Region Jnkpings ln FoUrum social välfärd
http://plus.rjl.se/fourumsocialvalfard

Behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommuner och regioner är skyldiga att göra kontinuerliga inventeringar för att ha god kännedom om antalet människor med psykisk funktionsnedsättning och deras behov.

För att utveckla det arbetet har staten investerat i att utveckla ett verktyg för en sådan inventering. Verktyget är tänkt att användas av kommuner och landsting tillsammans.

Målet i Jönköpings län var att ta fram en gemensam modell som på ett systematiskt sätt samlar in uppgifter som ger jämförbara resultat över tid. Den skulle också i högre grad ta hänsyn till brukarnas kunskap och erfarenheter. Resultaten från inventeringen var tänkt att ge underlag för planering av insatser, stöd för uppsökande verksamhet samt möjlighet att följa utvecklingen av målgruppen.

Det övergripande målet i inventeringen är uppnått, då alla kommuner och sjukvårdsområden har inventerat. En gemensam metod har tagits fram och använts; en metod som kommer att förvaltas av Kommunal utveckling inför kommande inventeringar.

Stöd för att återgå till sysselsättning och socialt liv

Vad visar då den första inventeringen? Jo, att arbetet med uppsökande verksamhet och boendestöd kan utvecklas för att öka möjligheterna till aktiviteter och samhällsdeltagande. Då det är positivt att så många i målgruppen har ett ordinärt boende behöver stödet anpassas och utvecklas. Över 40 % av målgruppen har inte haft något arbete eller sysselsättning under det senaste året.

Flera av samhällets stödfunktioner kan faktiskt bidra till en stigmatisering av målgruppen. Det behövs en modernisering av insatser som gäller arbete, sysselsättning, att återuppta studier och stöd i det dagliga livet. Inom hälsoområdet syns behovet av en förbättrad samverkan mellan hemsjukvården i kommunerna och primärvården. Ohälsan i målgruppen är stor, vilket försämrar livskvaliteten och inventeringen visar också att målgruppen har en kortare livslängd än befolkningen i stort.

Analysstöd till kommunerna

Regeringen har initierat en översyn av behov och utmaningar inom området psykisk ohälsa, vilket har gett fem fokusområden som kommuner och regioner ska arbeta med under de kommande fem åren.

SKL skriver att de huvudsakliga utmaningarna kan sammanfattas som bristande långsiktighet i statens satsningar, överdriven användning av projekt och brist på tillgång till kunskapsbaserade metoder. Dessutom saknas tillräckligt med analys- och implementeringskapacitet på detta område.

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning, slutrapport 2015 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2016-12-21
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling