Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Interaktiv forskning

Den evidensbaserade praktiken bygger på ett synsätt där aktuell forskning tillsammans med professionellas kunskap och brukarnas erfarenheter utgör grunden för arbetssättet. Att integrera forskning och praktik är ett av målen med vår verksamhet.

Interaktiv forskning har många namn; aktionsforskning, utvecklingsinriktad forskning och praxisforskning är några av dem. FoUrum samarbetar med olika universitet och högskolor.

Att forska med praktiken

Syftet med den interaktiva forskningen är att knyta de praktiska frågeställningarna till ett vetenskapligt forskningsfält. Praktikerna bidrar med sig yrkeskunskap och kännedom om sammanhanget; forskarna med det kritiska tänkandet och teorier om lärande och utveckling.

Utgångspunkten är att forskningen görs med praktiken, inte på eller för. Båda parter bidrar lika mycket till en långsiktig kunskapsutveckling, som syftar till att både nå ny teoretisk kunskap som praktiskt användbar kunskap.

Samverkan

FoUrum samarbetar med en rad olika lärosäten i landet och har ett särskilt samarbetsavtal med Hälsohögskolan i Jönköping. Dessutom är FoUrum en av parterna i Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, en samarbetsplattform mellan kommunerna i länet, Region Jönköpings län och Högskolan i Jönköping.

En särskild forskningsstrategisk utvecklingsgrupp med forskare från skilda lärosäten är också knuten till FoUrum. Gruppens uppgift är att förmedla kontakter mellan våra utvecklingsprojekt och forskare och forskarnätverk från andra håll i landet, men också att stödja oss i arbetet med vår forskningsstrategi och hur vi bäst sprider våra resultat.

Uppdaterad: 2017-03-27
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling