Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Metoder för systematisk uppföljning

Det är viktigt att skapa förtroende för den sociala vården och omsorgen, vilket gör det angeläget att noggrant följa insatser på verksamhetsnivå. Det gör det viktigt att reda ut vilka system för uppföljning och utvärdering av verksamheten som finns att tillgå och vilka olika underlag de kan ge. Här agerar vi stöd i kommunernas utvecklings- och uppföljningsarbete.

ASI – Addiction Severity Index

ASI (Addiction Severity Index) är en utrednings- och bedömningsmetod inom missbruks- och beroendevården, som idag används av alla kommuner i Jönköpings län. Klienten är delaktig på så sätt att han eller hon själv skattar sin oro och sitt hjälpbehov utifrån standardiserade skalor. Intervjuaren skattar därefter hjälpbehoven utifrån klientens svar och dessa presenteras i en obligatorisk återkoppling. Intervjun leder till en vårdplan.

UBÅT

För användare av ASI finns nu ett formulär för lokal uppföljning och beskrivning av åtgärder kallat UBÅT utvecklat av Umeå universitet. UBÅT är tillgängligt för alla som använder ASI-net och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp åtgärder som en klient erhåller.

Öppna jämförelser

I samverkan mellan SKL och Socialstyrelsen görs så kallade öppna jämförelser inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera kommuner och landsting/regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. I Jönköpings län samlas kommunerna för att göra gemensamma tolkningar och analyser av resultaten; alla resultat presenteras dessutom i länsrapporter sammanställda av FoUrum.

LOKE – Modell för lokal uppföljning

LOKE står för lokal evidens och är en modell för lokal uppföljning av kommunal öppen- och heldygnsvård som riktar sig till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Målet är att skapa ett system för kontinuerlig och systematisk dokumentation och analys. I Jönköpings län arbetar vi med flera kommuner för att stödja dem i arbetet med LOKE.

HVB-uppföljning

Socialtjänsten i länet har gett i uppdrag till FoUrum att samordna en länsgemensam upphandling av hem för vård och boende (HVB) för kommunerna i Jönköpings län. Detta arbete beskrivs på en gemensam sida som även omfattar HVB-vård för barn och unga.

Uppdaterad: 2018-06-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling