätts inte

Om patienten får recidiv och därefter åter blir medicinskt färdigbehandlad godkänns inte någon ny bettrehabilitering. Rehabilitering på grund av parodontit omfattas inte.

Bedömningsansökan

Till bedömningsansökan ska bifogas läkarintyg. Av läkarintyget ska framgå att patienten är medicinskt färdigbehandlad. Aktuellt läkarintyg får inte vara äldre än 6 månader. Innefattar ansökan omfattande protetisk rehabilitering ska studiemodeller bifogas ansökan. För att omfattas av tandvårdsstödet ska ansökan om tandvårdsbehandling inkomma senast inom 5 år från det att patienten anses vara medicinskt färdigbehandlad.

Kontakt

Bedömning tandvård
Folkhälsa och sjukvård,
Regionens hus

010-242 41 81 eller 010-242 41 82

Kontaktperson för innehåll
Anna-Karin Wixe
E-post:
Tfn: 010-242 41 96

Kontaktperson för publicering
Ing-Marie Karlsson
E-post:
Tfn: 010-242 41 85

Anita Liljegren
E-post:
Tfn: 010-242 42 15

Om bedömning tandvård
 

Relaterad information

Allmänna riktlinjer och administration

Tandhälsoregistret, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Behandlingsgång omhändertagande S4 (pdf, nytt fönster)

Utskriftsvänlig version

Praktiska instruktioner för den del av tandvårdsreformen som avser tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppdaterad: 2018-12-27
Ing-Marie Karlsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion