Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Kunskapsstöd, kompetensutveckling och kvalitetsarbete

Insatser till personer med psykisk ohälsa behöver bli mer kunskapsbaserade. Nationellt finns stöd genom riktlinjer, vägledningar och kunskapsöversikter, men lokalt finns också behov av praktisk implementering av evidensbaserade metoder.

Hög kunskap och kompetens hos personalen i verksamheterna är avgörande för att ge personer med psykisk ohälsa ett bra bemötande och erbjuda en god vård och omsorg. Inom den statliga PRIO-satsningen nämns särskilt behoven av kompetenshöjning hos baspersonal.

För att säkra kvaliteten på insatserna behöver uppföljning vara en naturlig del av arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Här är arbetet med öppna jämförelser en viktig del, men för att få en helhetsbild krävs kompletteringar i form av inventeringar, brukarundersökningar och brukarrevisioner.

Pågående projekt inom detta område är:

Kontakt

Mattias Vejklint
FoU-ledare

076-783 78 12

Uppdaterad: 2017-11-30
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling