Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Inflytande och delaktighet

Som ett led i vårt uppdrag att utveckla en evidensbaserad praktik arbetar vi övergripande med att stärka brukarmedverkan. Utvecklingen av stärkt brukarmedverkan är en central del av evidensbaserad praktik och i linje med det nationella arbetet.

Genuin brukarmedverkan bidrar till att öka kunskapen om medborgarnas behov och vad som är till reell nytta för dem. Brukarmedverkan bidrar på så sätt till bättre underbyggda beslut. En större tydlighet om vad som är viktigt för den enskilde eller grupper av människor med samma eller liknande behov bidrar till att verksamheten arbetar med rätt saker.

Ett strategiskt arbete med konkreta verktyg

För att säkerställa att en stark brukarmedverkan systematiskt omsätts i vår verksamhet har en särskild strategi utvecklats tillsammans med berörda FoU-ledare, brukare och länets kommuner. Strategin har antagits av vår politiska styrelse, den tidigare primärkommunala nämnden - numera samverkansorgan.

Vi använder konkreta verktyg för FoU-ledarna, exempel är delaktighetstrappan och inflytandetrappan. Strategin kompletteras med en checklista att använda som stöd för hur brukarmedverkan kan realiseras.

För att veta om och hur arbetet med brukarmedverkan faller ut är det angeläget att mäta och värdera de aktiviteter som beslutas och genomförs. Särskilt intressant är metoder som synliggör inflytande, makt och maktrelationer.

Strategi för inflytande och delaktighet för personer med egen erfarenhet (pdf, nytt fönster)

Förstärkt brukarmedverkan – en del av en evidensbaserad praktik. En undersökning av hur chefsnätverken inom FoUrum, Region Jönköpings län, erfar brukarinflytande (pdf, nytt fönster)

Mer information

Brukare och patienter som aktiva medskapare, SKL (extern webbplats, nytt fönster)

Kontakt

Åsa Melkersson
Brukarinflytandestrateg

Uppdaterad: 2018-09-24
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling