Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Böcker och spel från junipaketet

Letterbox Club Sverige

Kommunerna i Jönköpings län prövar tillsammans metoden Letterbox Club – en metod för att stimulera och utveckla barns läs- och matematikförmåga.

Forskning visar att barn som är placerade i familjehem eller barn som vuxit upp i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd lämnar i genomsnitt skolan med lägre betyg än andra barn. Jönköpings län har tidigare deltagit i ett nationellt forskningsprojekt om placerade barns läsning och med Letterbox Club fortsätter vi sätta fokus på barns inlärning.

Bok- och spelpaket skickas hem till barnen

Letterbox Club kommer ursprungligen från England och har visat sig ge signifikanta förbättringar av barns läsning. Bok- och matematikpaket skickas en gång i månaden direkt hem till barnen. Paketen bygger helt på barnens lust till läsupplevelser och önskan att själva söka ny kunskap.

Paketen har satts samman med hjälp av bibliotekarier, pedagoger och forskare.

Lust att läsa och räkna

Syftet är att ge utsatta barn en möjlighet att genom egna positiva läs- och spelupplevelser utveckla sin läs- och matematikförmåga. Läsförmågan är tydligt kopplat till prestationer inom i stort sett alla ämnen i skolan. Forskning visar också att matematisk förmåga är den förmåga som mest prognostiserar fortsatta skolresultat, följt av läsförmåga och uppmärksamhetsförmåga.

Interventionen är inte tänkt att direkt involvera skolan, utan har inriktat sig på barnens fritid och hemsituation.

Resultat och mätning

Bokpaket har skickats till ett 80-tal barn en gång i månaden under ett halvår. Barnens läs- och matematikkunskaper mättes före det första bokpaketet och mäts igen efter det sista. Vi utvärderar också barnens lust att läsa och lära; vad de tycker om böckerna och spelen, om paketen har förändrat deras intresse för läsning och matematik och om deras intresse för det lokala biblioteket har förstärkts.

De första mätningarna som presenterades under våren 2016 visar signifikanta förändringar hos barnens matematikkunskaper. Läsningen visar ingen förändring. Fler analyser ska göras parallellt med beslut om hur vi går vidare med arbetet.

Slutrapport Letterbox Club Sverige, 2016 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-01-31
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling