Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Rättssäker handläggning och dokumentation

FoUrum stödjer kommunerna i att utveckla utredningsstöd, ge kompetenshöjning och med regional samordning kring handläggningen av särskilt utsatta barn och unga. Det görs bland annat genom nätverksträffar med samarbetspartners och berörda i kommunerna, utbildningssatsningar, metodstöd och att ta fram gemensamma rutiner.

BBIC - barns behov i centrum

Vi arbetar främst utifrån Barns Behov I Centrum (BBIC). BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården. Systemet är framtaget av Socialstyrelsen. Vi är samordnare i länet för att stödja kommunerna i arbetet med BBIC-systemet och ansvarar för samordning av utbildning i länet.

I arbetet eftersträvar vi:

  • ett förstärkt barnperspektiv
  • en ökad delaktighet av barn och föräldrar
  • en rättssäker handläggning
  • färre återaktualiseringar

Barn som utsätts för övergrepp

Barnahus är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet, polismyndigheten och åklagarmyndigheten.

Kontakt

Sofia Lager Millton
FoU-ledare

072-230 33 07

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling