Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

6. Allmänna villkor

6.1 Utgångspunkter

6.2 Invånarnas val

6.3 Ansvar och skyldigheter

6.4 Tillgänglighet

6.5 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

 

6.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera som vidtagits med anledning av ovanstående.

Diskrimineringslag, riksdagen (nytt fönster)

Föräldraledighetslag, riksdagen (nytt fönster)

Barnkonventionen

Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår från denna.

FN:s barnkonvention, Unicef (nytt fönster)

Hållbar utveckling

Leverantören ska följa regionens Program för hållbar utveckling 2017-2020. Leverantören ska samverka med regionen i miljöfrågor och redovisa hur verksamheten systematiskt arbetar med att uppfylla relevanta mål enligt programmet.

Leverantören ska årligen beskriva:

 • verksamhetens betydande miljöaspekter och miljömål samt uppnådda resultat
 • roller och ansvar för att uppfylla regionens miljömål
 • hur miljöfrågor kommuniceras i verksamheten
 • hur verksamheten identifierar, inventerar och bedömer miljörisker

Program för hållbar utveckling 2017-2020 (nytt fönster)

Information

Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och service eller samarbetet mellan leverantören och regionen.

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och underleverantörer.

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.

Kunskapsstyrd och kvalitetssäkrad vård

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.

Leverantörens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan för att säkra resultat tillsammans med andra vårdgivare.

Leverantören ska följa regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och använda regionens mallar för beslutstöd och vårdplaner.

Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i regionens arbete med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet med Regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (nytt fönster)

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta (nytt fönster)

Marknadsföring

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska vara saklig och korrekt.

Marknadsföringslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientens rättigheter

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter enligt svensk lag. Det gäller bland annat rätten att snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Likaså rätt till information enligt patientlagen, självbestämmande och delaktighet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt, inflytande över behandling, behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning, val av utförare samt deltagande i patientsäkerhetsarbete.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Vården ska utformas i samråd med patienten. Leverantören ska ta vara på patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientlag, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhet

Leverantören ska följa patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. Leverantören ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska samverka med chefläkare, medverka i enskilda patientärenden och biträda patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av enskilda ärenden.

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt lex Maria. Leverantören kan få stöd från regionens lex Maria-ansvariga.

Leverantören ska beakta regionens satsning ”Säker vård – alla gånger” inom de områden som berör verksamheten. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa kunskapsområden.

Leverantören ska delta i för verksamheten relevanta risk- och händelseanalysmetoder och mätningar samt regionens utbildningar i patientsäkerhet för chefer.

Lex Maria, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Patientsäkerhetsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag, riksdagen (nytt fönster)

Säker vård – alla gånger (nytt fönster)

Samverkan

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, överenskommelser och regionens riktlinjer. Samverkan gäller enskilda patienters vård men också planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt kompetensutveckling.

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem för samverkan i Jönköpings län, Landstinget och Regionförbundet i Jönköpings län”.

Leverantören ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja så att invånarna garanteras god vård. När leverantören själv inte kan tillgodose invånarnas behov ska samverkan ske med andra vårdgivare, myndigheter och organisationer.

Samverkan mellan regionen och leverantörer organiseras i medicinska programgrupper och regelbundna forum för information och dialog med verksamhetschefer. Medicinska programgrupper består av representanter från regionen och leverantörer i privat och regionens regi.

Medicinska programgrupper har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa primärvårdens resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa dokument i regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse representanter i olika samverkansorgan.

Ledningssystem för samverkan i Jönköpings län (nytt fönster)

6.2 Invånarnas val

Invånaren väljer vårdcentral

Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren åtar sig att i första hand vända sig till den valda vårdcentralen och medger att regionen ger ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen.

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral.

För barn och ungdomar under 18 år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler.

Invånaren är fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst, och kan när som helst välja en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte läkare. Däremot ska vårdcentralen erbjuda fast läkarkontakt.

Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en vårdcentral.

Invånarnas val administreras av regionen. Invånaren väljer vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller på regionens blankett för vårdval. Regionen registrerar invånarens val. Ansvaret för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats.

Nyinflyttade och nyfödda

Regionen ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan väljas. Regionen ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val.

Invånare som flyttar inom Jönköpings län

Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan.

Invånare med skyddade personuppgifter

Invånare med skyddade personuppgifter registreras inte på någon vårdcentral.

Anmälan av kapacitetsbrist

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan regionen bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem.

I en sådan situation kan leverantören få hjälp av regionen att informera och hänvisa invånare till en annan vårdcentral.

När en vårdcentral upphör

När en vårdcentral upphör överförs invånarna som är registrerade på vårdcentralen tillfälligt till regionens vårdvalsenhet.

Regionen ansvarar för att informera berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden.

Senast tre månader efter att vårdcentralen upphört fördelar regionen ansvaret för den tidigare vårdcentralens geografiska närområde till befintliga och eventuella nya godkända vårdcentraler inom kommunen.

6.3 Ansvar och skyldigheter

Allvarlig händelse och katastrofberedskap

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap.

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i beredskap (TIB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd.

Leverantören ska upprätta en plan för allvarlig händelse. Planen ska innehålla larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska uppdateras och meddelas regionens beredskapschef senast 1 december varje år.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan bedrivas även i kritiska lägen.

Föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel

Leverantören ska förskriva hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial samt näringsprodukter enligt regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.

Hjälpmedel (nytt fönster)

Insyn

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Kommunallag, riksdagen (nytt fönster)

Intyg

Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.

Läkemedel

Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Leverantören ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer för förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning uppfylls.

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning.

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid ordinationsförändringar.

Leverantören ska använda Pascal som ordinationsverktyg för patienter med maskinell dosdispensering. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens riktlinjer.

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin förskrivning av antibiotika med hjälp av regionens uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika.

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom läkemedelsområdet”.

Samverkansregler för vård och industri, SKL (nytt fönster)

Läkemedelskommitténs riktlinjer (nytt fönster)

Medicinsk service/diagnostik

Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av personal från ackrediterad laboratorieverksamhet.

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.

Medicinsk service från annan leverantör än Region Jönköpings län

Riktlinjer för hantering av remisser i Cosmic, Regionens intranät (pdf)

Medicinteknisk utrustning

Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. Leverantören ska ha den utrustning som behövs för uppdraget och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1).

Obligatorisk utrustning: EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, dermatoskop, spirometer, defibrillator, bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare.

Socialstyrelsens föreskrifter för användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (nytt fönster)

Patientjournal

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, rutinbeskrivningar, och mallar.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Offentlighets- och sekretesslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientdatalag, riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag, riksdagen (nytt fönster)

Tryckfrihetsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Patientskadeförsäkring

Regionen tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till LÖF respektive läkemedelsskada till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören är skyldig att tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för handläggning av anmälda ärenden.

Patientskadelag, riksdagen (nytt fönster)

Sjukskrivning

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (nytt fönster)

Smittskydd

Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet, samt följa Smittskyddslagen (SFS 2004:168), Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) och regionens riktlinjer för smittskydd.

Leverantören ska i samarbete med smittskyddsenheten upprätta en handlingsplan vid utbrott av smittsamma sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ta prover, kontrollera, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, provtagning, behandling och remittering.

Leverantören ansvarar för provtagning av enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och skärskador.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster)

Smittskyddslag, riksdagen (nytt fönster)

Smittskydd (nytt fönster)

SmiNet (nytt fönster)

Vårdhygien

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. Leverantören ska rapportera ny- eller ombyggnation, installation av medicinteknisk utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

Screening för multiresistenta bakterier (nytt fönster)

Vårdhygieniska riktlinjer (nytt fönster)

6.4 Tillgänglighet

Filial

För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att bedriva en del av sin verksamhet vid en filial på annan adress. Med filial menas en underavdelning till leverantörens huvudmottagning i annan lokal än där huvudmottagningen finns.

Verksamheten får starta när regionen verifierat och godkänt filialen.

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen.

Leverantören ansvarar för att patienter med behov av vård som inte kan ges på filialen erbjuds den vården på huvudmottagningen. Om filialen inte har öppet i samma omfattning som huvudmottagningen ska leverantören se till att patientens behov av vård erbjuds på huvudmottagningen under ordinarie öppettider.

Leverantören ansvarar för att det tydligt framgår att filialen är en underavdelning till huvudmottagningen. Filialer är inte valbara och tas därför inte med i regionens förteckning över valbara vårdcentraler.

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på huvudmottagningen.

Om verksamheten vid en filial omfattar mer än 5 000 läkarbesök per år ska verksamheten vid filialen uppfylla samma krav som leverantörens huvudmottagning.

E-hälsa

Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-hälsotjänster enligt regionens riktlinjer:

 • kontaktkort på 1177 Vårdguiden
 • bokning av akuta och planerade besök enligt regionens basutbud för webbtidbok
 • förnyelse av recept och hjälpmedel
 • rådgivning
 • journalen via nätet
 • påminnelser via SMS
 • stöd och KBT-behandling via Internet

Leverantören ska erbjuda nya e-hälsotjänster enligt regionens beslut.

Distansbesök

Leverantörer som erbjuder distansbesök ska följa regionens riktlinjer för informationssäkerhet och digitala vårdmöten.

Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.

Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal och registreras enligt regionens riktlinjer.

Remisser utifrån distansbesök ska utformas enligt regionens riktlinjer.

Förtydligande basutbud för webbtidbokning

Information till invånare

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten drivs på uppdrag av regionen enligt lag om valfrihetssystem.

Leverantören ska leverera kontaktuppgifter till vårdcentralens kontaktkort på 1177 Vårdguiden enligt regionens riktlinjer ”Kontaktuppgifter för hälso- och sjukvården”.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och standard för kallelser. Leverantören ska medverka i regionens informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet.

Remisser

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (2004:11), regionen riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ansvarar för att diagnostik och behandling som ligger inom det allmänmedicinska kompetensområdet är gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver remitteras vidare.

Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (nytt fönster)

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta (nytt fönster)

Sjuk- och behandlingsresor

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.

Regelverk för sjukresor, Länstrafiken (nytt fönster)

Telefon

Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.

Tolk

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Vårdgaranti

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantins krav på tillgänglighet. Leverantören ska uppfylla de högre krav på tillgängligheten som beslutas av regionfullmäktige.

Förordning om vårdgaranti, riksdagen (nytt fönster)

6.5 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

Arbetsgivaransvar

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens

Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med allmänmedicinsk specialitet som bas, och en bemanning som säkerställer kontinuiteten i verksamheten.

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.

Leverantören ansvarar för att chefer och personal får den fortbildning som behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.

Forskning och utveckling

Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören delta i interaktiv forskning.

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning. Leverantören ska informera regionen om vilka forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. Regionen är huvudman för forskningsprojekten.

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra organisationer. Vid bedömning av forskningsansökningar jämställs vårdcentraler i privat och regionens regi. Samma kvalitetskrav och prioriteringsordning gäller.

Meddelarfrihet och meddelarskydd

Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig verksamhet.

Socialförsäkringsavgifter

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.

Offentlighets- och sekretesslag, riksdagen (nytt fönster)

Patientdatalag, riksdagen (nytt fönster)

Patientsäkerhetslag, riksdagen (nytt fönster)

Personuppgiftslag, riksdagen (nytt fönster)

Primärvård inom vårdval 2018

Fastställt av regionfullmäktige 5 december 2017. Gäller från och med 1 januari 2018.

 

Uppdaterad: 2017-12-21
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv