Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Bokryggar

Paired reading/parläsning

Tillsammans med Stockholms universitet och Allmänna barnhuset har kommunerna i Jönköpings län utvärderat parläsningsmetoden Paired reading - en metod för att stimulera och utveckla barns läsförmåga.

Det finns ett starkt samband mellan barns läskunnighet och deras skolresultat. Forskning visar att barn och ungdomar placerade i familjehem ofta har lägre betyg än andra barn. Tillsammans med fyra andra kommuner i landet var Jönköping, Nässjö och Värnamo kommuner med i ett nationellt forskningsprojekt för familjehemsplacerade barn och deras läsförmåga - Paired reading. Resultaten var goda och ledde till utbildningsinsatser för att sprida metoden till familjehem i hela länet.

Enkel läsmetod för parläsning

Läsmetoden Paired reading bygger på att barnet läser i kör tillsammans med en vuxen i familjehemmet. 20 minuter, minst tre dagar i veckan, i 16 veckor.

Barnens läskunnighet mättes före och efter projektperioden. Resultaten är goda. För varje månad i projektet utvecklades barnens läsförmåga med nästan tre månader. På fyra månader har genomsnittsbarnet i årskurs 2-6 höjt sin läsålder med nästan ett år. Även barnens ordförråd har ökat.

Utbildningsinsatser

Alla familjehem erbjuds nu löpande utbildning i metoden via sin kommun. Utbildningarna samordnas regionalt av FoUrum. Familjehemsföräldrarna går utbildningen tillsammans med en socialsekreterare, som sedan har uppdraget att stödja familjehemsföräldern i läsperioden. Utbildningarna genomförs av pedagoger som är väl förtrogna med metoden och med familjehemsvård.

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare
sofia.lager.millton@rjl.se
072-230 33 07

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling