Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar bild med fokus

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är att se och möta hela människan. Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.

Personcentrerad vård och omsorg innebär att personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan att de ska respekteras och bekräftas utifrån sina upplevelser och tolkningar av ohälsa och sjukdom.

Målet är att arbeta utifrån personens egna tolkningar för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person – att i högre grad flytta fokus från ohälsan och istället fokusera på de resurser varje person har.

Partnerskap. En personcentrerad vård och omsorg innebär alltså att personens unika perspektiv ges lika stor giltighet som det professionella perspektivet gör. Vårdrelationen ska bygga på partnerskap mellan vårdare och patient.

Från passiv till aktiv. Personcentrerad vård flyttar personens roll från passiv mottagare av vård till aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Vård innebär därför ett partnerskap mellan patienter/anhöriga och professionella vårdare och utgångspunkten är patientens berättelse.

Personcentrerad vård och omsorg är vård och omsorg som strävar efter att synliggöra hela personen!

./.

 

 

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors

Malin Skreding

Mer information

Om personcentrerad vård

 

Uppdaterad: 2015-09-08
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion