Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

1. Vårdval i Jönköpings län

1.1 Regionens vision

För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål för vårdval

Utifrån regionens budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige mål, uppdrag och ersättningsvillkor för den vård som drivs inom ramen för Lag om valfrihetssystem (2008:962).

Detta är regionens övergripande mål för organisation och styrning av hälso- och sjukvården enligt Lag om valfrihetssystem:

Stärker invånarnas inflytande genom att

 • invånarna väljer vårdgivare
 • vårdpengen följer invånaren
 • vårdgivaren går invånarnas val till mötes
 • redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
 • vården ges med kontinuitet och bred kompetens
 • vården ges på lika villkor över hela länet

Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom att

 • stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
 • sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling
 • utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 • stimulera mångfald av vårdgivare
 • delta aktivt i forskning och utveckling
 • handleda och utbilda studenter

Styr mot önskvärda resultat genom att

 • ge invånare med störst behov störst vårdpeng
 • premiera förebyggande arbete
 • stimulera samverkan och bidra till hälso- och sjukvårdssystemets utveckling
 • ha hög tillgänglighet
 • ge patientsäker vård
 • premiera högsta kvalitet i det kliniska omhändertagandet
 • stödja kostnadseffektiv vård

Primärvård inom vårdval 2018

Fastställd av regionfullmäktige 5 december 2017. Gäller från och med 1 januari 2018.

Mer information

Lag om valfrihetssystem, riksdagen (nytt fönster)

Kontakt

Uppdaterad: 2018-10-19
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion