Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Evidensbaserad praktik

FoUrums verksamhetsidé är att långsiktigt och samordnat stödja kommunernas arbete med en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utgångspunkten i en evidensbaserad praktik är brukarnas inflytande, att stärka den professionella kompetensen och att integrera forskning och praktik.

En evidensbaserad praktik innebär ett arbetssätt där man utgår från brukarens erfarenheter och kunskap, de professionellas yrkeskunskap samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap - men också situation och omständighet.

Statlig överenskommelse

Det finns en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Stödet ges bland annat för att utveckla så kallade regionala stödstrukturer. FoUrum utgör en plattform för den regionala stödstrukturen i Jönköpings län.

Vårt arbete ska i slutändan gynna brukaren och vara hen till nytta. FoUrum arbetar för att ge kommunerna ett praktiskt verksamhetsstöd i enlighet med den statliga satsningen på en kunskapsutveckling. Det handlar till exempel om kvalitetsarbete, omvärldsbevakning, ledarskapsprogram och att uppmärksamma chefernas roll som drivkraft i att utveckla kvalitet och förbättringsarbete.

Vi är också medlemmar i den nationella föreningen FoU Välfärd, som anordnar årskonferenser och stimulerar nätverksbyggande för FoU-miljöer i landet.

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling