Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barnrond

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård har ett nytt arbetssätt införts. Barn och unga bjuds in till olika vårdinrättningar såsom sjukhus, vårdcentraler, specialistmottagningar och folktandvårdskliniker. Syftet är att få barns och ungas syn på vårdens miljö vad gäller säkerhet, information och trivsel. Barndialogens koordinator utgör ett stöd i hela processen. Läs mer om Barnrond under Läsinformation.

Barnrond på Ryhovs sjukhusbibliotek

På Ryhovs sjukhusbibliotek sker en utveckling av arbetssätt och verksamhet för barn, bland annat har de fått ta över närliggande lokal och göra det till barnbibliotek. För att få med barnens synpunkter i denna process har det genomförts en barnrond i februari 2019. Barnen har fått önska och tycka till om t.ex. böcker, andra medier, aktiviteter, möbler m.m. Framöver när arbetet kommit lite längre ska man skicka dokumentation till barnen som deltagit i barnronden för att visa vad deras idéer resulterat i.

Barnrond på Barn- och ungdomshälsan, Värnamo

Barn- och ungdomshälsan hade besök vid två tillfällen av barn från årskurs 5 från Rörstorpsskolan i Värnamo. Det var trevligt och uppskattat av både barn och lärare. Barnen bjöds på en presentation av verksamheten samt en liten fika. Alla fick ett nyckelband som tack. Barnen hade många och fantasifulla idéer och efter summering i teamet blir det några små förbättringar.

Barnrond på Klinisk fysiologi Ryhov Jönköping

På Klinisk fysiologi genomfördes en barnrond i januari 2018. Barn från åk 4 på Rosenlundsskolan i Jönköping deltog med stort intresse och gav bra synpunkter vid ronden. Förbättringsåtgärder i miljön kommer att utföras av personalen under året.

Barnronder på Öxnehaga vårdcentral

När Julia Thulin Madsen, ST-läkare på Öxnehaga vårdcentral fick höra om Region Jönköpings läns koncept med barnronder uppstod idén att försöka ta reda på hur barn upplever Öxnehaga vårdcentral. Syftet var att få underlag till hur vårdcentralen ur ett barnperspektiv kan genomföra förbättringar i den fysiska miljön på mottagningen. Idén har nu förverkligats och är ett led i vårdcentralens fortlöpande förbättringsarbete.

Barnrond på Vrigstad läkarmottagning

Verksamhetschef Vibe Steen Ramberg och barnombudet Jenny Tyrevik  har tillsammans med barn från Vrigstad fritidshem genomfört en barnrond på läkarmottagningen. Ronden genomfördes i början av hösten 2015. Barnen hade många bra synpunkter om den fysiska miljön som skrevs ner i en åtgärdsplan så att förbättringsarbetet kunde komma igång. De olika stegen i genomförandet går att följa i punkterna nedan. 

Barnrond infektionskliniken Jönköping

Den första december 2016 genomförde barnrättsombuden Anne-Li Lindström, Marianne Peterson samt Emma Heinevik en barnrond tillsammans med barn i åldern åtta till tolv år på infektionsklinikens mottagning samt vårdavdelning. Barnens synpunkter har tagits tillvara och vissa åtärder har genomförts medan andra blir i ett längre perspektiv.

Kontakt

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Länsinformation

Barnrond, vad är det? (pdf, nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2019-05-06
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion