Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

7. Uppdragsbeskrivning primärvård

7.1 Vårduppdrag

Primärvården är den genuina basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet och regionens mål är att huvuddelen av invånarnas konsumtion av öppen hälso- och sjukvård sker i primärvården.

Vårdcentralen är förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet.

Uppdraget, som förutsätter multiprofessionell samverkan i team, består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning för invånare som valt vårdcentralen.

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos alla som vänder sig till vårdcentralen. Leverantörens läkare ska göra hembesök när patientens tillstånd kräver det.

Leverantören ska identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att stärka invånarnas förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa. I uppdraget ingår även att aktivt bidra till förnyelse och utveckling av innovativa arbetsformer i samverkan med andra samhällsaktörer.

Vårdcentralen har en ledande roll som samordnare av invånarnas vårdbehov. Leverantören ska aktivt medverka till en väl sammanhållen vårdkedja när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdcentralen kan erbjuda.

Leverantören ska erbjuda fast läkarkontakt och organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning.

7.2 Geografiskt närområde

Regionen fördelar ansvar för geografiska närområden till godkända leverantörer. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system med nyckelkodsområde. Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polisen enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd.

 • Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar listningsansvarig vårdcentral för läkarmedverkan.
 • Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för läkarmedverkan.
 • Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens bakjour för läkarmedverkan.

När nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral upphör reviderar regionen ansvaret för geografiska närområden utifrån den nya situationen. En sådan revision påverkar inte invånarens val.

Förtydligande geografiskt närområde

7.3 Öppettider

Vårdcentralen ska vara öppen för akuta och planerade besök samt vara tillgänglig för tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov under vardagar 08:00-17:00, minst 36 timmar per vecka året om med undantag för nationella helgdagar.

Om vårdcentralen är stängd under vardagar 08:00-17:00 ska den som ringer få information om öppettider och hänvisning till en närliggande vårdcentral som vårdcentralen har skriftligt avtal med.

Vårdcentraler som har öppet mer än 08:00-17:00 vardagar kan få särskild ersättning.

7.4 Jour

Jourcentral

Leverantörerna ansvarar tillsammans för länets tre jourcentraler:

 • Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
 • Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
 • Värnamo (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo)

Jourcentralerna ska vara öppna vardagar klockan 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag klockan 10:00-22:00.

Vårdcentralerna i respektive jourområde bemannar jourcentralen i proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt jourcentralen. Bemanningen består av de kompetenser som behövs för att klara av jourverksamheten och det medicinska ledningsansvaret.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för jourcentraler. 90 procent av besöken ska klaras av inom två timmar.

Regionens 1177 Sjukvårdsrådgivning har telefonrådgivning dygnet runt. Under jourtid ansvarar 1177 Sjukvårdsrådgivning för all telefonrådgivning och tidsbokning.

Riktlinjer för primärvårdens jourverksamhet

Verksamhetschef och ansvarig vårdenhet

Regionen utser lex Maria-ansvarig läkare, verksamhetschefer och ansvariga vårdcentraler för jourcentralerna.

Verksamhetschefen ansvarar för jourcentralens bemanningsschema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial, jourcentralens systematiska patientsäkerhetsarbete, ledningssystem och rutiner samt dialogen med verksamhetscheferna för vårdcentralerna inom jourområdet.

7.5 Läkare i beredskap

Utöver bemanningen för jourcentralen ska leverantören ha läkare i beredskap vardagar klockan 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många invånare som valt vårdcentralen inom respektive jourområde.

Läkare i beredskap ska utifrån medicinskt behov göra hembesök hos patienter i hemsjukvården, både på korttidsboende, särskilda boenden samt i eget boende. Läkare i beredskap ska även göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis.

7.6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa.

Leverantören ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från befolkningsgrupper med störst behov.

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall sådan finns. Regionen uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer samverkar för invånarnas hälsa.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (nytt fönster)

Levnadsvanor

Leverantören ska lägga stor vikt vid invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras.

Fakta levnadsvanor (nytt fönster)

Hälsosamtal

Leverantören ska erbjuda och genomföra hälsosamtal med alla invånare som fyller 40, 50, 60 och 70 år genom personlig kontakt enligt anvisningar för hälsosamtal. Identifierade invånare med risk för ohälsa ska erbjudas råd, stöd och behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Förtydligande hälsosamtal

Fakta levnadsvanor (nytt fönster)

Vårdprevention

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för prevention av fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

Vårdprevention (nytt fönster)

Läkemedelsgenomgångar

Vårdenheten ska aktivt erbjuda alla vårdtagare över 75 år med kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt Socialstyrelsens riktlinjer och läkemedelskommitténs riktlinjer för läkemedelshantering. Vid behov ska leverantören genomföra fördjupad läkemedelsgenomgång.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (nytt fönster)

Läkemedelskommitténs riktlinjer för läkemedelshantering (nytt fönster)

7.7 Vårdsamordning

Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånarna som valt vårdenheten och är i behov av samordning.

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.

Vårdsamordnarna ska:

 • stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens behov
 • vara anträffbar på särskilt direktnummer vardagar klockan 08:00-17:00 för patienter med behov av samordning, närstående och vårdpersonal
 • samordna läkarbesök i hemmet vid behov och i förebyggande syfte i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård
 • vara patientens fasta vårdkontakt och samordna vårdplaneringsprocessen vid in- och utskrivning från sjukhus
 • aktivt delta i vårdplanering vid andra tillfällen än vid utskrivning från sjukhus
 • dokumentera patientens samordnade individuell plan (SIP) i Cosmic
 • utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
 • medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare

Leverantören får särskild ersättning för vårdsamordnarens arbete med samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus och andra situationer där detta behövs.

Övergripande vårdsamordnare

Regionen tecknar avtal med och ersätter leverantörer med ett övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare.

Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska:

 • stödja, samordna och informera vårdcentralernas vårdsamordnare
 • aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med primärvården, den specialiserade vården och kommunerna
 • ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och anhörigföreningar

7.8 Rådgivning

Vårdcentralen ska vara tillgänglig för sjukvårdsrådgivning under sin öppettid. Den som ringer ska kunna välja att bli uppringd samma dag. När vårdcentralen är stängd ska den som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen nästkommande vardag eller bli kopplad till 1177 Sjukvårdsrådgivningen..

7.9 Rehabilitering

Leverantören ansvarar för att invånarna har tillgång till rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, träning och behandling enligt villkor 3 i överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, nationella riktlinjer och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha rehabiliteringskoordinator och tillgång till den rehabiliteringskompetens som anges i riktlinjer och styrdokument.

Rehabilitering ska vara en naturlig del i vårdcentralens vårdprocesser och bidra till att invånare med sjukdom eller skada når och behåller bästa möjliga funktion och förmåga och ges förutsättningar för delaktighet i samhällslivet.

Vårdenheten ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller aktivitetsnedsättning.

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och sjukgymnast enligt ”Avtal mellan regionen och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende” (KomHem).

Mål och styrdokument inom försäkringsmedicin (nytt fönster)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

7.10 Habilitering

Leverantören ansvarar för att invånarna, som valt vårdcentralen, som har en medfödd eller tidigt förvärvad skada får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har kompletterande insatser från habiliteringscentrum.

7.11 Barnhälsovård

Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Leverantörer som tecknar avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan kan få särskild ersättning.

Barnhälsovårdens nationella program (nytt fönster)

7.12 Psykisk hälsa

Leverantören ska erbjuda stödsamtal samt bedöma, utreda och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrisk specialistvård.

Leverantören ska arbeta med att bevara och förbättra invånarnas psykiska hälsa. Insatser och arbetssätt ska anpassas så att de motsvarar patienters olika behov enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska erbjuda insatser från ett psykosocialt team enligt dokumenten ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och regionens i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning”.

För invånare med behov av insatser från flera huvudmän ska vårdcentralen medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas.

Leverantören kan få kvalitetsersättning för god tillgänglighet till psykosocialt team.

Förtydligande tillgänglighet till psykosocialt team

Huvudriktlinjer för samverkan mellan primärvård och psykiatri (nytt fönster)

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och regionens i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning (nytt fönster)

7.13 Riskbruk, missbruk och beroende

Leverantören ska följa nationella riktlinjer för riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel och regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt framtagna lokala överenskommelser och regionens överenskommelse med länets kommuner – ”Överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller dopningsmedel”.

Leverantören ska ha legitimerad personal, socionom inom hälso- och sjukvård eller underleverantörsavtal i den utsträckning som krävs för att klara behandlingskraven för de invånare som valt vårdcentralen. Personalen ska ha kompetens inom missbruk och beroende motsvarande regionens särskilda utbildning.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller dopningsmedel (nytt fönster)

7.14 Läkarmedverkan i hemmet

Hembesök

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för läkare att göra planerade och akuta hembesök när invånarens tillstånd kräver det. Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet via jourcentralen.

Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård kan vid behov och i samverkan med vårdcentralens läkare göra planerade och oplanerade besök i hemmet hos patienter som inte är inskriven i hemsjukvård.

Leverantören kan få särskild ersättning för fysiska läkarbesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård.

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för läkarmedverkan i hemsjukvården för invånare som valt vårdcentralen. Ansvaret definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören och kommunen.

När patientens tillstånd kräver det ska läkarna tillsammans med sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård göra planerade och akuta hembesök hos patienter inskrivna i hemsjukvården. Kvällar, helger och nätter ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatserna via jourcentralen.

Leverantörens läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam. Läkarna ska ha kännedom och kunskap om vilka invånare som är registrerade i hemsjukvården. Läkarna ska aktivt bedöma invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård.

Leverantören kan få särskild ersättning för fysiska läkarbesök hos patienter inskrivna i hemsjukvård.

Förtydligande läkarbesök i hemmet

Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län (nytt fönster)

7.15 Läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer

Kommunen väljer vilka leverantörer man vill teckna avtal med om läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda boendeformer. Ansvaret definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”.

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför leverantörens geografiska närområde.

Leverantörer som har avtal med kommunen ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd. Leverantören ska även göra avgränsade insatser av enklare medicinsk karaktär när patientansvarig läkare inte behöver kallas in.

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs läkarkompetens.

Sjuksköterskors rätt att vid enstaka tillfällen ge läkemedel utan föregående läkarordination regleras i ”Generella direktiv för läkemedel i akutförråden på särskilda boenden i Jönköpings län”.

Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län (nytt fönster)

Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso- och sjukvård i Jönköpings län (nytt fönster)

7.16 Läkarmedverkan i palliativ vård

Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ vård enligt regionens processbeskrivning för palliativ vård.

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal och registrering i Svenska palliativregistret. Patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller patienter vars livssituation medför särskilda behov kan remitteras till länets specialiserade vårdenhet enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Palliativ vård, Fakta (nytt fönster)

7.17 Vaccinationer

Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt regionens riktlinjer. Vaccinationer ska dokumenteras i Svevac.

Vaccinationer, Fakta (nytt fönster)

7.18 Medicinsk fotvård

Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Medicinsk fotvård, Fakta (nytt fönster)

7.19 Kostrådgivning

Leverantören ska erbjuda kostrådgivning enligt regionens riktlinjer.

Fakta levnadsvanor mat (nytt fönster)

7.20 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter

Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.

Allmänt kliniskt kunskapsstöd Fakta (nytt fönster)

7.21 Utbildning

Leverantören ska tillhandahålla utbildningsplatser för AT/ST-läkartjänstgöring, praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från universitet och högskolor samt praktikplatser för elever på gymnasieprogram, yrkesutbildningar, grundskola och PRAO. Leverantören ansvarar för att dessa uppdrag håller den kvalitet och den inriktning som följer examenskrav för respektive utbildningsprogram och överenskomna kvalitetskrav på handledarkompetens.

Leverantören ska aktivt samverka med berörda funktioner som regionens studierektorer och samordningsansvariga för VFU.

Leverantören får ersättning för verksamhetsförlagd utbildning enligt avtal.

Studenter och elever

Leverantören ska följa de avtal som regionen har med universitet och högskolor, gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare för att ta emot och handleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning och fältstudiedagar. Med verksamhetsförlagd utbildning menas såväl sammanhängande perioder av utbildning på vårdcentralen som kortare moment.

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal och kursplaner samt ansvara för att de håller den kvalitet och inriktning som följer av examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på handledarkompetens

Specialistutbildning (ST) för läkare

Regionen har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Regionen kan uppdra till av regionen godkänd leverantör att fullgöra hela eller delar av utbildningen.

Regionen utser och finansierar studierektorer för ST-läkare.

Studierektorernas uppdrag
Regionens studierektorer ska verka för en hög utbildningskvalitet. Studierektorerna är ett stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.

Regionens studierektorer ska, tillsammans med huvudhandledare på vårdcentralen och ST-läkare, planera för och samordna ST-tjänstgöringen. ST-läkaren ska få en allsidig erfarenhet av verksamhetsområdet enligt gällande lagar, Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och regionens policy och målbeskrivningar. Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Läkarnas specialiseringstjänstgöring” (SOSFS 2008:17 M). ST-läkaren ska delta i Regionens utbildningar och seminarier som ordnas av regionens studierektorer. Studierektorn kan besluta om avsteg när särskilda skäl föreligger. Studierektorernas roll är att:

 • regelbundet följa upp och kvalitetssäkra utbildningsplatser för ST-läkare
 • informera berörd verksamhetschef och regionens vårdvalsenhet om eventuella avvikelser
 • ge utlåtanden om vårdcentralen som utbildningsplats inför anställning av ST-läkare
 • vid behov ge råd till leverantören vid rekrytering av ST-läkare
 • informera nyanställda ST-läkare om ST-utbildningen
 • fortlöpande kontrollera att utbildningen genomförs enligt Regionens ST-koncept
 • samverka med studierektorer för AT-läkare om placering inom primärvården

Leverantörens ansvar
Leverantören ska för utbildningsuppdraget ha minst två verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd handledare och ha genomgått regionens handledarutbildning. För att vara handledare krävs minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. Leverantören ska aktivt samverka med regionens studierektorer och huvudhandledare samt upprätta ett av studierektorn godkänt ST-kontrakt.

Leverantören ska ha tillräcklig utrustning för utbildningsuppdraget, det vill säga medicinskteknisk utrustning enligt avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop.

Leverantören står för alla kostnader som är förenade med ansvaret för en ST-läkare. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska vara tillsvidare och leverantören avlönar ST-läkaren under hela specialisttjänstgöringen.

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen med placering inom sluten sjukvård ska eventuella jourer avlönas av den organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Regionen ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården med central finansiering.

Förtydligande utbildningsuppdrag

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (nytt fönster)

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska tjänstgöring inom allmänmedicin ingå i läkarnas allmäntjänstgöring. Regionens studierektorsorganisation samordnar AT-tjänstgöringen och kommer överens med leverantörerna om uppdrag att ansvara för AT-läkares tjänstgöring inom allmänmedicin. Tjänstgöringen ska ske enligt gällande lag och Socialstyrelsens föreskrifter.

Primärvårdens AT-läkare är anställda av regionen och får sin lön från regionen under hela tjänstgöringen inom allmänmedicin. Eventuella jourer betalas av den organisation där AT-läkaren tjänstgör.

Fortbildning av läkare med läkarexamen från EU- eller EES-land

Regionen tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om svensk legitimation. Fortbildningen får pågå under högst två år under förutsättning att Regionens studierektor godkänt läkaren.

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Regionens studierektor för praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) samordnar och ansvarar för det PTP-program som samtliga, i länet anställda, PTP-psykologer deltar i. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M).

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-psykologer.

Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (nytt fönster)

7.22 Systematiskt förbättringsarbete

Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet. Förbättringsarbetet ska utgå från invånarnas behov och bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter eller följsamhet till nationella och lokala riktlinjer.

Leveratören kan få kvalitetsersättning för ett godkänt genomfört och redovisat förbättringsarbete enligt regionens riktlinjer. Redovisningen av förbättringsarbetena sker i samband med regionens årliga kvalitetskonferens för primärvården.

7.23 Specialiserad psykiatrisk mottagning

Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att förbättra tillgängligheten till den psykiatriska vården. Modell tas fram inför 2018.

7.24 Klinisk undervisningsvårdcentral

Godkända leverantörer ska kunna ansöka om ett särskilt uppdrag att driva klinisk undervisningsvårdcentral i Jönköpings län från omkring 2020. Uppdragets omfattning och villkor fastställs av regionfullmäktige.

Primärvård inom vårdval 2018

Fastställt av regionfullmäktige 5 december 2017. Gäller från och med 1 januari 2018.

Uppdaterad: 2018-09-18
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv