Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Individens behov i centrum - IBIC

https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/individens-behov-i-centrum-ibic/

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC (äldres behov i centrum) och inkluderar numera alla vuxna personer, oavsett ålder och funktionsnedsättning, som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det länsgemensamma projektet IBIC inkluderar även Hälso- och sjukvårdslagen genom en tidigare utvecklad processmodell för hälso- och sjukvårdspersonal.

IBIC är ett stöd för att identifiera och beskriva en persons behov, resurser, mål och resultat inom den del av socialtjänsten där en person genomgår en process. IBIC är behovsanpassat, vilket innebär att varje person får stöd med utgångspunkt från sina individuella behov och mål - inte utifrån utbudet av befintliga insatser.

IBIC bygger på en strukturerad dokumentation med en nationell informationsstruktur, ett nationellt fackspråk och ICF. ICF är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Det används för att beskriva individens behov, resurser och mål. Dokumentationen blir enklare, vilket ökar kvaliteten och skapar förutsättningar för en evidensbaserad praktik.

Kontakt

Emma Grundström
FoU-ledare
emma.grundstrom@rjl.se
072-230 33 06

Uppdaterad: 2018-02-02
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling